De waardigheid en grootsheid, een kind van God te zijn

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 82 / 280 »»
[1] Na deze weergave van Horedons visioen door de daad en na zijn weinige woorden daarover vroeg Abedam aan Horedon:
[2] 'Horedon, nu jouw innerlijk gezicht inderdaad volkomen bekendgemaakt is, vraag Ik aan jou, net als aan alle anderen, wat dit droomgezicht nu betekent; wat is de zin ervan?
[3] Een groot deel is reeds door de onthulling van Rudomin duidelijk gemaakt; het moet dus voor jullie niet zo moeilijk meer zijn, om vanuit het door jullie ontvangen innerlijke licht verdere toelichting te geven. Laat dus diegene die moed en wijsheid bezit naar voren komen om te spreken!'
[4] Toen zij deze uitnodiging van Abedam hadden gehoord, verzochten allen de hoge Abedam, uit erbarmen met hen allen, of Hij toch maar datgene wilde doen wat Hij van hen verlangde; want ofschoon zij wel wisten dat niemand die uit Zijn naam zijn mond opendeed in staat was een onwaarheid te zeggen, was toch zo'n woord uit een tweede, onwaardige mond niet meer zo krachtig en levendig, als wanneer datzelfde woord zo bovenal liefdevol aan de heilige vadermond ontsproot.
[5] Na dat verzoek nam Abedam weer het woord en begon als volgt te spreken: 'O kinderen, hoeveel dwaasheid is er nog in jullie harten verborgen! Wat heeft Horedon dan zo-even gedaan door Mijn in hem gelegde woord, toen hij Mij door de nacht in die intense duisternis niet kon vinden?
[6] Zie, het woord dat Ik tot hem gesproken heb, heeft hij, volledig op Mij vertrouwend, uitgesproken en de hoge toppen van de witte berg werden afgebroken en de in het binnenste van deze berg reeds lang heersende gloed ontbrandde ogenblikkelijk door de breed gemaakte spleten en scheuren in laaiende vlammen.
[7] Nu jullie zo immers het duidelijkste bewijs van de kracht en de macht van Mijn woord voor ogen hebben, ook al wordt het door de mond van een kind uitgesproken, zeg Me, wat is de reden dat jullie beweren dat Mijn woord minder machtig zou zijn zodra het door jullie uitgesproken wordt?!
[8] Wanneer is een vader meer vader, als hij van zichzelf beweert dat te zijn, of wanneer hij als zodanig door zijn kinderen geroepen wordt?
[9] Of wanneer iemand van zichzelf zegt: `Ik ben een vader!' maar hij heeft geen kinderen die hem als zodanig willen erkennen en roepen, of iemand die naar huis komt terwijl de kindertjes hem tegemoet lopen en zeggen: `Ach vader, vader, vader, o lieve vader!'
[10] Vertel Me eens: wie van deze beide vaders is het meest vader?
[11] Jullie zeggen het in je hart: `Degene die door zijn kinderen zo genoemd wordt!'
[12] Zie dus, jullie die nog erg dwaas zijn, wanneer nu de door zijn kinderen vader genoemde vader meer vader is dan degene die zichzelf vader noemt, dan is toch het woord 'vader' uit de mond van de kinderen ook zeker meer waard, krachtiger en machtiger dan dat uit de mond van de vader zelf!
[13] Of wanneer raakt en verheugt dat woordje meer: als je jezelf ten overstaan van je kinderen vader noemt, of wanneer jullie kinderen je vrolijk en vervuld van de tederste liefde en vol vertrouwen zo noemen?
[14] Als jullie daarin al een buitengewoon groot verschil zien, - wat denken jullie dan. Ben Ik soms minder Vader dan jullie het zelf zijn?!
[15] O, jullie nog bijzonder grote dwalen, zien jullie dan nog niet in dat Ik altijd alleen maar het meest krachtige en het volmaakt goede wil en wens, op grond van de vrijheid die Ik voor alle eeuwigheden der eeuwigheden aan jullie gegeven heb?!
[16] Als jullie dat nu onmogelijk ooit in je hart kunnen loochenen, waarom is het dan nodig dat jullie je verontschuldigen?!
[17] Geef daarom, Horedon, tenminste in het kort weer, waar Ik allen zojuist om gevraagd heb; laat de anderen de nu volgende woorden diep in hun hart griffen! Amen.'
[18] En Horedon begon in Mijn naam de volgend woorden van groot gewicht tot allen te richten:
[19] 'Lieve vaderen, broeders en kinderen, ik ga jullie nu vertellen hoe eindeloos groots het is, een kind van de grote, almachtige, eeuwige God te zijn, en wel vanuit het visioen van Rudomin en dat v in mijzelf en daarnaast dienen wij ook duidelijk de eigen uit onszelf voortkomende nietigheid te zien; dat is in het kort het op te lossen vraagstuk.
[20] Ik hen echter van mening dat dit reeds voor ons allen is opgelost en derhalve heb ik alweer niets anders te doen dan alleen maar mijn en jullie aandacht te vestigen op hetgeen de meer dan heilige Vader Zelf zojuist uitgesproken heeft, namelijk, dat een 'vader' meer 'vader' is wanneer de kindermond dit woord uitspreekt, dan wanneer het 'vader' uit zijn eigen mond komt!
[21] Zie, de eindeloos hoge waardigheid en grootsheid van ons kindschap ligt daarin, dat de oneindige, eeuwige God Zichzelf eerst in ons een vader noemt en pas dan onze waarachtige Vader in de allerhoogste liefde wordt, wanneer wij Hem als zodanig in ons hart herkennen en Hem in alle liefde ook zo noemen!
[22] Maar wanneer de oneindige God Zich in ons pas volkomen als Vader wil manifesteren, zeg me, wat voor hogers is er dan nog denkbaar?!
[23] Wat is er ons aan gelegen dat wij ook met het minste zuchtje de gehele schepping zouden kunnen wegblazen of met één enkele gedachte alle bergen laten ontbranden?! Waarlijk niets vergeleken met het feit dat wij in alle liefde en waarheid tegen Hem kunnen zeggen: `Lieve, heilige Vader!'
[24] Want Hij, die in Zich God is, de Oneindige sinds eeuwigheid, is krachtens Zijn oneindige liefde Vader in ons, zoals wij kinderen in Hem zijn.
[25] Hij is weliswaar wat Hij is door Zichzelf, - wij echter zijn eeuwig niets vanuit onszelf, maar alles vanuit en door Hem.
[26] Dat is dus onze oneindige grootsheid, dat wij Zijn kinderen zijn en Hij ons aller Vader is!
[27] En dat is ook geheel en al de betekenis van mijn visioen in Zijn naam! Amen.'
«« 82 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.