Het nieuwe verbond tussen de heilige Vader en de kinderen. De weg van de wijsheid en de weg van de liefde

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 85 / 280 »»
[1] Nadat Jorias zijn visioen getrouw had weergegeven, nam de hoge Abedam weer het woord en richtte tot allen een zeer verhelderende toespraak over dat visioen.
[2] Zijn woorden luidden als volgt: 'Zie en luister, Mijn geliefde kinderen: Jullie zijn werkelijk Mijn kinderen, zoals Ik werkelijk jullie Vader ben, omdat Ik jullie nu Zelf tot Mijn ware kinderen in de geest van de liefde verwekt heb!
[3] Voorheen, namelijk vóór Mijn nederdaling, noemden jullie je weliswaar ook Mijn kinderen, en Mij je Vader, en daar deden jullie goed aan: want dat heeft Mij naar jullie toegetrokken om jullie allen nu opnieuw in de geest van de liefde tot Mijn ware kinderen te verwekken - een meer dan zeldzaam voorbeeld in de oneindigheid! (O aarde, je hebt Mij bedwongen!)
[4] Maar hoewel jullie je in zekere zin eigenmachtig van deze naam bedienden rit Mij Zelf eveneens `Vader' noemden, waren jullie tot nu toe nog nooit Mijn ware kinderen; jullie waren enkel en alleen in naam Mijn kinderen, zoals Ik ook alleen maar jullie Vader was in zoverre jullie Mij zo noemden.
[5] Ondanks dat jullie, door Mij zo aan te roepen, gezondigd hebben, kwam Ik toch naar jullie toe en verwek Ik jullie nu tot Mijn ware kinderen in de geest en in jullie harten; en daarom moeten jullie M i j van nu af aan niet meer alleen met tic mond `Vader' noemen, maar met het heilige levende recht in je hart vol liefde tegen Mij zeggen: `Lieve Vader, onze enige ware Vader!'
[6] Vroeger hebben jullie jezelf tot Mijn kinderen en zodoende ook tot goden gemaakt - terwijl jullie het niet waren; want toen was het van jullie, als bewoners van de bergen, alleen maar een vorm van hoogmoed, Mij zo te noemen, opdat jullie je onderscheiden konden ten opzichte van de nakomelingen van Kaïn.
[7] Omdat sommigen van jullie echter de weg van de deemoed gevonden hebben en de enige ware liefde tot Mij, ben Ik als een nakomeling van Kaïn naar jullie toegekomen.
[8] Omdat de liefde er niet voor terugschrok om Hem, tot de stam van Kaïn behorend, op te nemen en Hem temidden van de hoofdstam te laten blijven, bleef Hij dan ook hij jullie, is nog bij jullie en als je wilt zal Hij ook voor eeuwig nooit meer van jullie plaats wijken, die een levende plaats is in jullie hart.
[9] En deze, uit de stam van Kaïn, ben Ik, nu levend en zichtbaar in jullie midden! Ik ben Degene die je voorheen onrechtmatig Vader noemde en Ik, die tot Kaïns stam behoorde, geef je nu het levende recht, Mijn ware kinderen te zijn en Ik ben jullie enige ware Vader.
[10] Nu pas kun je Mij met recht in de deemoed en liefde van jullie harten Vader noemen, zoals Ik tegen jullie zeg `Mijn geliefde kinderen'; want nu ben Ik werkelijk je Vader en zijn jullie werkelijk Mijn kinderen.
[11] Dat is dus een verbond dat Ik nu voor eeuwig met jullie sluit
[12] Voor degene die in het verbond zal blijven zal Ik een Vader zijn en hij zal voor Mij een kind zijn; en wie ook maar tot dit verbond zal toetreden, aan hem zal ook het ware kindschap ten deel vallen.
[13] Maar wie zich van het verbond zal losmaken, zal zich ook van Mij afzonderen en gedurende de tijd dat hij afgescheiden zal blijven van dit heilige verbond zal hij het kindschap verliezen.
[14] Maar waarlijk, zeg Ik, wie opnieuw tot dit verbond wil toetreden, zal zich tot het uiterste moeten inspannen!
[15] Toch zal het voor hem veel gemakkelijker zijn tot het verbond toe te treden, dan er zich weer van los te maken, wanneer hij daarin al is opgenomen; want wie in dit verbond door Mij gegrepen wordt, zal zo gemakkelijk niet meer losgelaten worden!
[16] Het droomgezicht van Jorias laat dat aan jullie zien, toen hij de wolk, die immers de deemoed van zijn liefde was, wilde verlaten door er met gesloten ogen vanaf te springen. Waar was hij, toen hij zijn ogen weer opende?
[17] Zie, zo houdt de liefde jullie steviger vast dan je wel denkt; en de liefde is de band van dit thans gemaakte verbond tussen Mij en jullie! Menen jullie soms dat deze band zo gemakkelijk te verbreken is?
[18] O, beslist niet, zeg Ik je; hij laat zich wel uitrekken, zover als jullie willen, maar niet zo gemakkelijk weer verbreken wanneer hij eenmaal iemand door de liefde heeft vastgebonden en die liefde is het ware kindschap.
[19] Wie de liefde verworven heeft, heeft ook het kindschap verworven, omdat de liefde en het kindschap een en hetzelfde zijn.
[20] Zie, voorheen hebben jullie je geheel en al op de wijsheid toegelegd; maar de liefde hadden jullie met voeten getreden! In die wijsheid waren jullie hongerig en dorstig. Jullie zucht naar kennis had reeds de hele zichtbare schepping verslonden; en volgens jullie wijsheid was God voor jullie een God en mocht en kon Hij niets anders zijn dan alleen maar dát; Hij kon ook alleen maar zo zijn als het strookte met jullie wijsheid. En ook offerden jullie aan Hem zoals het je het best uitkwam; want de God van jullie wijsheid moest Zich ermee tevreden stellen dat Hij moest zijn wat jullie van Hem gemaakt hadden en hoe Hij voor jullie het aangenaamst was en het meeste voordeel opleverde.
[21] Onder deze God, die voor jullie geen Vader was, waren jullie zeer hongerig en jullie kinderen smachtten onder de enorme druk van jullie wijsheidsgod.
[22] Wat deden jullie op een dergelijke hoogte waarin jullie wijsheidsgod je geplaatst had, en waar Hij jullie overmatige honger en dorst liet lijden?
[23] Zie, toen pas neigden jullie je oor tot Henochs mond die vol liefde was, en daarna ook je hart! En hij was de stem van de liefde vanuit Mij, die jullie vanaf de oude wolk van Jorias toeriep dat jullie God zonder liefde nergens toe dient; alleen de liefde is het leven zelf.
[24] Merken jullie nu wat het visioen van Jorias wil zeggen?
[25] Zie, pas nu kennen jullie Mij door je liefde, Mij, de enige ware God, die jullie ware Vader. is, omdat Hij jullie allen nu tot Zijn kinderen heeft verwekt!
[26] Pas nu is jullie het ware licht ten deel gevallen, waarmee je inziet dat er tussen Mij en je vroegere wijsheidsgod een oneindig verschil bestaat, omdat alleen Ik het ben, maar Hij eeuwig niets is zonder Mij!
[27] En daarin schuilt dan ook de eindeloze grootsheid van het feit dat jullie nu het ware kindschap hebben ontvangen; en behoud dus ook hetgeen je nu kreeg en blijf in Mij als kinderen, zoals Ik eeuwig jullie Vader ben in jullie! Amen.'
«« 85 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.