Garbiël en Besediël tot geschiedschrijvers benoemd. De twee boeken: 'Jehova's strijd, toorn en oorlog' en 'De liefde en wijsheid van Jehova, de grote God'

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 97 / 280 »»
[1] Toen de beide geroepenen de oproep van Abedam hadden vernomen begaven zij zich vol vreugde naar Degene die hen geroepen had.
[2] Ofschoon ook zij bang waren door het toenemend gehuil van de mensen uit de streek van de morgen, was aan de zijde van Abedam nu toch alle angst en vrees uit hun hart verdwenen; daarom waren zij ook volkomen in staat om op verzoek van Abedam te spreken of alleen maar te luisteren.
[3] Toen Abedam zag dat hun harten goed voorbereid waren en de oren van hun geest in de juiste mate open stonden, begon Hij ook de volgende woorden tot hen te richten, die een hoge betekenis hadden en vervuld waren van innerlijk leven:
[4] 'Luister dan, jullie beiden: Dat met de vele tekens beschreven blad en de eveneens van tekens voorziene, op het water drijvende grote bak, beduiden dat jullie beiden, samen met nog enkele mensen die daartoe zijn voorbestemd gelijksoortige tekens, die met woorden en dingen en handelingen overeenkomen, op stenen tafelen of op die grote bladeren van de Piarheester moeten aanbrengen met een spits werktuig, dat Lamechs broeders uit metaal zullen maken. Verder moeten jullie die tekens ook aan alle kinderen, broeders en vaderen verklaren en dan hetgeen opgetekend is aan de kinderen, broeders en vaderen voorlezen en wanneer allen de tekens vlug en gemakkelijk begrijpen, moeten jullie ook het opgetekende aan allen laten lezen en daarbij het grootste geduld betrachten met degenen die het niet zo snel begrijpen.
[5] Je geest zal je leren hoe je met de tekens een woord moet vormen; want voor ieder woord heb je meerdere tekens nodig, die van de rechter- naar de linkerzijde geplaatst moeten worden volgens de ordening van het woord zelf.
[6] En wanneer een woord eenmaal gevormd is, moet het ook nooit meer veranderd worden, opdat de latere nakomelingen het net zo zullen kunnen lezen, uitspreken en verstaan als jullie.
[7] Daarmee geef Ik jullie een gebod dat de tekens van een woord als heilig beschouwd moeten worden.
[8] Wie aan de tekens zelf iets wil veranderen en aan de wijze waarop jullie daarmee woorden gevormd zullen hebben, zal Ik met toornige ogen aanzien!
[9] Maar nu komt de in dit opzicht meest belangrijke vraag en die luidt als volgt:
[10] `Wat moeten we nu eigenlijk optekenen voor ons, en in het bijzonder voor de latere nakomelingen?'
[11] Zie, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en dat moet ook des te gewetensvoller en nauwgezet uitgevoerd en getrouw opgevolgd worden!
[12] Daarnaast is het ook de vraag, wanneer jullie iets moet optekenen! Ook dit punt is van werkelijk groot belang!
[13] Wat dus de eerste belangrijkste vraag betreft, moet jij, Garbiël, de hele geschiedenis van de oerschepping van de geesten optekenen, dan de schepping van de zichtbare dingen en al Mijn liefderijke beschikkingen en Mijn grote erbarming daarbij, tot op het laatste tijdstip van Mijn verblijf nu in jullie midden.
[14] En dat moet je altijd opschrijven en optekenen wanneer Ik je daar in je geest toe zal roepen.
[15] Daarbij moet je je geen enigszins angstige zorgen maken en zeggen: `Waar moet ik dat dan allemaal vandaan halen?'
[16] Want zie, Ik, die jou nu deze opdracht geef, zal het je vanaf het begin zeggen en Ik zal je hand leiden, opdat je ook niet één regel, niet één haakje en niet één punt teveel of te weinig zult maken !
[17] Altijd als Ik je, duidelijk hoorbaar voor jou, zal roepen, moet je bereid zijn om volgens Mijn wil en Mijn aanwijzing te schrijven; en je moet niets anders optekenen dan alleen datgene wat Ik je zal aangeven!
[18] Maar wanneer je niet door Mij vanuit je hart geroepen wordt, dan moet je ook niet schrijven, maar in die vrije tijd moet je de kinderen en broeders en vaderen en ook het vrouwelijke geslacht Onderwijzen, echter meer in lezen dan Schrijven; en verder moet je erop toezien dat degenen die het werk dat jij door Mij ontvangen en neergeschreven hebt, waar, getrouw, goed en juist overschrijven!
[19] Want hetgeen Ik je eenmalig mee zal delen moet door jouw medeschrijvers verduizendvoudigd worden, opdat er in ieder huis van een stamvader een en dezelfde complete schrift aanwezig is die iedere stamvader voor zichzelf, voor zijn kinderen en voor al zijn latere nakomelingen moet bezitten!
[20] Hetgeen Ik nu aan Garbiël onthuld heb, moet ook jij, Besediël, bij wat je moet schrijven in acht nemen tot op de laatste punt!
[21] En zoals Garbiël het grote verleden zal beschrijven, moet jij onder leiding van Henoch de grote toekomst beschrijven!
[22] Garbiël zal het rechtstreeks vanuit Mij ontvangen; want het verleden moet voor iedereen toegankelijk zijn.
[23] Jij zult het echter indirect via Henoch ontvangen, ten teken dat de toekomst steeds meer verhuld zal blijven dan het verleden!
[24] En zo zal er een boek gemaakt worden over het verleden met de titel `Jehova's strijd, toorn en oorlog' en een boek over de toekomst met de titel `De liefde en wijsheid van Jehova, de grote God' !
[25] Ontvang nu Mijn zegen en wees in staat tot datgene waartoe Ik jullie nu geroepen heb! Amen.'
[26] Na die woorden vielen beiden voor Abedam neer en dankten Hem voor zo'n grote genade.
[27] Maar Abedam gebood hen meteen weer op te staan.
[28] Toen zij, overvloeiend van liefde, nog maar nauwelijks opgestaan waren, kwamen ook Seth en Henoch ijlings naderbij om de hoogst nieuwsgierige Adam te vertellen wat er op dit moment in de morgenstreek gebeurd en vanuit de diepte komt.
[29] Want Abedam had hen daarheen gestuurd, opdat Adam een nieuwe impuls tot leven zou krijgen en zodoende ook zijn kinderen.
«« 97 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.