De eerste kerk en het latere verval van de mensen. Adams afscheidswoorden, testament en dood.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 115 / 366 »»
[1] En zo waren de mensen van de aarde nu volkomen onderricht en verrijkt met alle kennis. De kloof tussen de hoogte en de laagte werd opgeheven opdat iedereen vanuit volkomen vrije wil ongehinderd kon handelen.
[2] En zo was ook het erkennen van God volkomen levend en de eerste kerk zodanig gegrondvest, dat ieder mens daarin de innerlijke wereld van de geest in de zuivere liefde tot God kon vinden.
[3] En zo was alles volkomen goed zolang de eerste oervaders leefden; maar toen deze weggeroepen werden en dus de een na de andere stierf, werd het helaas weldra anders.
[4] De wereld begon steeds meer de overhand te krijgen, het geestelijke raakte verloren, en wij zien al spoedig geheel materialistisch geworden mensen die van de geest niet veel meer wisten dan de mensen van de huidige tijd, en zich derhalve ook niet meer door Mijn geest lieten leiden en bestraffen.
[5] Want de slang wist de natuur van de aardbodem zozeer te zegenen met haar vloek, dat deze alles in zo'n overvloed voortbracht dat de mensen daardoor weldra verslapten en tot luiaards en leeglopers werden.
[6] Het verdere verloop zal dat nog duidelijker onder ieders ogen brengen.
[7] Adam werd negenhonderddertig jaar, en hij riep al zijn hoofdstamkinderen bijeen en zei; tegen hen:
[8] 'Kinderen, nu heb ik negenhonderddertig jaar op de aarde geleefd en ben zeer moe en zwak geworden!
[9] Ik heb daarom mijn God en jullie God gebeden dat Hij mij zou willen sterken of van de aarde wegnemen, zoals Hij in de tijd van de grote openbaringen Zuriƫl, Sehel en Pura tot Zich heeft genomen.
[10] En toen ik zo gebeden had, zie, toen sprak de Heer tot mij:
[11] 'Luister Adam. Ik heb je tijd gemeten en de maat vol bevonden; daarom zal Ik jouw gebed ook verhoren en je wegnemen van de aarde, die je voeten reeds geweldig heeft vermoeid.
[12] Maar zoals de drie die je noemde kun je de aarde niet verlaten, omdat je in je vlees hebt gezondigd!
[13] Daarom zal je lichaam aan de aarde, vanwaar het genomen werd, worden teruggegeven, opdat de slang haar deel van jou krijgt!
[14] Maar je ziel met de geest uit Mij zal Ik van je lichaam losmaken en haar naar de juiste plaats leiden, waar je Mijn erbarmingen in alle rust van je hart zult aanschouwen.
[15] En Ik zal een engel naar je toe sturen; die zal je van je lichaam verlossen en wel op deze dag.
[16] En zoals jij het tijdelijke zult verlaten, zullen allen het moeten verlaten die in hun lichaam hebben gezondigd.
[17] Want zoals door jou de zonde in de wereld van jouw kinderen is gekomen, zo zal ook de dood van het vlees komen. Amen.'
[18] Zo sprak de Heer en zo is het vandaag de laatste dag van mijn aardse bestaan in jullie midden; want dat is de wil van de Heer!
[19] Eva, jullie moeder, zal nog enige tijd leven; houd haar in ere en zorg voor haar tot de Heer ook haar zal roepen!
[20] Aan jou, Henoch, draag ik mijn woning over en alles wat daarin is; en de eerste zorg voor jullie moeder zij jou toevertrouwd!
[21] Aan jou, Seth, geef ik al het land en alles wat het opbrengt! Daarom moet jij zorgen voor allen die in mijn huis zullen wonen; want dat zal voortaan het eigendom van de hogepriester blijven, en hij zal leven van het tiende deel van alle opbrengsten van het land.
[22] Zo wil God de Heer het voortaan! Mijn lichaam moeten Henoch, Jared, Methusalah en Lamech heimelijk begraven op een plaats die behalve deze vier niemand mag weten, opdat de kinderen er niet naar toe gaan om deze plaats goddelijk te vereren. - Dat alles is de wil van mij en van de Heer! Handel ernaar! Amen.'
[23] Daarop zegende Adam alle hoofdstam-kinderen en via hen alle mensen van de aarde, boog toen zijn hoofd en stierf.
[24] En alle kinderen verscheurden hun kleed en weenden en rouwden ongeveer een jaar lang.
[25] Adam werd op een hoge berg begraven, en niemand behalve de vier wisten van de plaats af.
[26] En Henoch betrok het huis van Adam met zijn vrouw en zijn kinderen en zorgde voor Eva, die nog dertig jaar leefde na de dood van Adam.
[27] Zo werd in alles het testament van Adam in acht genomen.
«« 115 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.