Het begin van bigamie in Hanoch. De oprichting van een schoonheidsinstituut voor vrouwen. Mensenhandel en standsverschil.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 129 / 366 »»
[1] Dit huwelijk deed de mannenwereld in hun verafgoding wel een toontje lager zingen doordat zij nu inzagen dat er voor hen niets meer te verwachten viel; maar daarvoor wierpen zij zich in de armen van twee andere, nog grotere kwaden doordat ten eerste iedere ook maar enigszins op vrouwen beluste man twee vrouwen nam, een aan de rechter- en een aan de linkerhand. En de koning kon dat niet verhinderen omdat het mansvolk aan de koning verklaarde dat het alleen omwille van zijn eer geschiedde en zelfs moest gebeuren, waar de koning, wiens geest reeds zeer zwak geworden was, helemaal niets tegenin wist te brengen.
[2] Dat was dus het eerste grote kwaad, waarvan de geestelijke gevolgen niet te overzien zijn.
[3] Het tweede kwaad echter, nog groter dan het eerste, bestond hieruit dat nu alle op vrouwen beluste mannen uit louter eerbetoon aan de koning evenals hij buitengewoon mooie vrouwen wilden hebben, ja - zoals jullie plegen te zeggen - par honneur zelfs moesten hebben.
[4] Maar aangezien er gelukkig in de regel altijd nog meer vrouwen zijn geweest die niet mooi waren dan werkelijk heel mooie vrouwen, en dat ook in Hanoch het geval was, probeerde men middelen te vinden om de vrouwen kunstmatig mooi te maken.
[5] Wie zoekt, die vindt ook spoedig iets! Zo was dat hier ook het geval. Men richtte een schoonheidsinstituut op voor vrouwen; er werd een groot gebouw gebouwd, waar enkele duizenden meisjes uit de hele stad alsook van het land en uit de tien steden opgenomen werden, als zij maar recht van lijf en leden waren en tussen de twaalf en twintig jaar oud.
[6] In deze instelling, die men `des Konings eer' noemde, werden de meisjes met de fijnste spijzen en dranken gevoed, met de fijnste soorten olie gewassen en kregen zij ook een opvoeding waarin van God nauwelijks méér sprake was dan in de huidige tijd, waar het godsdienstonderwijs in een meisjesschool, evenals in alle andere onderwijsinstellingen ook aan de laatste spijker hangt.
[7] Men zal zeggen: 'Zo'n instelling betekent toch nog geen ernstig kwaad!' - Heb maar geduld; dat komt nog!
[8] Wie nu uit dit instituut twee vrouwen wilde hebben, moest aan de leiders van deze instelling een flink bedrag voor de opvoedingskosten betalen. Verder moest hij weer twee jonge, mooie meisjes aanleveren en zich verplichten voor hen een bescheiden opvoedings- en schoonheidsbijdrage te betalen. En ten derde moest hij zich tenslotte verplichten, de zo verworven vrouwen nooit te laten werken omdat dat hun verworven schoonheid gemakkelijk zou kunnen schaden.
[9] Om ervoor te zorgen dat iedereen genoodzaakt was zijn vrouwen uit deze instelling te betrekken, was er - door de koning ondertekend - bepaald, dat niemand ooit aan het hof kon verschijnen indien hij niet in staat was rechtmatig aan te tonen dat zijn vrouwen uit het instituut van koninklijke eer afkomstig waren.
[10] Daarmee was dan ook de grondslag gelegd voor mensenhandel en grote standsverschillen, waardoor toen ook wederzijdse haat en verachting begonnen te ontkiemen die zeer spoedig, zoals verder duidelijk zal worden, tot een volrijpe vrucht werden.
[11] En dit werd allemaal veroorzaakt door bigamie omdat deze een vrucht van de vleselijke liefde is, waarvan de geestelijk kwade gevolgen - zoals reeds bij het begin werd opgemerkt - niet te overzien zijn omdat daardoor aan de vijand van het leven juist in het vlees tolaal vrij spel wordt gegeven.
[12] Laat daarom iedereen zich zo veel mogelijk van het vlees der vrouwen onthouden, als hij het eeuwige leven wil oogsten; laat de vrouw niemand verleiden als zij niet verdoemd, maar zalig wil worden!
«« 129 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.