Terugkeer en verslag van de twee boden op de hoogte. Lamechs verzoek aan de Heer. Het antwoord van de Heer en het uitzenden van de tien vuurboden voor een opdracht in de laagte.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 145 / 366 »»
[1] Toen beiden weer op de hoogte aankwamen, vertelden zij de nog levende Lamech, Noach en zijn broeder Mahal wat hen in de laagte was overkomen en vroegen hen ook of er ongeveer drie jaar geleden niet iemand uit de laagte op de hoogte was gekomen en zich daar had gevestigd.
[2] En de oude Lamech antwoordde: 'Mijn geliefde kinderen, die vraag is gauw te beantwoorden, want zo ver als ons landbezit hier reikt op de toch dagreizen uitgestrekte hoogten, is er geen enkel mens verschenen! Laat dat als antwoord dienen op jouw vraag, en dat antwoord staat borg voor de volste waarheid!
[3] Maar des te meer aandacht verdient hetgeen jullie zojuist vertelden, want daaruit blijkt duidelijk dat het hele volk van de laagten in korte tijd tot afgoderij zal vervallen of zich geheel aan goddeloosheid zal overgeven.
[4] O Heer en Vader, verschaf ons, Uw zwakke kinderen, raad wat hier gedaan moet worden om de volkeren weer op het rechte pad te brengen!'
[5] En de Heer sprak meteen voor allen goed hoorbaar: 'Ga naar de streek van de middag! Daar wonen verstrooid nog honderdzeven families; zij zijn nakomelingen van de zeven die Ik destijds in de tijd van Lamech naar Hanoch heb gezonden om boete te prediken voor de verloren stad.
[6] In deze families zul je tien jonge, zeer krachtige mannen vinden die nog geen vrouw hebben genomen; hen leg jij, Lamech, in Mijn naam de handen op, en Ik zal hen begiftigen met een wonderbaarlijke vuurmacht! En als zij dan op welke plaats in de laagte dan ook vuur uit de aarde zullen oproepen, zal het daar komen en net zo veel verteren als deze vuurmeesters willen!
[7] Zij zullen aldus toegerust naar de laagte gaan en daar zeven jaar lang overal boete prediken. Telkens als men hen wil vangen, zullen zij zich met vuur omgeven en dat zal hun vijanden altijd neerslaan en al hun wapens vernietigen.
[8] Heeft het volk zich in die zeven jaar bekeerd, dan zullen zij als priesters in de laagte blijven; heeft het volk zich echter niet bekeerd, dan zullen zij Mijn tempels in Hanoch met onblusbaar vuur omgeven en zich dan weer naar de hoogte begeven! - Dat geschiede!
[9] Ik zal echter in die tijd Mijn aangezicht van de laagte afwenden, opdat Ik niet zal zien wat daar gebeurt! Amen!'
[10] Hierop verhief het gezelschap zich en begaf zich meteen naar de streek van de middag en zocht de tien genoemde mannen.
[11] Toen deze waren gevonden, deed de oude Lamech met hen hetgeen de Heer hem had opgedragen, en de tien beproefden daarop hun macht over het vuur en begaven zich toen onder veelvoudige zegeningen naar de laagte.
«« 145 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.