De leugen van de eeuwige tuchtiging van Satana. De vrouwelijke schoonheid van de oergedaante van Satan. De kruisdood van de Heer en de vrijheidstermijn van Satan.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 18 / 366 »»
[1] Hierop wendde de Heer Zich weer tot Satana en zei: 'Satana, je zegt dat Ik voor jou slechts een onverzoenlijke, almachtige God van toorn ben en dat Ik je voortdurend al gedurende eeuwigheden tuchtig en dat op een onuitsprekelijke, onbeschrijflijk gruwelijke manier! Daarom gebied Ik je nu deze getuigen te tonen wat voor slagen je al van Mij hebt gekregen!'
[2] Nu keek de grote hoer raar op en wist niet wat zij de Heer der heerlijkheid moest antwoorden, want met die zogenaamde tuchtiging was het niet zo eenvoudig gesteld, doordat de Heer haar nog nooit de boven alles machtige vrijheid van wil had ontnomen, maar haar die had laten behouden om machtig vrij te werken in de oneindige scheppingsruimte.
[3] Maar wat Satana als verschrikkelijke tuchtiging wilde aanduiden, was niets anders dan het feit dat de Heer haar voortdurend hinderderde bij haar steeds sluw beoogde vernietiging van alle dingen.
[4] Waarom dan? - Omdat Satana voortdurend in de mening verkeert dat als men God slechts alle vaste ondergrond wegneemt en Hij geen steunpunt meer over heeft, dan Zijn hele almacht zinloos zou zijn en zij dan als aartsvijand gemakkelijk spel zou hebben om God te overwinnen en zichzelf op de troon van de almacht te werpen en de voordien almachtige, maar nu verzwakte, maar toch niet te vernietigen God onder de pantoffel te brengen, zodat Hij dan naar de pijpen van de snode overwinnaar zou moeten dansen.
[5] Daar de Heer zulke kwaadwillige en van alle liefde verstoken plannen van eeuwigheid doorzag en haar daarom altijd geheel onverwacht daar tegemoettrad, waar de sluwe vijand Hem het minst verwachtte, vermeerderde dat voortdurend haar grimmige haat tegen God en bracht haar er in de nu besproken positie toe, de Heer als de meest gruwelijke tuchtiger aan te duiden.
[6] Maar aangezien Satana, volgens deze voorlopige kennisgeving, niets had waarmee zij kon bewijzen dat de Heer der heerlijkheid zo'n schuld aan haar had en daarom na het verzoek van de Heer noodzakelijkerwijs moest zwijgen, hoewel uit verborgen woede wel een beetje tandenknarsend, vroeg de Heer haar wederom:
[7] 'Waarom doe je dan niet wat Ik je gebied, en toon je de getuigen niet de littekens van Mijn eeuwige toorn in de aan jou begane tuchtiging, zodat Ik Me daardoor bewust zou worden van Mijn grote schuld aan jou en je dan schadeloos kan stellen voor al het gruwelijke onrecht dat jou is aangedaan?!
[8] Je staat nog gekleed voor ons, en de getuigen zien, behalve je haren, niets van je wezen; wees daarom ontkleed en toon je helemaal, opdat de getuigen zien hoe je ondanks al je eindeloze boosheid tot nu toe door Mij bent behouden!'
[9] Nu stond Satana plotseling ontbloot voor de getuigen, en allen bekenden met de grootste verwondering van de wereld, zoiets eindeloos moois, volmaakts, in alle delen afgeronds en gezonds en krachtigs nog nooit bij een vrouw te hebben gezien.
[10] En Lamech voegde er nog aan toe: 'O Heer en Vader, daarmee vergeleken zijn onze Ghemela, Naëhme, Purista en Pura, die U tot U nam, wat de uiterlijke schoonheid betreft, als een plompe klodder leem ten opzichte van de heerlijkste, zuiverste diamant, wanneer hij door de ochtendzon op zijn mooist wordt belicht! En terwijl zij er zo uitziet spreekt dit wezen over de gruwelijkste kastijdingen Uwerzijds, o Heer, in al Uw eeuwige heiligheid, goedheid, liefde en groot erbarmen?!'
[11] En de Heer zei: 'Ja, op de slagen van Kisehel na is zij nog nooit getuchtigd door Mij, haar Schepper, God, Vader en Man, en toch haat zij Mij, de eeuwige, reinste liefde, en wil Mijn hart doden omdat het niet zoals zij een verwoester wil zijn!
[12] Zij verkeert nog in de waan, Mij toch eens van Mijn kracht te beroven en Mij op te nemen met Mijn zeven machtsgeesten, in plaats van naar Mij terug te keren en voor Mij eeuwig een lieve dochter, een lieve vrouw te zijn, die van Mij uit machtig is over alles.
[13] Alle sterren, zonnen en werelden laten zien wat Ik ter wille van haar al allemaal heb gedaan om haar op het juiste pad te brengen, maar tot nu toe heeft dat alles haar niet gebaat. Zij bleef de oude, van grim vervulde, meest onverzoenlijke vijand van Mijn liefde!
[14] Daarom wil Ik nu op deze aarde het uiterste doen! Ik wil Mijzelf door haar gevangen laten nemen tot in de dood en wil haar op deze aarde alle macht laten behouden, en alle sterren zullen aan haar onderworpen zijn!
[15] Zij zal Mij overeenkomstig haar wil zelfs kunnen doden. Ik zal dan echter vanuit Mijn macht zonder uiterlijk steunpunt weer levend en machtig opstaan en haar zo al haar onmacht en haar grote blindheid tonen en wil haar dan pas de macht over het gesternte ontnemen en haar slechts de halve macht over de aarde laten houden en wil haar dan nog een hele, een halve en een kwart periode geven!
[16] Maar wee haar, wanneer dat alles bij haar nog niet mocht baten: pas dan wil Ik haar beginnen te tuchtigen!
[17] Tot aan Mijn gevangenneming - mocht zij daarop blijven staan -, zal zij de volle vrijheid hebben om te doen wat zij wil!
[18] Het zal haar wel bekomen als zij deze nieuwe termijn goed zal benutten! Maar wanneer zij volgens haar oude gramschap zal handelen, dan zal zij ook ooit daarin haar reeds lang welverdiende loon vinden.
[19] Maar houd dit voor je tot aan de tijd van haar schande! Amen.'
«« 18 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.