De veroveringspolitiek van Japell, zijn ministers en priesters. Een glansrijke zege door listige priesters. Noach en de zijnen blijven de Heer trouw. Japells loon voor de priesters. Invoering van het kastenstelsel.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 197 / 366 »»
[1] Japells geest ontdekte al gauw dat er op aarde nog heel wat volksstammen bestonden die niet ondergeschikt waren aan hem. Hij beraadde zich daarop weldra met zijn ministers en priesters over de wijze waarop zulke volkeren het makkelijkst te onderwerpen zouden zijn.
[2] De ministers raadden het gebruik van militair geweld aan, maar de priesters adviseerden heel sluw dat men afgezanten moest sturen naar zulke volkeren.
[3] Die moesten voor zulke volkeren over de grote voordelen van Hanoch prediken en dan langs vriendschappelijke weg van ieder volk afgezanten hiernaartoe zenden! 'Die zullen wij hier zo vriendelijk mogelijk opnemen, hun al onze uitvindingen en kunstproducten tonen, en als dat dan allemaal in de smaak valt, zullen wij hen uitnodigen en zeggen dat zij zich bij ons moeten inlijven; dan worden zij met ons tot één volk en ook deelhebbers aan al onze voordelen!
[4] Wanneer die afgezanten van de volkeren dan weer naar hun stammen zullen terugkeren en hun van al de wonderbaarlijke voordelen van Hanoch vertellen, dan zal er zeker nergens een volk zijn dat zich niet meteen met ons zou willen verenigen en onze opperheerschappij erkennen!
[5] Alleen zou het wenselijk zijn dat zulke gezanten bij ons geen schaduwkanten ontdekken! Die bestaan nu grotendeels in vrije diefstal en in het roofrecht. Die twee eigenaardigheden moeten in het begin ten aanzien van vreemden geheel opgeheven zijn, anders worden zij onderweg reeds afgeschrikt en zullen dan omkeren en ons verwensen!'
[6] Deze fijnzinnige priesterlijke raad beviel de koning goed, en hij bracht die onmiddellijk in praktijk.
[7] In korte tijd werden duizend afgezanten met karavanen naar alle richtingen uitgezonden om alle verborgen volkeren op te zoeken ten einde hen de blijde boodschap uit Hanoch te verkondigen.
[8] Het gemakkelijkst waren de bewoners van de hoogten gevonden, en wel als eersten de kinderen Gods, toen de Horadalieten en van daaruit nog een heleboel volkeren.
[9] Alleen de Sihinieten, de Meduhedieten en de Kaïnieten, evenals de in Ohlads tijden naar Egypte getrokken raadsheren werden niet gevonden.
[10] Door de allervriendelijkste hoffelijkheid en door een buitengewone welbespraaktheid van de afgezanten, die merendeels zuivere duizendkunstenaars waren en die tegelijkertijd door middel van de meest uiteenlopende kunsten indruk trachtten te maken op de aangetroffen volkeren, werden in korte tijd al die stammen voor Hanoch gewonnen.
[11] Zelfs de kinderen van de hoogte gaven zich gewonnen, behalve het huis van Lamech, die echter juist stierf rond de tijd dat Hanoch deze loffelijke gezanten uitzond. En zo was alleen Noach met zijn drie broeders, vijf zusters en zijn vrouw, die een dochter van Muthaël en Purista was, en met zijn vijf kinderen nog over als de enige die zich niet door de apostelen van Hanoch liet verblinden, maar de Heer volkomen trouw bleef.
[12] Japell was uitermate verheugd over deze overwinning; en omdat de priesters hem zo'n verstandige raad hadden gegeven, gaf hij hun het privilege van de algehele vrijheid en daarenboven de verplichtende verzekering dat hij en iedere nakomeling van hem, zich altijd naar de verordening ervan zouden schikken.
[13] Nog in hetzelfde jaar voerden de priesters kasten in en het hele volk werd in bepaalde klassen ingedeeld, waarin ieder mens op straffe des doods moest blijven zolang hij zich niet door geld kon vrijkopen.
[14] Daarna werd er een kaste van slaven ingesteld, genaamd 'menselijke lastdieren', en een militaire kaste, een kaste van burgers, een kaste van adel, een van kunstenaars, een van priesters enzovoort.
[15] De slavenkaste was het talrijkst. Waarom?- Daarover in het vervolg!
«« 197 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.