Het onderzoek naar de geslachten in Hanoch. Noach en de karavaan met afpersers. De hulp van de Heer en de verkondiging van het gericht.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 201 / 366 »»
[1] Wederom zonden de priesters vanuit Hanoch hele karavanen op ontdekkingsreis om te kijken of er zich in uiterst verre streken van de aarde misschien ergens een volk of schatten bevonden die goed waren voor de grote schatkamers van de machtige priesters van Hanoch.
[2] En tegelijkertijd zonden zij ook genealogen uit wier werk het was in alle steden en plaatsen te onderzoeken wie een nakomeling van Kaïn en wie een nakomeling van Seth van de hoogte was.
[3] (Want de priesters, de adel, evenals de koning waren zuivere nakomelingen van Seth van de hoogte, die bij de dochters van de laagte waren verwekt.)
[4] Vijf jaar duurde dit onderzoek, en het bleek dat in de diepte de nakomelingen van Seth de nakomelingen van Kaïn met negen tiende overvleugelden; er was nauwelijks een tiende zuivere Kaïnieten onder de Sethieten aan te treffen.
[5] Het gevolg van dit onderzoek was dat alle Kaïnieten werden opgeroepen en vervolgens zonder onderscheid van hun stand tot dan toe, tot eeuwige slaven werden gemaakt; en al hun bezittingen vielen natuurlijk aan de priesters ten deel.
[6] De mannen die nog krachtig waren, werden lastdieren en de jonge en mooie vrouwen en meisjes werden hoeren in een groot openbaar huis, waar iedere man zich van hen kon bedienen tegen bepaalde tarieven, die ten dele voor het onderhoud van het huis, maar deels ook voor het fonds van de priesters waren bestemd; de ouden en de zwakken werden uitgeroeid, de mannen zowel als de vrouwen.
[7] Het resultaat van dit onderzoek leverde dus heel wat op, maar de opbrengst van de karavaan die naar landen, volkeren en schatten waren uitgezonden, viel niet zo gunstig uit.
[8] Zij vonden inderdaad de Sihinieten, de Meduhedieten, en ook in Afrika de reeds talrijke nakomelingen van de uitgeweken raadsheren, - maar zij werden overal zeer slecht behandeld, want zij moesten ofwel blijven waar zij kwamen en zich voor de laagste arbeid laten gebruiken, of de dood was hun lot.
[9] Een kleine karavaan van honderd man ontdekte op hun terugreis op de hoogte ongelukkigerwijs het huis van Noach en zij vorderden meteen een grote schatting van hem, want ze zeiden:
[10] 'Nauwelijks een dagreis ver van Gods heilige stad woon jij, bent kennelijk haar onderdaan en hebt nog nooit een stuiver schatting betaald! Betaal daarom nu voor minstens honderd jaar, en wel voor elk jaar een pond goud, in totaal honderd pond! Als je dat niet betaalt, zul je tezamen met je huis verkocht worden en tot slaaf worden gemaakt!'
[11] Maar Noach hief zijn hand op en sprak: 'O mijn God, mijn lieve, heilige Vader! Zie, nu heeft Uw knecht Uw hulp nodig; red mij uit de handen van deze verscheurende dieren!'
[12] Nog maar nauwelijks had Noach deze woorden uitgesproken of er sloeg een machtige bliksemflits in het midden van de karavaan, die - zoals gezegd - op haar terugtocht uit de toen woeste streken van het huidige Europa pas het huis van Noach vond; de bliksem doodde drie mannen van de karavaan.
[13] Toen vroeg Noach aan de enigszins geschrokken karavaan: 'Blijven jullie nog bij je alleronrechtvaardigste vordering?'
[14] En de karavaan beaamde dat met een afschuwelijk geschreeuw.
[15] Noach hief echter weer zijn hand op, en tien bliksems sloegen in de karavaan en doodden dertig man en evenveel kamelen.
[16] En weer vroeg Noach aan de nog overlevenden: 'Blijven jullie nog bij je vordering?'
[17] En op tien man na bevestigden allen hun eis.
[18] En Noach stampte boos met zijn voet op de aarde, en de aarde opende zich en verslond op de tien man na die hun eis niet meer hadden herhaald, allen die daar dood en levend waren.
[19] Groot was daarop de ontzetting van het nog overgebleven tiental, en zij verzochten Noach om clementie en genade!
[20] Maar Noach zei: 'Ga en verkondig aan alle duivels in de laagte waar jullie hier getuige van waren en zeg tegen hen: de maat van de gruwelen is vol! De Heer heeft besloten het gericht over heel hun wereld te zenden! Nog korte tijd en degenen die jullie naar mij toe hebben gezonden en hun hele rijk en volk zullen niet meer bestaan; met het gericht van God zal ik hun de schatting betalen! Amen.'
[21] Hierop vluchtte het tiental weg!
[22] Wat verder, - in het vervolg!
«« 201 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.