Het geheim overleg van de tien gezanten en hun besluit om goede doelen met sluwe middelen te bereiken.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 204 / 366 »»
[1] Toen het tiental het college van de priesters verliet, verwonderden zij zich torenhoog en zeiden:
[2] 'Nu zien wij heel duidelijk waar bij onze priesters de schoen wringt! Hun hemel, die zij het hele volk schreeuwend voorhouden, is het goud; om dat te verkrijgen gaan zij over tot de meest uitzonderlijke middelen!
[3] Wie heeft dat ooit meegemaakt! Zolang de priesters de hele heerschappij en macht naar zich toe getrokken hebben, is nog nooit iemand uit de kleinburgerlijke klasse in de hoogste van die der priesters verheven!
[4] Ons is nu dat enorme geluk ten deel gevallen! Waarom? - Omdat wij zo goed konden liegen op die ene ware gebeurtenis op de hoogte na!
[5] Maar wij hebben allang in de gaten waar dat met ons aanstaande priesterschap naartoe moet! Maar wacht maar, jullie met goud omhangen vossen, - jullie plan met ons, dat wij als medebelanghebbenden voor jullie de weg naar de gouden bergen zullen banen, zal jullie behoorlijk heet gemaakt worden! Jullie zullen ongetwijfeld reeds bij de eerste stap je duivelse voeten terugtrekken! Maar het zal te laat zijn, want wij zullen een zee van vlammen over je heen storten, en dan moeten jullie maar zien hoe je daar uit zult komen!
[6] Wij zullen weliswaar voor grote brandstapels en voor onafzienbare afgronden, die zij onder de grond hebben gemaakt en die zij opgevuld hebben met slangen en allerlei giftig ongedierte de meest afschuwelijke eden van trouw moeten afleggen voor wij in priesterlijke kleding zullen worden gestoken, - maar dat doet aan onze zaak geen afbreuk! Wij zullen wel met de mond zweren, maar tegelijkertijd in onze borst vervloeken, - en zo zullen de priesters zich met ons een woekerend gezwel in hun lichaam hebben geplant dat geen god zal kunnen genezen!
[7] Wij zullen wel een weg banen naar de gouden bergen van onze sluwheid en die zullen alle priesters moeten bewandelen, - maar op de achtergrond zullen wij de reuzen van onze gramschap en onze woede op hen laten loeren! En als die fijne schare deze gloeiende achtergrond nadert, dan één teken - begrepen! -, en de reuzen zullen met een onoverwinnelijke macht naar voren komen en dat hele gebroed onder hun schreden vermorzelen!
[8] En pas dan zullen wij het volk de weg naar de sterren wijzen en het in henzelf naar een land leiden waar het de heerlijkste jonkvrouwen van zuivere inzichten zal vinden, en naar een land waar wijn, honing en melk in ware geestdrift voor het echte ware en goede vloeit!
[9] En de gebraden appelen zal het dan ook vinden aan de boom van het leven en het ware, zuivere bewustzijn daarvan!
[10] Daarbij moet het blijven; maar vervloekt zij iedere verrader uit ons midden! Want nu ligt het aan ons, en wij kunnen met ons plan onszelf en het hele volk van een zekere ondergang redden; laten wij allen daarom als één man zijn met elkaar, dan moet het werk lukken!
[11] Hebben wij tot nu toe de priesters zodanig weten te overtuigen dat zij ons zelfs tot priesters maken, dan zal het met zo'n vrijere speelruimte beslist des te gemakkelijker zijn dit gebroed dusdanig te pletten dat er tenslotte niets meer van hen zal overblijven dan hooguit een naam in de geschiedenis!
[12] Dat hebben wij besloten en dat zal ook nauwgezet en getrouw door ons uitgevoerd worden! Amen, onder ons amen!'
[13] Pas na deze samenzwering gingen de tien naar hun huizen en brachten daar alles in orde en begaven zich toen met vrouw en kinderen naar het college van de priesters voor de op handen zijnde grote raadsvergadering.
[14] En wat daar gebeurde zal in het vervolg duidelijk worden.
«« 204 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.