De provincies worden Hanoch ontrouw. De vorming van het leger van vijf miljoen man tegen de hooglanders. De vergeefse aanvallen op het hoogland.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 226 / 366 »»
[1] In de kortste tijd ervoeren de verre provincies van Hanoch door het gebod om te vervloeken dat het de opperpriesters zelf in Hanoch slecht begon te gaan doordat zij door de kostbare afkoop van de slaven zo enorm waren bedrogen. Daarom stonden zulke provincies op en werden Hanoch ontrouw.
[2] Toen de opperpriesters in Hanoch dat vernamen, was het helemaal uit! Want men berichtte hun dat de afvalligheid van de afgelegen provincies door intriges van de hooglandbewoners was veroorzaakt, en een dergelijk bericht was genoeg om deze opperpriesters geheel en al in razende woede te doen ontsteken.
[3] Een hele dag loeiden en brulden zij door alle stegen en straten, en slechts één roep vernam men tussen het geloei door en die luidde: 'Sta op, alle bewoners van Hanoch, tot een honderdvoudige wraak tegen de hooglanders en tegen alle landen die door de intriges van de hooglanders tegen ons in verzet zijn gekomen!'
[4] De volgende dag begon het rekruteren, en iedere man - als hij niet van de hoogste adel was - moest naar de wapens grijpen. Zelfs het vrouwelijke geslacht was daar niet van uitgezonderd.
[5] In enkele dagen werd een slagvaardig leger van vijf miljoen soldaten uitgerust. De wapens bestonden uit lansen, zwaarden, bogen en vuurbuksen zoals de oude Turken die hadden in de tijd van hun eerste oorlogen, toen zij met stenen kogels schoten, want het buskruit was al onder koning Dronel, een zoon van Ohlad, uitgevonden en werd onder Kinkar sterk verbeterd. De vrouwen kregen alleen lichte wapens; dat waren in de meeste gevallen lichte sabels en dolken.
[6] Toen het leger klaar was, kwamen de opperpriesters helemaal in het harnas en gaven het volgende bevel: 'De helft van deze macht begeve zich onder onze persoonlijke leiding ter allerstrengste tuchtiging naar de opstandige provincies! Er mag geen leven gespaard worden; allen moeten vallen door vuur en zwaard!'
[7] Op dit commando werd het geweldige leger in tweeën gedeeld, en twee miljoen vijfhonderdduizend soldaten trokken op tegen de opstandige provincies. Een even grote menigte kreeg het bevel op te trekken tegen de hooglanders. Maar hoe? Dat was nu een heel andere vraag!
[8] De bevelvoerende opperpriesters besloten uiteindelijk dat de bergen doorstoken moesten worden. Ten behoeve daarvan werd aan een macht van honderdvijftigduizend man bevolen graafwerktuigen te pakken en schachten door de bergen te graven. Ingenieurs moesten dadelijk hun meettechniek toepassen, en het werk werd met vreselijke bedrijvigheid op gang gebracht.
[9] Op vijfhonderd plaatsen werden de bergen opengebroken en er werden twee- tot drieduizend vadem diepe schachten gemaakt in horizontale richting, maar men kwam nergens tot een eind.
[10] Toen maten de ingenieurs nog eens en ontdekten dat zij hun schachten veel te laag hadden aangezet. Daarom werden er op hoger gelegen punten nieuwe schachten gegraven, en die bereikten de vlakte van het hoogland.
[11] Maar aangezien de bewoners van het hoogland zeer goed door middel van hun spionnen hadden waargenomen waar de Hanochieten schachten sloegen, berekenden zij precies waar zij moesten uitkomen. Op zulke plaatsen maakten zij hoge houtstapels en staken die aan als de Hanochieten doorbraken.
[12] Rook en vurige damp vulden toen de schachten en verstikten duizenden en duizenden Hanochieten; zelfs verschillende opperpriesters kwamen als veldheren bij deze expeditie om het leven.
[13] Toen werd driemaal een aanval op de hoofdpoort gedaan, maar altijd resoluut afgeslagen en het overgebleven deel van het leger moest toen na twee jaar van vergeefse strijd onverrichter zake met schande beladen naar huis terugkeren.
«« 226 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.