De uitnodiging van de Heer aan Mahal. Mahals dwaze tegenvragen en de wijze en zachtmoedige antwoorden van de Heer over dood en onsterfelijkheid. Mahals vraag naar de oorsprong van Satan en zijn fundamentele boosheid en het duidelijke antwoord van de heilige Vader.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 339 / 366 »»
[1] En zo sprak de Heer: 'Zie, Mijn zoon Mahal, jij hebt Me zo streng ter verantwoording geroepen en bent nu stil en je wilt met Mij liever niet spreken en twisten over Mijn zonde tegenover jou alsook tegenover het hele mensengeslacht! Maar als jij nu niets weet te zeggen en te bespreken, hoe zal Ik jou dan een schadevergoeding kunnen aanbieden?!
[2] Maar Ik zeg je: zet voor Mij uiteen wat er aan Mijn schepping niet juist is, en Ik zal het ogenblikkelijk veranderen; je moet Mij echter eerst grondig bewijzen dat er in Mijn schepping werkelijk iets slechts en bijgevolg iets verwerpelijks bestaat!- Spreek, en Ik wil er meteen naar handelen!'
[3] Hierop bedacht Mahal zich een tijdje, stond toen op en zei tegen de Heer: 'Heer, houdt U het voor verstandig als iemand een buitengewoon kunstzinnig werkstuk met de grootste en deugdelijkste doelmatigheid tot stand brengt, - maar wanneer het volkomen voltooid is, het in stukken breekt en het in een kuil gooit waar het verrot en vergaat?!'
[4] En de Heer zei: 'Als een werkmeester dat zomaar zou doen, dan zou hij zonder meer een dwaas zijn en de verdoemenis waard; maar als de werkmeester daarmee een hoger heilig doel verbindt, dat volstrekt niet te bereiken is zonder zo'n gebeurtenis, die jou dwaas en onverstandig lijkt, dan handelt hij zeker zeer verstandig en wijs wanneer hij zo'n werk, ook als het kunstig is gemaakt, ter vernietiging in een afvalkuil gooit, - want hij bereikt daardoor immers een hoger en heilig doel!
[5] Zie, een zaadkorrel is beslist ook een hoogst kunstzinnig werkstuk, zowel wat zijn constructie betreft alsook zijn substantiƫle bestanddelen waaruit hij is samengesteld; maar vind je het onverstandig dat hij in de aarde eerst moet ontbinden om vervolgens uit die ontbinding honderdvoudig weer te verrijzen?!
[6] Wanneer echter de wijze Werkmeester van de dingen al bij een gewone zaadkorrel zo'n voorziening heeft getroffen, denk je dan dat Hij die voorziening in zijn hoogste voltooiing bij de mens opzij gezet zal hebben en Hij dit eindeloos volkomen werk alleen maar in het ontbindingsgraf zal storten om Zijn grillen te volgen?!
[7] O Mahal, hoe blind moet je wel zijn als je Mij voor zo'n dwaze werkmeester houdt! Zegt je eigen gevoel je niet dat je eeuwig wilt leven en Mijn eindeloos vele werken intenser zou willen beschouwen?! Denk je dat je dat gevoel zou hebben als je alleen voor een tijdelijk bestaan zou zijn geschapen? Waarlijk, Ik, je Schepper, zeg je, dat je dan ook alleen maar een tijdelijke en geen eeuwige levensdrang zou hebben!
[8] Maar aangezien je een eeuwige drang tot leven in je hebt en je in het oneindige kunt kijken, draag je immers het levende bewijs in je dat je in je graf niet zult vergaan om als een onvolkomen werk van Mijn hand te worden vernietigd, maar om juist door dit middel dat jou onverstandig lijkt, datgene in alle volheid en voleinding te bereiken wat je in dit voorafgaande voorbereidende werk voelt en voor eeuwig werkelijk begeert!
[9] Zie, de aarde is een lichaam waaruit veel geboren wordt, en je weet niet hoe dat gebeurt; daarom moet ook jouw aardse lichaam weer in de aarde worden gelegd opdat je geestelijke, onverwoestbare lichaam vrij in alle volheid tot het eeuwige leven opstaat!
[10] Je hebt er in je leven al vele bewijzen van gekregen dat dat zo is doordat je al met velen hebt gesproken wier lichaam ook in de aarde is gelegd.
[11] Ik meen derhalve dat jouw aan Mij gerichte verwijt ongegrond is; ga daarom over naar een ander, - want hiermee zul je geen schadevergoeding van Mij kunnen verlangen!'
[12] Toen Mahal die woorden van de Heer had gehoord, was hij ervan overtuigd dat de Heer in dit punt volkomen juist handelde; maar hij dacht aan Satan en zei tegen de Heer:
[13] 'Heer, ik zie dat volgens Uw eeuwig ware woord de inrichting van Uw werken goed is omdat U zeker alleen maar langs deze weg met Uw werken het hoogste doel kunt bereiken; maar wanneer zo alles goed en volkomen van U is uitgegaan en er in de hele oneindigheid buiten U niets is en alles wat er is bijgevolg goed en volkomen zoals U moet zijn - o zeg me, wat is dan de oorsprong van Satan en diens onbegrensde boosheid? Waar haalt hij datgene vandaan waarmee hij nu alle mensen tegen U heeft opgeruid zodat zij U verachten en als het mogelijk zou zijn Uzelf met al Uw werken willen vernietigen? O zeg me, wie is Satans schepper en werkmeester?!'
[14] En de Heer sprak: 'O jij blinde verdediger van je blinde aanspraken van je zelfzucht, waarover spreek je?! Ben je dan vergeten hoe volkomen Ik de mens heb geschapen dat hij buiten Mijn almacht kan doen wat hij wil als een tweede god volgens een vrije door hem bepaalde orde?! Denk je dat Satan als vrij wezen minder volkomen is dan jij?! Als jij tegenover Mij kunt doen wat je wil zonder rekening te houden met Mijn orde, zou dat dan voor die vrije geest onmogelijk zijn?!
[15] Moet Ik jullie niet laten handelen zoals je wilt als Ik je niet wil dwingen in Mijn almacht?! En als dat zo is, zeg jij me dan hoe Ik de eerste geest had moeten vormen dat hij volgens jouw idee gedwongen was in Mijn orde te handelen maar daarbij toch een volkomen vrije wil moet hebben! Of bestaat de voleinding van de wezens niet in het feit dat zij geheel vrij kunnen willen en handelen, - of het nu overeenkomstig Mijn orde is of in strijd daarmee!'
[16] Hierop zweeg Mahal opnieuw en wist niet wat hij verder moest zeggen.
[17] Maar de Heer sprak als volgt verder.
«« 339 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.