Het zichtbare teken van het nieuwe verbond. Het land Eriwan. Het nieuwe en toch oude gebod van de liefde. De Heer als Melchizedek. Kanaän en Salem.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 362 / 366 »»
[1] En de Heer sprak verder met Noach: 'Zie, zo heb Ik nu met jullie een verbond opgericht dat een dergelijke zondvloed voortaan niet meer over de aarde zal komen en al het vlees op de aardbodem zal vernietigen!
[2] Maar Ik wil je ook een zichtbaar teken geven ter voortdurende gedachtenis aan Mijn met jullie gemaakte verbond! En dat is het teken van het verbond dat Ik tussen Mij en jullie en al het levende gedierte bij jullie van nu af aan voor eeuwig heb gemaakt.
[3] Mijn boog heb ik in de wolken geplaatst; die zal het teken zijn van dit verbond tussen Mij en de aarde; en als het gebeurt dat Ik wolken over de aarde zal leiden, dan zal men Mijn boog in de wolken zien!
[4] Dan wil Ik denken aan dit verbond tussen Mij en jullie en al het levende gedierte in allerlei vlees, opdat er voortaan geen zondvloed meer zal komen die al het vlees zal vernietigen!
[5] Mijn boog zal in de wolken zijn opdat wanneer Ik die zie, Ik Mijn eeuwige verbond tussen Mij en alle schepselen op de aarde zal gedenken!
[6] En dit zeg Ik, je God en Heer, tegen jou, Noach: laat dat het waarachtige teken van het verbond zijn dat Ik nu heb opgericht tussen Mij en al het vlees op aarde!'
[7] En na deze woorden over het verbond leidde de Heer Noach een zeer vruchtbare streek binnen, en wel dezelfde die tegenwoordig Eriwan (in Armenië) heet.
[8] Toen Noach daar aankwam verbaasde hij zich erover dat hij zich hier in een Eden bevond dat reeds vol was met allerlei geheel rijpe vruchten in de derde maand van het nieuwe jaar.
[9] En de Heer zegende dit heerlijke land driemaal en schonk het aan Noach en zijn kinderen als volledig eigendom.
[10] En Noach roemde en prees God daarvoor keer op keer en zei tegen de Heer: 'O Heer, wat voor dienst verlangt U nu van mij die ook voor eeuwig door al mijn nakomelingen zal worden gehouden?'
[11] En de Heer sprak: 'Je weet wat Ik tegen Henoch heb gezegd! Zie, laat die orde steeds de jouwe zijn; en blijf daar altijd in! Want in eeuwigheid verlang Ik niets anders van de mensen dan dat zij Mij boven alles zullen liefhebben als hun God, Heer en Vader! Dat verlangde Ik van Henoch, en dat verlang Ik ook van jou en van al je zaad.
[12] Maar ik wil je nu nog één ding openbaren: zie, aangezien het Mij nu welgevallig is op aarde, zal Ik Mij als een ware Vorst der vorsten, Heer der heren en Koning der koningen op deze aarde een woonplaats oprichten! Niet ver van hier zal Ik Mij een stad bouwen en daarin tot de grote tijd der tijden wonen wanneer Ik Zelf in het vlees zal wandelen temidden van Mijn ware kinderen!
[13] Zo zal de aarde nu de plaats zijn waarop Mijn voeten zullen rusten en wandelen.
[14] Toen Ik tot je vaderen kwam, werd Ik weer onzichtbaar; maar jij zal Mij nu op Mijn voeten over de bodem van de aarde als een mens zien weggaan in de richting van de avond naar een land dat Kanaän (gezegend land) zal heten!
[15] Jij zult het bereiken in zeventien dagreizen! Daar zal Ik Mij een stad bouwen; deze moeten jij en al je nakomelingen `Salem' noemen! Mijn naam echter als Vorst der vorsten, Heer der heren en Koning der koningen zal 'Melchizedek' (4) zijn, een Oudste (priester) van eeuwigheid!
[16] Jij bent vrij; maar je nakomelingen zullen Mij het tiende deel van alles moeten geven; zij die weigeren zullen verdreven worden uit Mijn nabijheid! Amen.'
[17] Hierop ging de Heer zichtbaar in de richting van de avond; en Noach bad tot de Heer zolang hij Hem zag.
[18] Wat verder, - in het volgende!
«« 362 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.