De vestiging van Noach. De aanwijzing voor akker- en wijnbouw. Noachs roes uit onwetendheid. De vloek over Kanaän en het verstoten van Cham en zijn gezin.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 363 / 366 »»
[1] Na enige tijd keek Noach in zijn omgeving uit naar goed hout om een hut te bouwen; maar er was weinig of niets te vinden omdat de vloed alle bossen onder een laag zand van meerdere vadems had bedekt of ze - vooral van de bergen - helemaal had weggespoeld en in de dalen onder slik en steengruis had begraven.
[2] Daarom vroeg Noach aan de Heer om hem hout aan te wijzen waarvan hij een hut kon bouwen.
[3] En al spoedig kwam er een bode uit de streek waar de Heer heen was gegaan, en deze leidde Noach naar een plaats waar een mooi bos was, en hij zei tegen hem: 'Zie, Noach, dit bos heeft de Heer onder het water voor jou bewaard! Daarom moet je je hier in de buurt van dit bos vestigen en hier de hut bouwen die je nodig hebt! Ook moet je akkers aanleggen en allerlei graan verbouwen dat je in de ark hierheen hebt gebracht!
[4] En zie, hier aan je voeten is een struikachtig gewas; dat is de wijnstok! Plant de takken ervan geordend in de aarde; mest ze en graaf ze met zorg in, dan zullen zij je zoete druiven vol met het beste sap geven.
[5] Pers deze druiven dan uit in een goed vat dat gesloten moet worden! Laat het sap in het vat goed gisten; en als het helder wordt, drink er dan met mate van, dan zul je daardoor gesterkt en heel monter en vrolijk worden! Zo wil de Heer het; handel ernaar, dan zul je je hele leven lang vrolijk en opgewekt zijn!'
[6] Na deze woorden verliet de bode Noach, en Noach ging met zijn zonen die Sem, Cham en Japhet heetten, meteen aan het werk; en zo had Noach zeven jaar na de vloed een goede en stevige hut om in te wonen en vele akkers, weiden en een echt mooie wijngaard, die echter volgens de wil van de Heer pas na tien jaar vruchten begon te dragen.
[7] Toen verzamelde Noach de druiven en perste die uit in een flink vat van cederhout, liet vervolgens het sap goed gisten, en toen het helder was proefde hij ervan en vond het buitengewoon smakelijk zodat hij een geduchte hoeveelheid tot zich nam.
[8] Maar aangezien hij de uitwerking van dit sap niet kende, gebeurde het, dat hij er een flinke roes van kreeg en in een diepe slaap verzonk. Maar daar de wijn veel warmte in zijn lichaam opwekte ontkleedde hij zich en ging geheel naakt op het groene gras onder een schaduwrijke vijgenboom liggen, waaromheen de dakloze hut was gebouwd.
[9] Toen nu Cham, Kanaäns vader, (Kanaän was in het tweede jaar na de vloed geboren) door Kanaän geleid in de open hut kwam en Noachs schaamte zag, ging hij naar zijn broers en vertelde het hen buiten.
[10] Maar Sem en Japhet namen een mantel, legden die over hun schouders en gingen rugwaarts de hut binnen naar vader Noach toe en bedekten hun vaders schaamte; maar hun gezicht was afgewend zodat zij hun vaders schaamte niet zagen.
[11] Toen Noach uit de roes van de wijn ontwaakte en vervolgens hoorde wat de kleine zoon van Cham hem had aangedaan, zei hij tegen Cham: 'Je zoon Kanaän zij daarom vervloekt; door alle tijden der tijden zal hij een knecht van de knechten zijn en de geringste onder de broers, omdat hij jou als eerste mijn schaamte verried!'
[12] Daarop wendde hij zich tot de twee andere zonen en zei: 'Geloofd zij God en moge Hij het geslacht (5) van Sem uitbreiden! Laat Kanaän zijn knecht blijven! Laat God ook Japhet uitbreiden en hem laten wonen in de hutten van Sem; maar Kanaän zal zijn knecht blijven!'
[13] Daarop zegende hij Sem en Japhet; maar Cham verstootte hij uit de hut met vrouw en kinderen.
[14] Nog meer in het volgende!
«« 363 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.