De hofhouding ontvangt de gasten in de troonzaal. Voorbereidingen tot het feestmaal. De verordening van koning Lamech om alle wapens om te smeden tot nuttige gereedschappen. De liefde als het heilige oerwapen van de Heer. Heerlijke belofte aan koning Lamech.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 40 / 366 »»
[1] Toen zij in de troonzaal aankwamen waar de voornaamste leden van Lamechs hofhouding allen waren verzameld, riep Lamech verheugd uit:
[2] 'Vrienden, broeders, kinderen en zusters! Verheug je met mij; want de Heer heeft ons allen een groot erbarmen betoond!
[3] Zie, hier zijn mijn twee vrouwen, Ada en Zilla, daar mijn totaal verloren gewaande zonen, Jubal en Jabal, en hier mijn dochter Naëhme met haar machtige man, die de Heer Zelf aan haar heeft gegeven!
[4] Zie, en hoor, en verheug je ten zeerste met mij! De Heer heeft ze mij en ons allen weer teruggegeven, opdat zij bij mij zijn en op zuivere wijze datgene voor mij zijn wat zij van het begin af aan voor mij waren, maar - helaas - op onzuivere wijze, wat de Heer zeer onwelgevallig was!
[5] O, hoe zullen wij ons nu verheugen in de zo machtig-grote genade van de Heer!
[6] Brudal, ga naar de voorraadkamers en bereid voor ons allen een feestelijk maal van het beste vlees en de beste vruchten, en laat een tweede rijkelijk voorziene tafel aanrichten voor de godvruchtige burgers van onze stad, en een derde voor alle armen, die nu vrij zijn, maar voordien onze slaven en gevangenen waren! Ga nu en voer het uit volgens mijn wens!
[7] En jij, mijn broeder Terhad, die door de Heer als wachter is aangesteld van de voornaamste tempel van de Heer, zend dadelijk herauten door de hele stad, en laat allen die ik heb genoemd, uitnodigen tot mijn grote feestmaal in de allerheiligste naam van de Heer Jehova Zebaoth, die ons aller God, Schepper en Vader is, vervuld van liefde, wijs, heilig en almachtig van eeuwigheid af aan! Zo geschiede het! Amen.'
[8] Hierop gingen Brudal en Terhad aan het hun toevertrouwde werk en voerden alles stipt uit.
[9] Lamech keerde zich om en riep Thubalkaïn bij zich. Toen deze vol deemoed naar zijn vader kwam zei deze tegen hem:
[10] 'Thubalkaïn, mijn zoon, ik zeg je dit in aanwezigheid van de enige hogepriester van de Heer: laat alle wapens die voor het voeren van oorlogen bestemd waren, uit alle delen van het grote rijk bijeenbrengen en vervaardig daaruit ploeg, sikkel, zeis, bijl, grondhak, spade en nog allerlei ander nuttig gereedschap, waarbij de geest van de Heer je zal onderrichten!
[11] Want van nu af aan zal de Heer ons enige en meest werkzame beschermingswapen zijn tegen al het kwaad. Zelfs niet tegen de verscheurende dieren zullen wij ons ooit van een ander wapen bedienen; want ik heb het wapen van de Heer meermalen leren kennen!
[12] Daarom zullen wij ons leven lang met dit almachtige wapen strijden, en onze kinderen en kindskinderen zullen nooit meer van een ander wapen gebruik maken!
[13] Liefde heet het heilige, almachtige, eeuwige oerwapen van de Heer! Met dit heilige wapen zullen wij ons aardse leven tot een goed einde brengen en daarmee in de overwinning aan het einde van onze dagen op aarde de Heer zeker een welgevallig offer brengen, dat wij met Zijn almachtig-heilige wapen over al het kwaad van de wereld bevochten zullen hebben!
[14] Morgen moet je nog vóór al het andere aan dit werk beginnen dat je nu opgedragen wordt! De almachtige wil van de Heer geschiede altijd en eeuwig! Amen.'
[15] Hierop ging Henoch naar Lamech toe en zei tegen hem: 'Geliefde broeder Lamech, je hebt nu een gebod gegeven dat mij liever is dan goud en wel het allerzuiverste goud; daarom zul je ook gezegend zijn zoals nog niemand vóór jou gezegend was!
[16] Je land zal overvloeien van melk en honing en je stad zal schitteren als de maan, de huizen daarin als de stenen en jouw huis als de opgaande zon!
[17] Waarlijk, ik zeg je, je liefde is machtiger geworden dan de hele aardbol is! Pas als je vreugdemaal beëindigd zal zijn, zul je bij de inwijding van de nieuwe tempel vernemen hoe dierbaar je de Heer geworden bent!
[18] Ik wilde je nog vandaag weer verlaten, maar nu zal ik drie dagen lang bij je blijven en je de macht van je nieuwe wapen tonen! Zo zal het geschieden in de naam van de Heer! Amen.'
«« 40 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.