Satans grootspraak; op listige wijze verdraait hij de beloften van de Heer.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 86 / 366 »»
[1] Maar Henoch luisterde noch keek naar Satan, maar gebood hem voor de derde maal nog des te nadrukkelijker over zijn kwade uiteindelijke bedoeling te spreken en over wat hij in zijn grote boosaardigheid en arglist probeerde te bereiken.
[2] Satan deed hierop zijn mond open en sprak: 'Luister, jij trotse knecht van God op het stofje `aarde'! Ik kan de Schepper van alle dingen het antwoord op iedere vraag schuldig blijven, terwijl Hij mij toch een onverwoestbaar lichaam met de hoogste gevoeligheid kan geven om me dan als eeuwige straf in de meest ontzettende pijn en kwelling van de centrale gloed van Zijn toornvuur te storten, en jij, nauwelijks waard een atoom van het stof aan het stof van de stof genoemd te worden, wil mij, aan wie nog de hele zichtbare schepping ten dienste staat en moet staan - als ik het maar wil -, jij wilt mij dwingen je mijn plannen te onthullen die ik reeds sinds eeuwigheid bij mijzelf heb vastgesteld?! O jij ellendige worm van het stof]
[3] Zie, ik hoef maar te wenken en alle elementen staan mij ter beschikking, en de gehele aarde is onder vlammen of onder water begraven! Met een allerzachtste ademtocht kan ik de zon doven en jou in een eeuwige nacht dompelen en ik kan je plotseling in het allernietigste stof veranderen, - en jij waagt het mij tot een antwoord te dwingen en dat bovendien nog door loze dreigementen?!
[4] Zie, wanneer ik het in mijn eindeloze macht de moeite waard zou vinden, dan zou je er nu allang niet meer zijn! Maar het zou te kleingeestig en te miserabel van mij zijn, als ik mij met dergelijke afzichtelijke nietigheden zou inlaten!
[5] Voor mij is God Zelf te gering en te nietig, dan dat ik mij zo ver zou willen verlagen Hem met mijn macht aan te vallen, omdat ik maar al te duidelijk inzie hoe het maar al te snel met Hem gedaan zou zijn! En wat moet ik dan wel met jou, ellendig schepsel, doen?!
[6] Ik heb met de grootst mogelijke minzaamheid tegen je gezegd dat je mij het antwoord moet kwijtschelden en me een plaats moet aanwijzen waar ik heen kan gaan, opdat die mooie kinderen van God van mijn beproeving verschoond zullen blijven; maar in plaats daarvan kom je mij met een goddelijk almachtige hooghartigheid tegemoet?!
[7] Wel, wacht maar, jij trotse, opgeblazen knecht van God! Voor jou zal ik wel een meester vinden die zich voor alle eeuwigheden der eeuwigheden in je geheugen zal prenten!
[8] Zie, ik bezweer je nu je zekere ondergang, en jouw almachtige God zal ik aan een stuk hout laten vastmaken, waarvandaan Hij tevergeefs om hulp zal roepen!
[9] En dit mensengeslacht zal ik zo gauw mogelijk met vlammen en watervloeden verdelgen, opdat er nergens meer een spoor van te vinden zal zijn; maar jou zal ik niet doden opdat je een getuige bent van alles wat ik zal doen waarover ik nu in mijn gerechtvaardigde grimmigheid heb gesproken!
[10] Voorwaar, de gehele zichtbare schepping zal eerder tot op een atoom vergaan, dan dat ik ook maar een lettergreep van dat alles onvervuld zal laten! - En daartoe heb jij mij nu gebracht!
[11] Hier heb je nu het verlangde antwoord; leer eruit wat ik zal doen!
[12] Maar verdwijn nu met je ongedierte, en vraag niets meer van mij; anders doe ik meteen wat ik pas mettertijd onherroepelijk zal doen!'
«« 86 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.