Henochs krachtige antwoord aan Satan en Satans verbanning naar het middelpunt van de aarde.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 87 / 366 »»
[1] En toen Henoch deze woorden van de aartsvijand van het leven had gehoord, ging hij rechtop staan, loofde en prees de Heer met heel zijn hart en richtte toen de volgende buitengewoon betekenisvolle woorden tot de misdadiger tegen de eeuwige goddelijke heiligheid:
[2] 'Luister nu, jij boosaardige, eigenmachtige misdadiger! Myriadenmaal myriaden zonnejaren, waarvan er één zo'n achtentwintigduizend aardse jaren duurt, ben je altijd een hoogst eigenzinnige, allerweerbarstigste afvallige van God geweest!
[3] Wat heeft de oneindige liefde van de Heer allemaal gedaan, om jou duivel, zonder je vrijheid van wil te belemmeren, weer op het juiste pad te brengen!
[4] Kijk omhoog naar al die talloze zonnen en werelden van allerlei aard die de Heer ter wille van jou heeft geschapen, opdat je op de ene of de andere zou terugkeren!
[5] Op iedere zon en wereld heeft Gods eindeloze erbarming je talloze middelen aangereikt met behulp waarvan je zonder veel moeite had kunnen terugkeren. Nooit heeft de Heer ook maar in het minst de primaire uiterlijke vrijheid van je wil aangetast en heeft je nergens ook maar de minste beperking opgelegd.
[6] Wanneer je ter wille van je vermeende, voorgewende verbetering een nieuwe zon met veel aarden en manen en nevelsterren wilde, dan schiep de Heer die zoals je dat wenste; ja je hebt nog altijd kunnen spelen met de almacht van de eeuwige God!
[7] Maar waarvoor heb je al deze aan jou verspilde genade en die onuitsprekelijk grote erbarming gebruikt?! - Zie, om niets anders te doen dan wat je nu hier hebt uitgesproken, en wat je bij onze vroegere ontmoeting de Heer van hemel en aarde zondermeer hoogst brutaal in Zijn gezicht hebt gezegd!
[8] Maar luister nu, Satan, wat de Heer thans door mijn mond tegen je zegt:
[9] `Rampzalige boosdoener tegen Mijn liefde, genade, lankmoedigheid, erbarming, geduld, zachtmoedigheid, mildheid en eeuwig onaantastbare heiligheid! Nu bezweer Ik, jouw Heer en God, bij al Mijn eeuwig eindeloze macht en kracht, je jouw eeuwige volledige ondergang! Wat je zojuist hebt gezegd zal onherroepelijk gebeuren tot jouw ondergang!
[10] Tot nu toe heb Ik je nog nooit een limiet gesteld, maar je was vrij met Mij termijn na termijn te bepalen en Mij ook nog bij iedere termijn grondig voor te liegen, en Mij na elke leugen bovendien nog te honen als een stompzinnige God vol zwakheden, alsof lk blind en doof was en niet in staat je plannen te doorzien!
[11] Maar nu ben Ik je oude boosheid moe en Ik stel daarom nu Zelf een termijn voor je vast!
[12] Je kent de leeftijd van Adam?! (negenhonderddertig jaar) - Zie, één keer is dat aantal jaren al verstreken; maar wanneer dat nog zes keer verstreken zal zijn, dan zul jij met al je helpers en handlangers het passende loon krijgen in het eeuwige vuur van Mijn toorn!
[13] Opdat je echter - zo terloops - tot die laatste termijn die Ik je nu gesteld heb, dat vuur zult leren kennen, heb Ik zojuist een vonkje naar het midden van de aarde laten zakken en heb daarin een haard en om de haard een nieuwe woning opgericht; daar zul je vanaf nu van tijd tot tijd naartoe gestuurd worden om dat vonkje te proeven! - En dat zal telkens gebeuren wanneer je zoals nu tegenover Mij hebt gezondigd!
[14] En nu gebied Ik je naar die woning te gaan zolang Ik dat wil! Amen.''
[15] Hierop spleet de aarde tot een onpeilbare diepte. Rook en vlammen sloegen uit de kloof, en met een afgrijselijk gehuil stortte Satan in die afgrond; en daarop sloot de aarde zich weer.
[16] En de reizigers prezen en loofden God en zetten daarop hun reis weer voort.
«« 87 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.