Het zichtbaar worden van de geesten Abel, Sehel en Zuriël. Seth en Sehel, Adam en Abel in gesprek.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 9 / 366 »»
[1] Alle vaderen verheugden zich daar buitengewoon over. Adam en Eva snelden naar Abel en Seth naar Sehel en Ghemela naar Zuriël en zij spraken over dingen van de geest en over het volkomen en geheel en al vrije en zodoende ook allerzaligste leven van de geest.
[2] En Seth vroeg aan Sehel: 'Zoon, wat overkwam je toen de Heer je van deze wereld had weggenomen?'
[3] En Sehel antwoordde Seth: 'Leven zij in jou, leven in je vraag! In de adem was ik; een beven doorhuiverde de ether, de zonnegordel scheurde, en vrij stond ik daar, een leven in het oneindige.
[4] Als een licht doordrong ik het heelal, en het licht nam het wezen van de wezens en deze werden een nieuw bestaan, en een nieuw leven zag in het nieuwe licht, en de Vader was alom de bron van alle licht en alle leven van het licht uit het leven.
[5] En nu ben ik een volkomen eenheid en leef vrij een eeuwig, machtig leven vol licht vanuit het leven van alle leven in God.
[6] Zie, vader Seth, zo was het, zo is het, en zo zal het eeuwig zijn en blijven, daar iedere volgende seconde een meer volkomen leven ademt dan de voorgaande!
[7] Geloof, vader Seth, wat je nu ziet en hoort is geen gezichtsbedrog en geen misleiding van je gehoor, maar het is allemaal naakte waarheid en de volste werkelijkheid; maar wat je in de uiterlijke wereld ziet is slechts de schors van de boom, is de huls om de waarheid en is ten opzichte van de werkelijkheid een land waarvan de bodem door een dichte mist en zwarte wolken is bedekt.
[8] Maar daar', hier wees Sehel naar de Heer, 'o vader Seth, is het leven van het leven en het licht van het licht, geheel en al!
[9] Luister naar Zijn woord; het is de grond van al wat is! Uit Zijn woord ben ik en jij, en alle wezens stammen uit het woord van de Vader.
[10] Als Hij hier spreekt, dan ontstaan uit elk van Zijn woorden werkelijke vervullingen van eindeloze diepten, en legio nieuwe zonnen en werelden beginnen hun eerste eeuwige omloop te banen.
[11] Luister daarom wat de Vader zegt en onthoud Zijn woord in je, en jullie allen zullen ondervinden dat een ieder die het woord van de Vader in zich heeft, ook het eeuwige leven in zich heeft!
[12] Want Zijn woord is wezenlijk en de klank van Zijn woorden is de grond van alle dingen.
[13] Hem zij daarom eeuwig alle eer, alle lof, alle prijs en alle liefde! Amen.'
[14] Deze woorden van Sehel hadden een grote uitwerking op het gehele gezelschap, en allen loofden en prezen de Vader van het leven, dat Hij zo'n hoge wijsheid aan de engelen gaf en zo'n macht in Zijn genade.
[15] Nu vroeg Adam aan Abel: 'Mijn geliefde en lang betreurde zoon, ben ook jij tot zulke woorden in staat, als zojuist als een machtige stroom uit Sehels mond zijn gevloeid?'
[16] En Abel antwoordde Adam: 'Vader van de aarde van de mensen! Noch Sehel noch ik, maar alles in alles is God, de eeuwige, heilige Vader; want ons woord is Zijn woord, zoals Zijn heilige wil altijd de onze is!
[17] Want voor de geest bestaat er geen ander woord dan alleen het woord van de Vader, zoals er geen leven is dan alleen het leven van de Vader.
[18] Wie vanuit God leeft, spreekt ook vanuit God; en zo zal ieder die vanuit God leeft ook vanuit God woorden Gods, woorden des levens verkondigen!
[19] Maar als iemand zich verheft en zegt: `Ik heb alles op eigen grond verworven!', die is een leugenaar zoals de oude draak, die de grote erbarming van de Vader tot de zijne maakt en zegt: Ik ben heer over de Heer en ik kan Hem verslaan wanneer ik wil!', terwijl hij toch vanuit zichzelf en door zichzelf het meest verslagen wezen is.
[20] Zie, vader, daarom is het voor de zuivere geest immers heel goed mogelijk om te spreken en te handelen in alle kracht en macht van de Vader, omdat men in de Vader liefheeft, leeft en volkomen vrij ademt! Hem zij daarom eeuwig alle liefde! Amen.'
[21] Deze woorden maakten Adam helemaal week en deden Eva wenen, en Adam riep luid: 'O God, heilige Vader, ik leef weliswaar nog graag op aarde te midden van Uw kinderen, maar waar mijn en Uw Abel is, zou ik liever willen zijn!'
[22] De Heer zei echter: 'Nog een korte tijd, en je zult tot rust komen! Amen.'
[23] En Adam vroeg: 'Wat is die rust?'
[24] En de Heer zei: 'Die rust is de opstanding van de geest tot eeuwig leven vanuit Mij!
[25] Waarlijk, zolang Ik niet in jou opsta, zul je blijven; maar wanneer Ik in jou zal opstaan, dan zal ook jij opstaan tot het licht van het leven in het vlees van de liefde en van het woord uit Mij!
[26] Wees daarom rustig en eet en drink, totdat Mijn vlees en Mijn bloed jou zullen wekken! Amen.'
«« 9 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.