De maaltijd in de hut van Purista. De woorden van de Heer over zijn liefdesverbond met de kinderen van de aarde en de zichtbare gemeenschap tussen hemel en aarde.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 8 / 366 »»
[1] Na de zeer heldere beschouwing van de toestand in de laagte, brachten alle vaderen, de zeven boodschappers en nog andere vaderen en kinderen uit de streek van de morgen vanuit de diepste grond van hun hart hun lof en prijs aan de Vader van alle liefde en heiligheid. Toen beduidde de Heer hun allen op te staan en gaf hun te kennen dat zij nu overeenkomstig Zijn belofte voor de eerste maaltijd in de hut van Purista aan tafel moesten plaatsnemen om gekookte spijzen te eten.
[2] Allen stonden op en namen plaats aan de behoorlijk grote tafel van de Heer; want de hut van Purista was niet zo klein als bijvoorbeeld een boeren- of berghut in de huidige tijd, maar zij was zo ruim, dat daar wel ongeveer zeventigduizend man ruim plaats konden hebben. Toch werd de hut klein genoemd, - maar niet vanwege de ruimte, maar alleen vanwege zijn deemoed.
[3] Toen dus alle vaderen in de hut plaatsgenomen hadden aan de grote kindertafel van de heilige Vader en zij zich ook allen aan het goed gekookte maal gesterkt hadden, zei de Heer tegen hen: 'Nu is op de hele aarde de goede orde tot stand gekomen; daarom ben Ik weer in jullie midden en zegen nu in jullie de hele aardbol door Mijn zichtbare aanwezigheid!
[4] Want nu is er weer een verbond gevormd tussen Mij, Mijn engelen en de aarde; daarom heb Ik dit vreugdemaal van gekookte vruchten laten bereiden, om daardoor een gedenkteken te geven voor de hele aarde, dat Ik, de eeuwige Vader van de kinderen van deze aarde nu een God, een Heer en een ware Vader voor hen ben geworden en nu een verbond met hen heb gesloten, opdat zij zodoende allen volgens dat verbond Mijn waarachtige kinderen zullen zijn, zoals Ik altijd en eeuwig hun meest liefdevolle en heilige Vader wil zijn.
[5] Ik zeg nu tegen jullie allemaal: indien jullie zullen blijven in dit verbond, wat Mijn liefde voor jullie en jullie liefde tot Mij is, dan zal de zichtbare gemeenschap tussen de aarde en de hemelen ook voortdurend bestaan.
[6] Maar als jullie dit verbond verlaten en deze heilige band verbreken, dan zal de aarde weer in haar eerste diepte verzinken, en de dichtste wolken zullen haar omhullen, waardoor niemand meer in staat zal zijn Mij noch Mijn hemelen te aanschouwen.
[7] En als de aarde in die toestand steeds meer zal verzinken en vervallen, zal zij zich in haar eigen gericht storten, en Ik zal dan niet, zoals nu, als een Vader vol liefde en mildheid met haar kinderen spreken, maar als een eeuwige God zal Ik haar dan in het vuur van Mijn toorn Mijn gericht toedonderen!
[8] En wie over zal blijven, zal lang moeten wachten tot er zonder bloedvergieten een nieuw verbond van de liefde opgericht wordt, en Ik zal Mij daarvoor zodanig de tijd gunnen, dat alle volkeren eerder zullen versmachten dan dat Ik het verbond volledig zal vernieuwen!
[9] Zal dit nu volledig gesloten heilige verbond door jullie, Mijn waarachtige kinderen, niet worden verbroken door nogmaals over te gaan naar de dode uiterlijkheid van de wereld, dan zal Ik bij jullie blijven, zoals jullie bij Mij, en het zal op aarde zijn zoals het in de hemelen is, en ook zal er geen dood meer zijn onder jullie. Jullie allen hebben gezien dat Ik Sehel tot Mij heb genomen en daarvóór Zuriël, de verwekker van Ghemela; zo wil Ik jullie allen dan tot Mij nemen en je dan in de geest maken tot zeer machtige weldoeners der liefde voor alle schepselen in Mijn eindeloze scheppingsgebieden!
[10] Want waar jullie met je ogen aan het uitspansel één geheel zien, daar zweven in Mijn eeuwige almacht talloze werelden, die allemaal wezens zoals jullie dragen; en achter die werelden zijn de eindeloze geestelijke woonplaatsen in de geest voor de geesten; en één zo'n woonplaats omvat meer dan de hele uiterlijke, eindeloze zichtbare ruimte!
[11] Zo zien jullie nu ook je eeuwige bestemming en de gemakkelijke weg erheen; maar niemand kan deze bestemming eerder ontvangen dan wanneer hij daartoe vanuit Mijn liefde volledig rijp is geworden.
[12] Wanneer Ik echter iemand zal roepen, dan zal die roep hem onthullen; hij zal worden ontdaan van de zware last van zijn vlees en zal dan ook weldra in de grote heerlijkheid van het eeuwige, onvergankelijk leven van de geest der liefde binnengaan.
[13] Opdat jullie zien hoe het leven in de geest is, open Ik ook geheel jullie innerlijk oog!
[14] Aanschouw dan nu de drie uit ons midden die zijn overgegaan, en spreek zelf met hen, opdat jullie daardoor mogen zien dat aan jullie bestaan in Mij nooit een eind zal komen, en ook dat de draak altijd een grote leugenaar is!
[15] Spreek dus met elkaar, en laat je vertellen hoe de geest vrij en allerzaligst leeft, heerst en eeuwig werkzaam is! Amen!'
«« 8 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.