De drie documenten.(28.1.1853)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 125 / 244 »»
[1] Toen riep IK al het volk bijeen, dat hier voor een deel bestond uit de genezen mensen en voor een deel uit tamelijk veel inwoners uit de stad, die op deze dag voor de sabbat vrij hadden.
[2] Nadat het volk bij elkaar en de zaal bijna vol was, zei Ik tot het volk: "Hoor toe en luister goed! (Matth. 15:10) Wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet, maar wat de mond verlaat, verontreinigt de mens. (Matth. 15:11) Met ongewassen handen brood eten, verontreinigt geen mens. Dit zeg Ik u allen en daarmee hef Ik voor eeuwig die door mensen gemaakte bepaling op!" - Toen begon al het volk te juichen en Mij te prijzen.
[3] Maar toen kwamen DE LEERLINGEN naar Mij toe en zeiden: "Heer U wel gemerkt hoe vreselijk de Farizeeën zich geërgerd hebben toen zij U dit hoorden zeggen?" (Matth. 15:12)
[4] IK antwoordde de leerlingen met luide stem: " Alle planten, die Mijn hemelse vader niet heeft geplant, worden uitgeroeid. (Matth. 15:13) Laat hen gaan! Het zijn blinde leiders van blinden. Maar als een blinde een blinde leidt, vallen beiden zeker in een greppel! (Matth. 15:14) ZIJ kunnen zich ergeren zoveel ze maar willen, want hun vader is een andere dan de onze. Onze vader is boven -en de hunne beneden!"
[5] Toen de Farizeeën dat hoorden, werden ze geel, groen en vuurrood van toorn en woede en de OVERSTE zei, weliswaar met bevende stem: "Wij hebben genoeg gehoord! Hij heeft God en ons gelasterd! Nu weten wij met wie wij te doen hebben, en wie deze Jezus uit Nazareth is! Laten wij daarom hier weg gaan en aan de hogepriester precies vertellen wat voor mens deze Nazareeër is!"
[6] DE HOOFDMAN zegt: "Mensen zoals jullie kunnen wel in een stad komen als ze dat zelf willen, maar het weggaan is afhankelijk van de wil van de machthebbers over de stad! Je kunt wel vlug zeggen: 'Laten we weggaan!', maar dan komt de machthebber je tegemoet en zegt: 'Jullie blijven!"' - Dat laatste werd met donderende stem hen toe gebulderd.
[7] Van de laatste woorden: 'Jullie blijven!' schrokken de Farizeeën dan ook zodanig dat ze allen doodsbleek werden, begonnen te beven en geen woord meer konden uitbrengen.
[8] Toen de hoofdman zag, dat zijn toespraak een ontzettende indruk op hen had gemaakt, zei hij verder: "Vóór ik jullie laat vertrekken, zullen wij nog veel met elkaar te bespreken hebben en eerst zullen jullie nog in het bijzijn van het volk een paar contracten en een getuigenis met jullie handschrift moeten ondertekenen. Maar zowel de contracten als het getuigenis zijn zaken van leven en dood! Goed begrepen! Want als ik door mijn scherp oplettende spionnen te weten zou komen dat jullie ook maar één punt van de contracten niet zouden houden, dan zijn jullie dezelfde dag nog dood, ook al zouden jullie je achter duizend tempels verbergen!"
[9] Toen liet de hoofdman door zijn dienaars meteen schrijfgerei brengen en schreef het volgende: 'Contract nr. 1: Degene, die het waagt over Jezus van Nazareth ook maar één beledigend woord te zeggen, hetzij onderling of tegen een vreemde, hetgeen onmiddellijk ontdekt zal worden, valt onder het gericht en krijgt de doodstraf! - Contract nr. 2: Degene die zich, over alles wat zich hier heeft toegedragen, in Jeruzalem en in de tempel ook maar één woord laat ontvallen en Jezus de Heer een slecht getuigenis geeft, hetzij in de tempel of in een ander huis, valt onder het pijnlijke gericht en vervolgens krijgt hij de folterendste doodstraf! En laat niemand zich sussen met: 'Het zal toch heus niet uitkomen!' Zoals reeds gezegd, op hetzelfde moment dat jullie ook maar één woord zullen vertellen waarover jullie volgens de twee contracten moeten zwijgen, zullen mijn spionnen het te weten komen en er zal met jullie gebeuren wat in deze contracten beloofd is!"
[10] Toen schreef de hoofdman het getuigenis, dat luidde: 'Wij bekennen hieronder allen, met onze handtekening als bewijs van waarheid pro memoria aeterna (ter eeuwige herinnering), dat wij de bekende roof van de keizerlijke belastingen en schatten uit de Pontus en uit Klein-Azië begingen en deze door een zeer schandelijke list aan de brengers daarvan hebben ontfutseld, maar bij het vervoer naar Jeruzalem in Kis door Jezus van Nazareth zijn ontmaskerd, zoal niet mondeling, dan toch door zijn invloed. Wij zouden weliswaar door rechter Faustus gezamenlijk ter dood veroordeeld zijn -maar Jezus van Nazareth zette zich voor ons in en wij kwamen er ongedeerd vanaf! -Voor deze waarheid staan wij met ons leven in!'
[11] Toen de hoofdman deze drie stukken geschreven had, las hij ze heel rustig aan de FARIZEEËN en schriftgeleerden voor. Na iedere regel werden hun gezichten langer en langer, en toen zij het getuigenis hoorden voorlezen, hieven zij hun handen ten hemel en riepen: "Wat, moeten we dat ondertekenen?!"
[12] DE HOOFDMAN zegt: "Ja, het is de zuivere waarheid! Willen jullie dat echter niet, dan staan daar reeds de gerechtsdienaars voorzien van roeden, gesels en scherpe bijlen!" - Toen keken de Farizeeën om en ontdekten de schrikaanjagende mannen. Daarop vroegen ze ook meteen zonder tegenspraak om schrijfgerei. De hoofdman wees ze er nog op, met hun ware naam te ondertekenen, omdat een valse naam ieder de dood zou brengen. Vervolgens ondertekenden zij met hun ware namen en degenen uit het volk die schrijven konden moesten als getuigen ondertekenen.
[13] Toen aldus de drie documenten in orde waren zei de HOOFDMAN: "Nu heb ik wat ik al lang zo graag van jullie wilde hebben, en jullie weten wat ik heb. Waar je op te letten hebt weten jullie ook en dus zijn we klaar. Nu mogen jullie wel gaan waarheen je wilt! Tot aan de grens krijgen jullie een vrijgeleide!"
[14] Deze Farizeeën en schriftgeleerden pakten daarop ook meteen alles bij elkaar en binnen een half uur hadden ze Genezareth al verlaten, heel stil, zonder woord of geluid.
«« 125 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.