Geestelijke blik in de schepping.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 137 / 244 »»
[1] IK zeg: "Dat is ruim voldoende! Maar Ik zal je nu een andere manier laten zien, waarop een in zijn hart volmaakt mens de sterren kan bereizen zonder zich ook maar één stap van de aarde los te maken; maar een lichtend steentje kan men dan natuurlijk niet zo gemakkelijk mee terugnemen! -Nu, heb je de ster onthouden waar je geweest bent?"
[2] JARAH zegt: "Ja, Heer!"
[3] IK zeg: "Wel, stel je haar in je hart zo levendig mogelijk voor, kijk er met je ogen enige tijd strak naar en zeg Mij hoe zij er na een paar ogenblikken uitziet!"
[4] JARAH doet dat meteen en na een paar ogenblikken zegt zij: "Heer, Heer, mijn God, mijn liefde, nu zie ik haar net als bij mijn heen vlucht in het vierde moment. Zij wordt nu steeds groter en ik kan haar licht nauwelijks verdragen! Ah, dat is een verschrikkelijk sterk licht, maar gelukkig doet het mijn ogen geen pijn! Oh, oh, nu is het hele firmament een verschrikkelijk grote, reusachtige, machtig golvende lichtzee geworden! O God, o God, hoe groot en wondervol zijn Uw werken, en U wandelt in het vlees als een eenvoudig bescheiden mens temidden van de mensenwormen van deze aarde!
[5] Oh, oh, oh! Nu sta ik weer op dezelfde berg en zie rondom mij dezelfde omgeving vol schitterende prachtige dingen! Ik zie dezelfde tempels weer, dezelfde mensen en hun mooie tuinen, ook zie ik heel mooie bloemen. Maar de kleinste daarvan is groter dan een huis hier op aarde, die zou ik niet als aandenken af kunnen plukken! Ah, nu zie ik echter ook allerlei dieren, en de prachtigste vogels zie ik ook, maar ze zijn ook ontzettend groot! Aan de reusachtige bomen hangen zeldzaam grote vruchten en ik zie ook hoe in een tuin een paar mensen er met hun handen naar grijpen en ze werkelijk ook in hun mond steken! Nou, nou, aan zo'n peer, of wat voor vrucht het ook is, zouden op deze aarde wel duizend mensen een heel jaar meer dan genoeg te eten hebben!"
[6] IK zeg: "Let nu op, je zult nu in een soort stad van deze wereld komen, zeg Mij hoe die je bevalt!"
[7] JARAH slaat al gauw haar handen ineen van verbazing en begint letterlijk te schreeuwen van verrukking, en roept: "Maar om Uw heilige naams wil, dat is een pracht waarvan nog nooit een mensenhart heeft kunnen dromen! Oh, dat is onbeschrijflijk! Wat een rijen tempels! Wat een zuilengangen, wat een koepels! Nee, die pracht, grootte en luister! Heer, ik smeek U, leid mij terug, want deze onuitsprekelijk overdadige pracht zou mij doden!"
[8] IK zeg: "Nu, doe dan je ogen dicht en denk aan Mij en aan de aarde, dan zal het meteen weer in orde zijn!" - Jarah doet dat en ziet nu haar ster weer als ster voor zich.
[9] Wanneer zij weer tot rust is gekomen, vraagt zij Mij meteen: "Heer, heeft de engel mij soms ook op deze manier, zoals U nu deed, die ster getoond? Want ik heb haar nu veel beter gezien dan voorheen en toch was ik in zekere zin alleen maar geestelijk daar. Ik bedoel dat de lieve goede engel mij alleen maar voor de schijn een beetje hier vandaan gehaald heeft en mij toen op dezelfde manier de ster heeft laten zien!?"
[10] IK zeg: "Nee, de engel heeft jouw wens helemaal uitgevoerd! En dat was ook alleen maar met jou mogelijk omdat jouw hart overvol van liefde is. Met ieder ander mens zou zoiets helemaal onmogelijk geweest zijn. En zou de engel, wat hij wel zou kunnen, dat met een gewoon werelds mens doen, dan zou alleen de nadering van zo'n engel de wereldse mens al doden!
[11] Maar jij hebt mij eerder gevraagd of alle sterren zulke werelden zijn, en Ik heb je met ja geantwoord. Nu, als jij, Mijn allerliefste Jarah, het wilt, overtuig je dan op dezelfde manier! Kijk, als een wereldse jongeman naar de hand van een jong meisje dingt en haar tot zijn uitverkorene maakt, toont hij haar ook al zijn schatten, om daarmee de vrouw van zijn hart voor zich te winnen. Want al zou zij hem vanwege zijn persoon niet willen, dan zal zij hem toch aanvaarden vanwege zijn grote schatten. En kijk, Ik doe voor jou hetzelfde, opdat je eens tijdens de verzoeking der wereld Mijn hart niet zult verloochenen. Daarom laat ik je nu Mijn schatten zien, opdat je beseft dat Ik niet zo arm ben als Mijn uiterlijk de mensen schijnt te vertellen. Kijk, Ik ben nu eenmaal jouw geliefde en toon je daarom ook wat van Mijn grote bezittingen!"
[12] JARAH zegt: "Heer, mijn leven. Als ik nog meer sterren zou willen bekijken om mij daardoor te bewaren voor ontrouw in mijn liefde voor U, dan zou het mij spijten die ster gezien te hebben. Want U alleen bent voor Mij oneindig veel meer waard dan alle talloze sterren met hun schatten! Waarlijk, om U boven alles lief te hebben heb ik niets, eeuwig niets nodig dan U alleen. Maar alleen voor U, omdat U het wenst, kijk ik ook graag naar de wonderen van Uw macht en wijsheid!"
[13] IK zeg: "Luister, Mijn allerliefste Jarah, Ik ken je hart wel en lees daarin hoeveel je van Mij houdt en hoe trouw je Mij bent, maar je bent nu nog meer een kind dan een volwassen meisje. Tot nu toe was je steeds onder de hoede van Mijn engelen, en de kwade geesten der wereld konden niet bij je komen. Wanneer je ouder wordt, zul je echter uit eigen kracht de slechte wereld en haar lusten moeten weerstaan om volgens Mijn voor alle wezens ingestelde onveranderlijke orde, zelf de vaste grond te bereiken, waarop je Mij pas echt in geest en waarheid zult kunnen naderen. Weet dat de wereld een grote macht heeft over de mensen, omdat de wereld voor het grootste deel vanuit de hel geregeerd wordt, en het kost de ziel daar menige harde strijd om niet door haar eigen vlees en bloed en daardoor dan ook door de wereld verslonden te worden!
[14] Je ziet er erg aantrekkelijk uit. Weldra zullen de wereldse jongens hun oog op je laten vallen en je hun hart en hand aanbieden, en het zal moeilijk voor je worden om hen te weerstaan. Als die tijd echter zal komen, denk dan in je hart aan Mij en al datgene, wat je op deze top allemaal gehoord en gezien hebt, en de overwinning over de wereld zal je niet zwaar vallen!"
[15] JARAH zegt wat bedroefd: "Maar dat moet U toch al eeuwig duidelijk zijn of ik U ooit ontrouw zou kunnen worden? En als U in mijn toekomst ziet dat ik ontrouw wordt, hoe kunt U dan van mij houden? En kunt U een toekomstige zondares toestaan om U te naderen?"
[16] IK zeg: " Allerliefste Jarah, dat is voor jou nog veel te moeilijk! Maar Ik zal je uit bijzonder grote liefde tot jou toch wat zeggen: Kijk, als Ik het weten wil, kan Ik natuurlijk al altijd al alles weten wat er van een mens terecht komt. Maar de mens moet als hij volwassen wordt geheel vrij en zelfstandig beslissen. Daarom trek Ik Mij op een bepaald moment terug van de mens en kijk niet naar wat hij met zijn vrijheid doet, behalve wanneer hij Mij dringend vraagt hem te helpen bij zijn vrije strijd tegen de wereld. Dan kijk Ik naar hem, help hem op de goede weg en geef hem bij de strijd tegen de wereld nieuwe kracht.
[17] Kijk, ik wil voor jou dus ook geen blik in de toekomst werpen opdat je vrij blijft in je doen en laten, maar daarom leer Ik je nu opdat je je alles tijdens de verzoeking levendig zult mogen herinneren. Ook de beschermengel zal je dan alleen laten, maar wanneer je uit eigen kracht de wereld volledig zult overwonnen hebben, komt hij weer bij je en zal hij je in alles dienen. - Allerliefste Jarah van Mij, heb je dat nu zo ongeveer begrepen?"
«« 137 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.