Deemoedig door de zonde.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 209 / 244 »»
[1] IK zeg: "Helemaal, want zo is het! En Ik zeg jullie, wie niet wordt als de tollenaar, zal zeker niet in Mijn rijk komen; want ook Mij kan de liefdeloze reinheid van zeden voor eeuwig gestolen worden!
[2] Heus, een vrije ware innerlijke zedelijke reinheid met echte alles opofferende naastenliefde gaat bij mij boven alles; maar die, welke wij bij de kluizenaar hebben gezien, is bij mij geen stater waard. Wie rein is, moet rein in zijn hart zijn voor God, maar de wereld behoeft daar niet zo veel van te weten; want als die hem daarvoor prijst, zal hij van Mij weinig lof te verwachten hebben.
[3] Het is het beste als een mens steeds denkt: 'O Heer, wees mij zondaar genadig!', en niemand om iets slechts veroordeelt, voor zijn vijanden bidt, en zelfs hen altijd nog goed doet, die kwaad over hem spreken en hem zo mogelijk ook kwaad doen.
[4] Waarlijk, wie zo is en doet, is niet alleen rein voor Mij -ook al had hij nog zoveel zonden op zich geladen, die zijn lichaam hem zo nu en dan deed begaan -, maar hij is Mijn volkomen broeder en naast Mij een koning der hemelen en al haar heerlijkheden! Want ook al wordt het lichaam van de mens vaak door slechte demonen verleid, de ziel bevindt zich toch steeds in Mijn geest.
[5] Vaak moeten de engelen in de hel, de poel van alle zonden, afdalen, maar bij hun terugkomst zijn zij weer zo rein als voorheen in de hoogste van alle hemelen. En vaak is het met Mijn broeders op deze aarde net eender: ook al dalen zij uiterlijk vaak in de hel af, om ook daar de goddelijke orde en de macht van de goddelijke wil staande te houden, dan blijft hun ziel toch zuiver door het samengaan met Mijn geest in haar.
[6] Kortom, iemand die door de zonde zo deemoedig wordt als onze tollenaar, is door de zonde net als een engel slechts voor een ogenblik in de hel afgedaald om daar rust en orde te scheppen. Bij zijn terugkomst is hij echter vervuld van afschuw en zijn ziel is net zo zuiver als voorheen. Maar een zondaar die door zijn zonden alleen maar hoogmoedig wordt, en die als zondaar hoogmoedig blijft, is al een duivel, al ziet hij er uiterlijk voor de mensen nog zo rein uit.
[7] Maar Ik zeg tegen jullie allen: Wat er ook voor zondaars en zondaressen hulp zoekend bij jullie aankloppen, jullie mogen hen nooit de deur wijzen, maar jullie moeten hen helpen alsof zij nooit gezondigd hadden. En als je hen geholpen hebt, moet je er daarna ook alles aan doen om voor de toekomst de zondaren liefdevol en wijs te helpen, maar dan wel met een wijsheid, die slechts uit liefde voortkomt!
[8] Een echtbreekster is bij de Joden volgens Mozes een zondares, die door ieder die haar na de daad het eerst ontmoet meteen moet worden gestenigd. Ik zeg jullie echter: Wie de vluchtende in zijn huis opneemt en haar tweevoudig probeert te redden -geestelijk en lichamelijk -, zal eens door Mij met vriendelijke ogen worden aangezien en zijn schuld zal in het vergankelijke zand geschreven worden, waarvan de wind de rimpels verwaaid! Wie echter een steen naar haar werpt en zelf niet van iedere zonde vrij is, zal eenmaal door Mij aan een streng gericht onderworpen worden! Want wie Mij terugbrengt wat verloren was, zal eens in het hemelrijk waardig gevonden worden om een groot loon te ontvangen; maar wie oordeelt, ook al is dat volgens de wet rechtvaardig, zal eens ook rechtvaardig en streng volgens Mijn wet geoordeeld worden!"
[9] Dan vraagt CYRENIUS: "Heer, wat U nu gesproken hebt, is helder en waarachtig behalve één punt, wat mij nog wat onduidelijk is, en dat zou ik graag nog uitgelegd willen hebben. Dat onduidelijke punt is: -'
[10] IK zeg: "Het onduidelijke punt is: hoe een overigens rein mens door een met zijn lichaam begane zonde in de hel kan afdalen, daar orde en rust kan scheppen en vervolgens weer geheel rein daaruit kan terugkeren.
[11] Kijk, dat is gemakkelijk te begrijpen als men maar weet wat eigenlijk zonde en hel is, zowel in heel beperkte alsook in zeer uitgebreide zin! - Daarom zal Ik proberen deze beide begrippen voor jullie wat duidelijker te maken; let daarom met je gehele hart op!"
«« 209 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.