Ieder mens draagt overeenkomstig zijn persoonlijkheid zowel de hemel als de hel in zich

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 110 / 127 »»
[1] Jullie zullen wel denken, maar menig ander zeker nog meer als hij bij deze verkondiging aanwezig zou zijn: het is weliswaar prijzenswaardig en moreel gezien ook nuttig om dergelijke verklaringen, waarmee het fundamenteel boosaardige als het ware aanschouwelijk wordt voorgesteld, te vernemen, maar er zijn op aarde nu al zoveel beschrijvingen van de hel. Ze lijken allemaal dezelfde oorsprong te hebben, maar wat verschillend zijn ze van elkaar! Bij de een is de hel een vurige zwavelpoel, bij de ander een knagende glimworm, bij weer een ander een woedend vuur, een eeuwige duisternis, een eeuwige dood. Bij sommigen worden de verdoemden gepijnigd, gekookt en gebraden, bij anderen zijn ze gewoonweg baronnen. Sommigen zien in de hel weer niets anders dan een verschrikkelijke kou, anderen weer het vuur van ziedende toorn. Sommigen zien daarin ellendige, misvormde en uitgehongerde mensen-gedaanten, anderen weer een verzameling van de meest zonderlinge, afzichtelijke gestalten die ooit aan een menselijke fantasie konden ontspruiten. En zo heeft men met het begrip van de hel werkelijk een ware Proteus voor zich, die men in geen enkele gedaante kan vastleggen.
[2] Er wordt hier weliswaar een voor zuiver menselijke begrippen volkomen aanvaardbare en een voor deze tijd zeer begrijpelijke voorstelling van de hel gegeven, maar wie staat er voor in dat deze voorstelling mettertijd niet weer door een andere wordt verdrongen? Want er bestaat onder de mensen niets zo veelvuldig in allerlei vormen als juist dit oord van verschrikking onder het begrip 'de hel'.
[3] Goed, zeg ik jullie, mijn beste vrienden! Jullie zorgelijke tegenwerping heeft zijn goede reden, want zij is volkomen gebaseerd op de realiteit van de gangbare begrippen over de hel. Daarom wil en moet ook ik jullie de hel tonen in een algemeen licht, waarin elke mogelijke, tot nu toe waar dan ook op aarde, gangbare voorstelling van de hel volkomen gerechtvaardigd wordt.
[4] Wanneer men de hel slechts uiterlijk, oppervlakkig bekijkt, dan is het begrijpelijk dat zij als een ware Proteus in een steeds andere verschijningsvorm optreedt. Maar het ligt heel anders wanneer men haar volkomen doorgronden wil.
[5] Opdat jullie dit duidelijk mogen inzien, zullen we met behulp van kleine voorbeelden deze zeer netelige zaak zo belichten dat zij iedereen zonneklaar voor ogen zal staan.
[6] Laten we eens een staat nemen waarin vele duizenden mensen leven. Al deze mensen, met uitzondering van idioten, dommeriken en onmondige kinderen, vormen zich allerlei bonte begrippen over de geheime staatspolitiek. Wie deze nader wil leren kennen, hoeft alleen maar met verschillende mensen daarover te spreken. De een ziet niets anders dan oorlog, de ander niets anders dan geheim verraad, weer een ander geheime volksverlakkerij, anderen weer louter wijsheid. Sommigen schreeuwen luid over onrechtvaardigheid, anderen komen woorden tekort om de grondwet en de geheime staatkundige politiek op te hemelen.
[7] Dat zijn echter nog louter nuchtere opvattingen van het meer ontwikkelde volksdeel over het geheime politieke staatsbestuur. Maar wie dwaasheden wil horen, moet zich maar eens in de duistere woonkamers van de boeren op het platteland begeven. Dan kan hij ervan verzekerd zijn dat hij in zulke achterkamertjes alles zal horen wat er maar uit een onontwikkelde, ruwe menselijke fantasie kan voortkomen. Bijvoorbeeld dat de keizer van plan zou zijn om een stad te laten vergiftigen of dat hij in een bepaald gewest het volk met de pest wil laten besmetten of dat hij met een andere koning een verbond zou hebben gesloten om het volk van een of andere streek in één nacht met het zwaard om te brengen om zich op deze gewelddadige manier de goederen van de omgebrachte onderdanen toe te eigenen, om aan andere onnozelheden maar niet te denken, bijvoorbeeld dat de koning bij een of andere gelegenheid voor het verkrijgen van een groot aards voordeel, zijn eigen ziel of de zielen van zijn onderdanen aan de duivel in eigen persoon zou hebben verkocht! Dat het allemaal zo is, hoeft verder niet te worden bewezen omdat het iedereen vrij staat zich daarvan dagelijks te overtuigen.
[8] Dat de zaken zo liggen valt niet te betwijfelen, maar de vraag is: wie van deze duizenden mensen die hun politieke inzichten te berde hebben gebracht, heeft daarvan het juiste begrip en daarmee de juiste betekenis van de grondbeginselen van het geheime staatsbestuur aangevoerd? Eigenlijk niemand, maar desondanks houdt iedereen met een geheimzinnig, gewichtig gezicht zijn mening voor de juiste. Hoe is het echter mogelijk om zich een gefundeerd inzicht te vormen over iets, waarvan men zelf geen verstand heeft?
[9] Kijk, de oorzaak daarvan ligt ten dele in de uiterlijke verschijningsvorm, evenals in de individualiteit van degene die de verschijningsvorm bekijkt. Hoe minder de waarnemer zelf innerlijk gewekt is, des te onzinniger zijn de begrippen die hij zich vormt over de verschijningsvorm. En kijk, precies zo is het tot nu toe met de inzichten over de hel gesteld.
[10] Slechts uiterst weinig zieners werd het vergund om een dieper inzicht in het wezen van dit oord te verkrijgen, maar zeer velen werd het toegestaan een of andere verschijningsvorm van dit oord te aanschouwen. En zo heeft de voorstelling van de verschijningsvormen door de enorme hoeveelheid de ware aard steeds overtroffen. Om deze reden heeft zich dan de hel onder zo'n verscheidenheid aan vormen verveelvoudigd en niemand wist en weet tot op heden precies wat hij zich nou bij dit oord moet voorstellen.
[11] Volgende vraag: wie in het land zou wel de beste grondbeginselen voor het geheime staatsbestuur kunnen opstellen? Zeker niemand anders dan de verstandige monarch zelf.
[12] Wanneer de zaak onweerlegbaar zo in elkaar zit, dan zal deze vraag ook van toepassing zijn op de duistere verhoudingen aan gene zijde. Het antwoord zal dan ook niet anders zijn dan dat alleen Hij over dit oord het juiste en algemeen geldende grondbegrip kan opstellen, die Heer is zowel over alle hemelen alsook over alle hellen!
[13] Maar zoals iemand die in de geheime grondbeginselen van de staatsinrichting is ingewijd, met groot gemak de oorzaak van alle onder het volk in omloop zijnde begrippen zal doorzien, zo zal ook degene die de ware aard van dit oord, dat hel wordt genoemd, vanuit de Heer kent, de oorzaak van alle andere dwaze ideeën daarover begrijpen.
[14] Ieder mens draagt overeenkomstig zijn persoonlijkheid zowel de hemel als de hel in zich.
[15] Wordt hij zich nu door een bepaalde situatie van zijn eigen persoonlijkheid bewust, dan wordt hij zich daardoor alleen maar van zijn eigen onontwikkelde hel of zijn hoogst onvolmaakte hemel bewust. Langs deze weg kunnen er dan talloos vele, verschillende beelden van de hel ontstaan.
[16] Kan dat echter al als oorzaak worden gezien? Zeker evenmin als wanneer er iemand zou komen die steevast zou willen beweren dat de zee slechts een halve schoen diep zou zijn, omdat hij deze langs de kustlijn met een wandelstokje had opgemeten. Hetzelfde geldt hier ook voor de bewering van alle zieners die zeggen: ik heb de hel in deze of gene situatie zo gezien. Evenmin als iemand de ondiepe oever, die weliswaar ook bij de zee hoort, voor de eigenlijke zeebodem kan houden, evenmin kan ook zo'n geschouwde verschijningsvorm als de eigenlijke hel worden beschouwd.
[17] Hoe echter de eigenlijke hel gevonden en grondig beschouwd kan worden, zal het vervolg laten zien.
«« 110 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.