Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

1. De Heer op de wonderbare wegen van Zijn liefde
2. De grote betekenis van een aards kind van God
3. Steeds groeiende zaligheid vereist werkzaamheid
4. De drie hemelen - hun structuur
5. Het wezen van de liefde. Liefde voor de naaste uit liefde voor God en liefde voor God uit liefde voor de naaste
6. Persoonlijke bijzonderheden van de apostelen door insignes voorgesteld
7. Het avondmaal met lam, brood en wijn
8. De grote betekenis van deze maaltijd, in het bijzonder voor de aarde. We treden uit de sfeer van Marcus
9. Zalige geesten hebben ieder hun eigen sfeer. Reden: het onontbeerlijk zijn voor elkaar In de sfeer van Johannes – inleiding tot de innerlijke wereld
10. Verschil tussen het licht van het geloof en het licht van de liefde. De geest van de mens
11. Het hele universum en de hemel zijn in jullie!
12. Het echte bouwen - ontwikkeling van hetgeen in jullie is
13. Jezus, de Naam aller namen en zijn uitwerking. Het geheim van de menswording van God in Christus
14. Liefde, het grote middel om tot inzicht te komen
15. De drie wijzen uit het morgenland; hun wezen. De grote betekenis van onze aarde
16. Tweeërlei mensen - schepselen en kinderen. Eerste voorwaarden om tot het kindschap Gods te komen
17. De kern van de voorwaarden - kun je God liefhebben?
18. Verenigd met de Heer verricht de wilskracht van de geest wonderen Reis over een zon
19. Een nieuwe plaats. Prachtig gebouw op een heuvel
20. Beschrijving van nooit vermoede pracht. Gelijkenis van winterpracht en lentewarmte
21. De liefde zet het hout op het altaar in vlammen
22. Onthulling van de voorwaarden voor het bereiken van het kindschap Gods
23. Wijze toespraak van de oudste tot zijn volk
24. Gebed vanuit het verstand en gebed vanuit het hart
25. Verschil tussen kinderen van de zon en godskinderen
26. Beschrijving van een woongebied op een zon
27. Waarom er op de centrale zonnen bijna geen dieren zijn. Een licht op het voorbeeld van de rijke jongeling. Tocht door een uitgestrekter zonnedistrict
28. Tocht door een ander zonnedistrictsgebied. Liefde, de oergrond van geloof en hoop en tevens de vrucht van beide
29. Vervolg van de tocht. Met onwrikbaar vaste wil lijnrecht op het doel af
30. Voortzetting van de tocht op de zon. Twee obstakels bij het bidden: gebrek aan inzicht en liefde voor de wereld
31. Voortzetting van de wandeltocht op de zon. De overgang van het materiële naar het geestelijke leven in overeenstemmende beelden
32. Het verdere verloop van de wandeltocht op de zon. De architectuur van het paleis beantwoordt aan de verhoudingen van het menselijk wezen Het zonnepaleis
33. Het zonnepaleis. Een overweldigende ontluiking van pracht met wonderen van licht
34. Eerste verdieping. Bijzonderheden van het paleis en hun overeenstemmende betekenis
35. Tweede verdieping. Geestelijke vooruitgang, uitgebeeld door de paleisinrichtingen
36. Derde verdieping. Het karakter van de verstandsontwikkeling in overeenstemmende vormen en kleuren
37. Vierde verdieping. De gewone mens en de goddelijk-geestelijke mens
38. Vijfde verdieping. Hogere trap van ontwikkeling van de mensengeest
39. Zesde verdieping. In angstwekkende toestand toont de mens zijn zwakten
40. Overgang van de liefde in de wijsheid
41. Liefde en wijsheid, hun onderlinge relatie en harmonie
42. Zevende verdieping. Absolute wijsheid, doorzichtig en ondoordringbaar als diamant
43. Absolute wijsheid niet geschikt voor een nog gebonden geest
44. Achtste verdieping. Over het binnengaan in het leven van de geest
45. Goddelijk-geestelijke wijsheid is dwaasheid voor de wereld
46. Ineenvloeien van tijd en eeuwigheid
47. Negende verdieping. Verschil tussen wijsheids- en liefdelicht
48. De twaalf pijlers van het leven
49. Over de voornaamste sleutel tot de geestelijke mysteries
50. Over verliefdheid en over de liefde voor de Heer
51. De oorsprong van alle dingen en verschijnselen
52. Tiende verdieping. Het wezen van vraag en antwoord
53. Liefde tot de Heer en van daaruit tot de naaste leidt tot de volmaaktheid van het leven
54. Elfde verdieping. Het voortschrijden van de geest
55. Beschrijving van de hoogste standplaats
56. Waarom is men te midden van alle pracht zo alleen?
57. Elke wereld heeft haar ordening en bestaansgronden
58. Ontmoeting met de bewoners van deze centrale zon
59. Voorwaarden ter verkrijging van het kindschap Gods
60. Over de menswording van de Heer
61. Deemoed en het kindschap Gods
62. De ware deemoed, de ware liefde en het ware kindschap Gods
63. Over het wezen van het kindschap Gods
64. Zonnebewoners op weg naar het kindschap Gods
65. Het verschijnen van onze `geestelijke zon'. Andere verschijning dan in de sfeer van de Heer
66. Gemeenschappelijke geest en tegelijkertijd afzonderlijke geest. Waarom is de algemene vorm van een hemelse vereniging de menselijke?
67. Intrede in het kinderrijk. Praktische methode tot zelfontwikkeling van de kinderen
68. Aanschouwelijk onderwijs in trapsgewijze afdelingen
69. Hemels schoolgebouw voor aardrijkskunde en wereld-geschiedenis
70. Onderricht over het wezen en het ontstaan van de aarde
71. Over de heilige school van het leven
72. Leszaal van de scheppingsgeschiedenis van de mens Schoolgebouw van de 12 goddelijke geboden
73. Schoolgebouw van de twaalf goddelijke geboden. Eerste zaal - uitleg over het eerste gebod
74. Hoe moet men God zoeken?
75. Het verlangen naar God - een getuigenis van Zijn bestaan
76. Tweede en derde zaal. Onderricht over het tweede en derde gebod
77. Het vierde gebod in de vierde zaal (in geestelijke zin)
78. Het vijfde gebod in de vijfde zaal, geestelijk belicht
79. Het zesde gebod in de zesde zaal. Wat is onkuisheid?
80. Over tweeërlei liefdes
81. Wat is hoererij?
82. Zevende zaal - zevende gebod
83. Wat betekent `stelen'?
84. Wenken over de sociale kwestie
85. Achtste zaal - achtste gebod. Het materiële omhulsel - het middel om te liegen
86. Wat is een vals getuigenis?
87. Negende zaal - negende gebod
88. Beschouwingen bij het negende gebod
89. De innerlijke betekenis van het negende gebod
90. Over de zegen van de wijze beperking
91. Wie zondigt er tegen de goddelijke oerordening van het negende gebod?
92. Woekermentaliteit - het meest verderfelijke voor de Heer
93. Tiende zaal - tiende gebod
94. Wie is de `gij' in het tiende gebod?
95. Voorbeelden van een verkeerde opvatting van het tiende gebod
96. Waarom de ware betekenis van het tiende gebod verhuld is
97. De innerlijke, eigenlijke betekenis van het tiende gebod
98. Elfde zaal - elfde gebod. De liefde tot God
99. De liefde van God - de oergrondstof van alle schepselen
100. Wat betekent: God boven alles liefhebben?
101. Waaruit bestaat de liefde tot God?
102. Hoe men God boven alles liefheeft
103. Twaalfde zaal - twaalfde gebod. De naastenliefde
104. Waaruit bestaat de eigenlijke, ware naastenliefde?
105. Praktisch onderricht in de naastenliefde voor de leerlingen in het hiernamaals
106. Wezen en gevolgen van het kwaad
107. In de tweede hel
108. In de hele schepping is niets voorhanden dat vernietigbaar is
109. Beelden van de eerste en de tweede hel
110. Ieder mens draagt overeenkomstig zijn persoonlijkheid zowel de hemel als de hel in zich
111. Lichaam, geest, levensbeginsel
112. Aardse beelden van de onderste hel
113. Nog een beeld van de onderste hel
114. Heerszucht en hoogmoed - het zaad van de hel
115. Vruchten die voor de hel rijpen
116. In de geestelijke toestand komen alle geheimen aan het licht
117. Hemel en hel - polariteiten in de mens
118. Hemelse en helse principes
119. De geest, schepper van zijn eigen wereld
120. Verdere ontwikkeling van de leerlingen in het hiernamaals. Het middenrijk (Hades)
121. Ieder leven heeft vanuit de liefde van de Heer bepaalde wegen te gaan
122. Verdere leiding van de leerlingen door de planeten en de zeven sferen van de zon naar hun hemelse bestemming Terugblik
123. Terugblik op de geschouwde levenssferen van tien geesten
124. Ieder mens draagt een andere zaadkorrel voor de ontwikkeling van de geestelijke wereld in zich
125. Het hemelrijk komt overeen met deze tegenwoordige tijd
126. Een boom als voorbeeld van het wezen van het geestenrijk
127. Een mensenkind als beeld van het hemelrijk en het universum