Zalige geesten hebben ieder hun eigen sfeer. Reden: het onontbeerlijk zijn voor elkaar In de sfeer van Johannes – inleiding tot de innerlijke wereld

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 9 / 127 »»
[1] Nu vraag Ik, jullie hoofdgids, jullie weer: hoe is het jullie hier in de sfeer van Mijn broeder bevallen? Ik zie in jullie het antwoord met heel veel letters geschreven staan en dit antwoord luidt: o Heer, allerliefdevolste, heiligste Vader, in de sfeer van deze geest hebben we toch dingen aanschouwd die zo buitengewoon en belangrijk waren, dat we niet in staat zijn dit onder woorden te brengen. Ook al hebben we niet helemaal gezien hoe het overal met Uw wegen gesteld is, toch hebben we zo'n belangrijk algemeen overzicht gekregen over de manier waarop Uw oneindige liefde en wijsheid de verdwaalde schapen zoekt en vindt, dat we daardoor gevoegelijk kunnen beweren: we zijn in de sfeer van deze geest naar een hoofdpunt van algemeen overzicht geleid van waaruit we de gehele geestenwereld vanaf de meest onvolmaakte tot aan de allervolmaaktste sfeer hebben leren kennen, waarvoor we U nooit genoeg kunnen danken. Ja, het komt ons nu voor, dat men het wezen van het geestelijke rijk onmogelijk in de korte tijd van de alomvattende aanblik en ervaring, doeltreffender zou kunnen doorlopen dan wij het in de sfeer van deze broedergeest vanuit U hebben aanschouwd.
[2] Ja, Mijn lieve kinderen, dat is zeker, juist en waar; jullie hebben de hele gang van zaken in het volle licht der waarheid aanschouwd, maar desondanks maak ik jullie attent op het diorama dat Ik jullie reeds liet zien voordat jullie de geestelijke sferen binnengingen. Daarom zeg Ik jullie: in de geestenwereld ontwikkelen de dingen zich in de sfeer van elke afzonderlijke zalige geest weer heel anders, maar deze zijn dan in die andere vormgeving weer evengoed en waar als in de sfeer van een vorige geest. Zo moet het ook in het allervolmaaktste rijk der engelen plaatsvinden; anders zou de ene geest de andere niet nodig hebben en niemand zou voor de ander een nieuwe grotere zaligheid kunnen bereiden. Daar echter iedere geest iets bijzonders heeft en Ik het toelaat dat eenieder voor zich het zijne op zijn eigen manier vorm kan geven, komt er dan ook eeuwig nooit een einde aan de zalige vreugde van een engel over de zaligheid van een andere engel! Opdat jullie dit echt goed mogen inzien en begrijpen, zal Ik jullie dit eerst nog door enkele duidelijke voorbeelden aanschouwelijk maken voordat jullie je in de sfeer van een tiende geest begeven.
[3] Stel dat er zich in een grote zaal honderd werkelijk zeer geleerde mannen bevinden. Aan deze mannen wordt een zeer interessant onderwerp, bijvoorbeeld over de stralenberekening van het licht ter overdenking gegeven. Deze honderd geleerden hebben echter niet allemaal hetzelfde vak; de een is een beroemd rekenkundige, de ander is filosoof, natuuronderzoeker, astronoom, botanicus, zoöloog of mineraloog; en een ander is weer een bergkundige, een knappe opticien of geograaf. Anderen zijn weer geschiedkundige, archeoloog, dichter, filoloog, psycholoog, antropoloog, arts; een ander weer fysioloog, mysticus, theosoof en zo verder uit de hele scala van menselijke geleerdheid. Deze honderd geleerden hebben zeker allemaal genoeg schrijverstalent om hun gedachten over het opgegeven thema heel gedetailleerd op papier te zetten.
[4] Wanneer deze honderd geleerden allemaal klaar zijn met hun werk, en jullie nemen dan elk werk ter hand om de neergeschreven gedachten over het behandelde thema te lezen, dan kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat er geen twee te vinden zijn die dit thema op dezelfde manier hebben behandeld. De wiskundige, de dichter, de mysticus of wie van de anderen dan ook zullen zich, zoals gezegd, heel verschillend uitdrukken en als jullie de werkstukken heel aandachtig doorlezen dan zal in elk daarvan het stokpaardje van eenieder gemakkelijk te herkennen zijn.
[5] Wanneer jullie dan zouden moeten beoordelen wie van deze honderd geleerden bij het bewerken van het thema de waarheid het dichtst heeft benaderd, dan kunnen jullie niets anders zeggen dan: wij vinden dat ieder voor zich de spijker op de kop heeft geslagen. Er is tegen niemand van hen iets in te brengen; ieder heeft op zijn manier gelijk. Op het belangrijkste punt komen alle bevindingen met elkaar overeen, slechts de manier van beschrijven is, afhankelijk van de liefde van de schrijver, verschillend.
[6] Goed, zeg Ik jullie. Zoals de gedachten van veel mensen over een en hetzelfde onderwerp verschillend zijn, zo verschillen ook de sferen van engelengeesten. Maar in diepste wezen komen ze toch allemaal op een en dezelfde waarheid neer. Om deze zaak echter nog aanschouwelijker te maken, nemen we nog een ander voorbeeld.
[7] Stel dat er een psalm van David op muziek moet worden gezet. De koning van een land stelt een hoge prijs voor de beste muzikale bewerking van deze psalm ter beschikking en weldra gaan overal bekwame musici aan het werk. Na afloop van de gestelde termijn worden de composities ingezonden; er komen veertig exemplaren binnen. De koning, die een groot liefhebber van dergelijke klassieke muziek is, laat dagen achtereen de ene compositie na de andere uitvoeren. Ga nu eens naar deze uitvoeringen en beluister ze. Als jullie al deze composities, die door louter zeer bekwame musici zijn gecomponeerd, hebben beluisterd, hoe zal dan jullie oordeel zijn?
[8] Jullie zullen zeker zeggen: werkelijk, hier is het ene werk in zijn soort even knap en wondermooi als het andere; in ieder werk herkent men de grote meester. Maar hoe verschillend is de interpretatie, hoe verschillend het aangebrachte muzikale ritme, hoe verschillend de toonsoorten, hoe verschillend de instrumentatie en de indeling van de gezangen, hoe verschillend de melodieën, hoe verschillend de begeleidingen daarvan! In elk stuk heel andere fraseringen en heel andere modulaties!
[9] Goed, zeg Ik jullie; maar zeg Me nu ook, welke compositie - natuurlijk zo goed mogelijk uitgevoerd - jullie het best beviel. Dan kunnen jullie toch waarlijk niets anders zeggen dan: iedere composities op zich is ons buitengewoon goed bevallen; toch waren er enkele bij, die ons op een bepaalde manier meer vertrouwd in de oren klonken dan sommige andere.
[10] Weer goed, zeg Ik jullie! Wat het 'meer vertrouwd' betreft, dat ligt aan de verwantschap die er bestaat tussen de sfeer van de componist met die van jullie. Op zich is elke compositie echter vol leven, geest en waarheid.
[11] Welke zal dan de eerste prijs behalen? Ik zeg jullie: als de geestrijke koning rechtvaardig wil zijn zoals Ik, dan zal hij toch veel dieper in zijn buidel moeten tasten en aan eenieder de toegezegde premie uitreiken.
[12] Hieruit kunnen jullie nu echter heel goed opmaken dat de sferen van engelengeesten zich precies zo, maar natuurlijk alleen in helder aanschouwelijke verschijningsvormen moeten ontwikkelen als dit tweede voorbeeld ons duidelijk heeft aangetoond. Overal is waarheid; maar omdat volgens de verschillende graden van liefde ook het vormgevende licht verschillend is, zijn ook de vormen anders; maar toch steeds zo opgebouwd, dat ze volledig met een en dezelfde fundamentele waarheid overeenkomen.
[13] Opdat jullie niet denken dat zoiets alleen bij deze twee gegeven voorbeelden te zien zou zijn, zal Ik er op grond van Mijn grote vindingrijkheid nog enkele geven. Laten we het volgende aannemen: tien bekwame schilders krijgen de opdracht om een ochtendlandschap te schilderen. De schilderijen zijn klaar en afgeleverd. Ga ze maar eens bekijken; het ene is nog mooier en echter dan het andere. Elk schilderij geeft duidelijk een ochtendlandschap weer, maar niet een komt ook maar op een enkel punt overeen met een van de andere.
[14] Kijk, dat komt omdat iedere geest zijn eigen, vanuit Mij wonderbaar opgebouwde sfeer bezit, waardoor hij zichzelf en al zijn broeders de grootste vreugde en zaligheid kan bereiden. Bovendien is de sfeer van iedere geest nog oneindig en in haar soort eeuwig onuitputtelijk in de meest uiteenlopende wonderbaarlijke vormgevingen. Maar hoe eindeloos wonderbaar uiteenlopend de vormgevingen in de sferen van een engelengeest ook zijn en jullie bij het beschouwen ervan kennelijk moeten zeggen: buiten deze oneindig wondervolle veelheid van vormen kan men zich verder niets meer voorstellen, zeg Ik jullie: ga maar vlug over naar de sfeer van iemand anders en dan zal jullie oordeel spoedig heel anders luiden en zullen jullie zeggen: ja, wat is dat nu weer? Ongelooflijk, daar zijn alweer andere vormen! En Ik zeg jullie daarover: zo is het gesteld met het geestelijke diorama. Het uiterlijke raampje is hetzelfde; maar kijk je naar binnen, dan vind je overal een andere wereld!
[15] Ik heb echter nog een voorbeeld bij de hand. Wanneer jullie in de Schrift de profeten, dan de evangeliën alsook de brieven van Paulus, die van andere apostelen en leerlingen en tenslotte nog de Openbaring van Johannes doornemen, dan moeten jullie toch zeggen: hier schrijft eenieder toch een andere taal, bedient zich van andere beelden en werkt aan een heel andere stof. Zelfs de vier evangelisten stemmen zelfs bij historische gebeurtenissen niet met elkaar overeen. Paulus predikt in zijn brieven noch het ene noch het andere evangelie, en de Openbaring van Johannes is op zich al in zulke wonderlijke beelden gehuld, dat men er nooit helemaal wijs uit kan worden.
[16] Nu vraag Ik echter, omdat ieder in zeker opzicht anders heeft geschreven: wie heeft er nu goed geschreven? Het antwoord daarop kan onmogelijk anders luiden dan: eenieder van hen schrijft een en dezelfde waarheid; eenieder verkondigt Mij; eenieder dwingt liefde, deemoed, zachtmoedigheid en geduld af. Iedereen heeft over precies dezelfde gebeurtenissen verteld; wie deze in het juiste geestelijke licht ziet, zal daarin de wonderbaarlijkste overeenkomst ontdekken. Wanneer jullie de verschillende verzen uit alle profeten en evangelisten samenvoegen, dan zullen ze in het ware licht gezien, als vruchten van een en dezelfde boom zijn.
[17] Welnu, precies zo is het ook gesteld met de sferen van de volmaakte geesten. Ik zou jullie nog heel wat voorbeelden kunnen geven, maar voorlopig is dit genoeg.
[18] Hier aan Mijn zijde staat ook reeds de geest in wiens sfeer jullie dit alles werkelijk zullen zien om dan tenslotte te zeggen: voorwaar, in de sfeer van deze geest waren de dingen weer heel anders gevormd, maar in diepste wezen komen ze toch op hetzelfde neer en tonen dat de Heer alles in alles en dus overal de eeuwige, oneindige liefde en wijsheid Zelf is.
[19] Omdat jullie dit nu allemaal van tevoren weten, kunnen jullie je nu ook in de sfeer van deze tiende geest begeven, en let daar wederom heel goed op. Amen.
«« 9 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.