Liefde en wijsheid, hun onderlinge relatie en harmonie

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 41 / 127 »»
[1] Kijk nu en let goed op. Wat ik gezegd heb, heb ik in mezelf gezegd en jullie hebben dat door mij gezegd en zo zal het gemakkelijk zijn om met de kracht van de Heer de vrije wijsheid in ons op te nemen en haar voor ons begrijpelijk te maken. Maar om het geheel echt goed op te nemen en te begrijpen moeten jullie eerst het aantal verdiepingen en galerijen in aanmerking nemen.
[2] We bevinden ons op de zesde verdieping of in de zevende galerij, dus in elk opzicht meer dan halverwege het gebouw. Zoals de onderste basis en verreweg grotere helft van het gebouw overeenstemt met de borst van de mens en dus met alles wat de liefde betreft, zo staat deze tweede bovenste helft voor het hoofd van de mens en stemt dus overeen met het verstand en de wijsheid daarvan.
[3] Hier staan we dus op de eerste trap van de wijsheid ofwel op de trap waar de zuivere wijsheid en de liefde in elkaar grijpen. Wanneer jullie dit nu enigszins in acht nemen, dan zal het ornament van dit zuilenrondeel evenals de versieringen van alle rondelen van deze verdieping zich voor jullie gaan ontvouwen.
[4] Bekijk hier eens het altaar; door zijn vorm, kleur en versiering stelt het de tot in de wijsheid reikende liefde voor. De kleine zuil waaraan de geheimzinnige krans is bevestigd, stelt in zekere zin de hals van de mens voor, maar als overeenstemming van de grootst mogelijke deemoed. Wat komt er echter uit de deemoed voort? Kijk naar de daaraan bevestigde krans. Door deze krans wordt het hoofd van de mens voorgesteld, maar als overeenstemmend beeld is het het licht van de wijsheid dat voortkomt uit de warmte van de liefde.
[5] De sterretjes waaruit hij is samengesteld, samen met de eveneens uit sterretjes samengestelde figuren die de vrije ruimte opvullen, vertegenwoordigen de veelsoortige kennis en de inzichten welke natuurlijk allemaal tezamen deel uitmaken van de wijsheid. De sterrenkrans op de vloer rondom het altaar betekent echter dat de liefde, haar waarachtige deemoed en ook haar wijsheid van goddelijke oorsprong zijn en voortkomen uit de werkzaamheid van de mens volgens de goddelijke wil.
[6] Door de zevenvoudige cirkel wordt de goddelijke wil aanschouwelijk gemaakt. De afzonderlijke sterretjes waaruit hij is samengesteld, stellen de werken voor welke de mens in de goddelijke ordening verricht op grond van zijn inzicht in de goddelijke wil. Daaruit volgt echter dat niemand God kan liefhebben als hij niet aan Gods wil voldoet. Wie dus Gods wil naleeft door zijn eigen wil te verloochenen, hem valt pas de liefde tot God ten deel. En zo zijn de werken volgens Gods wil de edele zaadkorrels waaruit de buitengewone, boven alles zaligmakende en voor eeuwig leven brengende liefde tot God opgroeit!
[7] Wanneer iemand dus zulke liefde ten deel is gevallen, dan heeft hij met haar ook de wijsheid verkregen die gelijk is aan de goddelijke wijsheid, omdat de liefde waaruit een dergelijke wijsheid voortkomt, zelf goddelijk is. Dat de veelsoortige vormen van de tekens in de cirkel de diverse onderlinge verhoudingen van de op de goddelijke ordening en wijsheid gebaseerde verheven inzichten weergeven, hoeft nauwelijks nog te worden vermeld.
[8] In zoverre hebben we ons ornament dan ook ontraadseld. Maar we zien nog een geheel vrij van het plafond hangende krans, precies gelijk aan die, welke op de kleine zuil is bevestigd. Deze horizontaal hangende krans raakt precies met zijn centrum de bovenste sfeer van onze op de kleine zuil bevestigde ring. Wat zal deze krans wel betekenen?
[9] Deze krans vertegenwoordigt de goddelijke wijsheid zoals deze voortdurend vanuit de hemelen binnenstroomt en die de met haar overeenstemmende wijsheid van ieder mens die volgens de goddelijke ordening leeft, voortdurend verlevendigt en ordent.
[10] Dat deze beide cirkels elkaar raken, betekent dat de waarachtige goddelijke wijsheid binnendringt in de diepte van de menselijke geest, die wordt voorgesteld door dit middelpunt. Dientengevolge kan hij hemelse en goddelijke dingen begrijpen, ja echt aanschouwelijk met de Heer omgaan en met Hem van gedachten wisselen zoals een kind met zijn vader of zoals de ene broer met de andere. Kijk, dat alles is nu zo kort en begrijpelijk mogelijk verteld.
[11] Jullie vragen nu weer: geliefde vriend en broeder, waarvandaan halen de mensen van deze centrale zon dan zo'n wijsheid waarin werkelijk het hele geestelijke levenswezen van iedere op onze aarde levende mens letterlijk en overduidelijk wordt omschreven? Wanneer mensen op onze aarde op grond van geestelijke overeenstemming iets dergelijks tot stand zouden brengen, zou dat begrijpelijk zijn omdat, zoals je als ooggetuige weet, de Heer en Schepper van alle hemelen en werelden Zelf op deze aarde lichamelijk heeft geleefd, gewandeld en onderwezen. Dat men echter op dit hemellichaam, dat zeker onuitsprekelijk ver van onze aarde verwijderd is, een wijsheid aantreft die volkomen gelijk is aan de goddelijke aardse wijsheid, is werkelijk heel merkwaardig. Hoe is dat mogelijk?
[12] Mijn lieve vrienden en broeders, jullie vraag zou in een kring van hemelse geesten grote hilariteit veroorzaken. Waar halen de vingers en ledematen van jullie lichaam hun voeding vandaan? Jullie voedsel gaat toch niet rechtstreeks jullie ledematen binnen; voeten hebben toch geen mond of slokdarm om de voor hen geëigende voeding op te nemen? Ook de handen en vingers hebben dat niet en zo heeft jullie lichaam nog een heleboel grote en kleine delen die jullie niet allemaal apart hoeven te voeden.
[13] De mens heeft slechts één mond en één maag. Wat deze opnemen wordt, goed geprepareerd, aan alle andere delen doorgegeven. Zo heeft hij ook niet in elk lichaamsdeel een hart, maar hij heeft er slechts één in zijn borst en dat heeft zijn aders en bloedvaten door het hele lichaam verspreid en zendt daardoor zijn leven naar alle vezels van het hele lichaam en wel overal volgens een voor het leven goedberekend, doelmatig opnamevermogen.
[14] Jullie hebben gehoord dat de hele grote schepping van God zowel natuurlijk als geestelijk een complete mens voorstelt. Deze mens heeft derhalve in zijn eindeloos grote geheel zeker ook maar één maag en één hart. Jullie kennen de grote Kostgever en kennen ook de kost waarmee de grote Kostgever Zijn grote mens voedt; die kost heet 'het brood des levens', oftewel hij is de liefde van God!
[15] Wanneer jullie echter in alle delen van je lichaam precies dezelfde kost vinden, die jullie via de maag opnemen, en overal hetzelfde bloed, dat van-uit het hart naar al jullie lichaamsdelen stroomt, dan is het toch ook geen wonder dat jullie in dit deel van de grote wereldmens dezelfde goddelijke liefde en wijsheid vinden, die jullie op jullie aarde hebben gevonden, nog steeds vinden en altijd kunnen vinden.
[16] Zo'n centrale zon is in zekere zin een hoofdzenuw van de grote wereldmens, en de kleinere zonnen en planeten zijn gelijk aan de kleinere zenuwen, de vezels en de draden. De hoofdzenuw wordt toch zeker door hetzelfde sap gevoed, waarmee de kleinere zenuwen, vezels en draden worden gevoed en onderhouden. Waar één Heer, één Schepper en een en dezelfde God is, daar kan in Zijn onmetelijke schepping ook slechts één goddelijke liefde, één goddelijke wijsheid en één goddelijke ordening bestaan! Tenzij jullie nog aan een of andere tweede God en Schepper zouden geloven, aangenomen dat jullie gemoed en jullie verstand tot zo'n dwaasheid in staat zouden zijn; dan zou het wel gerechtvaardigd zijn om een andere kijk op de ordening van de dingen te hebben en zou men eventueel een vraag zoals die van jullie kunnen stellen. Maar in de gegeven omstandigheden, waarbij het slechts volkomen om één God gaat, blijft het bij één kost, één wijsheid en één ordening. - Daar we dit alles nu toch zeker duidelijk inzien, zullen we ons dan ook weer dadelijk een verdieping hoger begeven en wel naar de zevende verdieping of achtste galerij. Ook al ziet deze wenteltrap er nogal luchtig uit, trek je daar maar niets van aan, want hij zal ons nog best dragen. Laten we daarom gaan!
«« 41 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.