Ieder mens draagt een andere zaadkorrel voor de ontwikkeling van de geestelijke wereld in zich

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 124 / 127 »»
[1] Wanneer jullie het evangelie erop naslaan, zullen jullie zonder moeite vinden met welke algemene beelden Ikzelf het hemelrijk heb voorgesteld. Onder de gelijkenissen vinden jullie die van het mosterdzaadje. Deze gelijkenis is nu juist die, welke hier het meest geschikt is. Klein is dit zaadkorreltje; wie ziet daarin die boomachtig grote plant? Toch draagt dit mosterdzaadje een hele oneindigheid zijnsgelijken in zich. Talloze volkomen gelijke mosterdzaadjes kunnen uit dat ene voortkomen. Zaait men echter talloze mosterdzaadjes in de aarde, dan zal men daaruit weliswaar louter dezelfde planten krijgen, maar van een zekere symmetrie van de vormen is geen sprake, want er zal niet een stam op de andere lijken; evenmin zullen jullie aan een en dezelfde boom twee volkomen identiek symmetrische bladeren aantreffen.
[2] Wie dit voorbeeld vanuit dit gezichtspunt opvat, zal daaruit toch zeker de conclusie trekken dat aan de symmetrische vorm, die men een blijvende of constante zou kunnen noemen, niets is gelegen. Want of een blad op het ene of het andere plekje van de stam, tak of twijg groeit, of het wat groter of kleiner is of dat de stam zelf hoger opgroeit of lager blijft, meer of minder takken en twijgen schiet en altijd anders gestructureerd is, dat maakt allemaal niets uit, als de bestanddelen van de plant en de bruikbaarheid ervan maar een en dezelfde blijven.
[3] Kijk, dat is in wezen niets anders dan dat Ik jullie zeg: aan de vorm of de verschijningswijze van de geestelijke wereld is op zich niets gelegen, als aan al deze eindeloos verschillende vormen en verschijningen maar een en dezelfde waarheid en een en hetzelfde doel ten grondslag liggen.
[4] En zo draagt ieder mens dan een andere zaadkorrel voor de ontwikkeling van de geestelijke wereld in zich, welke in hem opkomt en tenslotte uitgroeit tot een boom die de vorm van zijn innerlijke wereld is.
[5] Wanneer jullie verschillende zaadkorrels in de aarde strooien, en wel in precies dezelfde aarde, denken jullie soms dat daaruit precies dezelfde gewassen tevoorschijn komen, of zelfs dat er uit een en dezelfde soort zaadkorrel een volkomen gelijk gewas opgroeit? O volstrekt niet, overal iets anders en bij gelijksoortige zaden op zijn minst een andere uiterlijke vorm.
[6] Desalniettemin blijft de grondstof altijd dezelfde; jullie kunnen alle materie scheikundig ontleden zoveel jullie maar willen of kunnen, en toch zullen jullie bij de uiteindelijke ontleding slechts op twee oergrondstoffen uitkomen, namelijk op de jullie welbekende zeer vluchtige koolstof en op de samenbindende zuurstof.
[7] Kijk, dat is weer gelijk aan de grondwaarheid en aan het hoofddoel van alle verschijningsvormen in het rijk der geesten.
[8] Er is overal slechts één God, één Vader, één liefde, één wijsheid en daaruit komt zowel het oneindige als het eeuwige voort!
[9] Beschouw de wolken die dagelijks boven jullie aardbodem in de lucht voorbijtrekken. Hebben jullie daarbij ooit al eens een onveranderlijke vorm ontdekt? Zullen jullie 's avonds dezelfde zien als 's ochtends of de volgende dag of in een volgend jaar?
[10] In eindeloze verscheidenheid veranderen de contouren van de wolken; nooit zien jullie er een in precies dezelfde vorm weer terug. Maar brengt dat jullie leven in de war? Zeker niet, want een wolk mag in welke vorm dan ook in de lucht voorbijtrekken, ze blijft daarom toch maar een wolk en slechts één waarheid, en haar doel is regen te geven en dat eveneens op een en dezelfde wijze, wanneer alle voorwaarden die voor het ontstaan van regen noodzakelijk zijn, keurig aanwezig zijn.
[11] En zo is hier weer niets gelegen aan de vorm, maar alles enkel en alleen aan het wezenlijke en aan het doel.
[12] Trouwens, wat de schijnbare, steeds wisselende vorm betreft, die is er slechts om de geest, die daaraan zijn vreugde beleeft, te stimuleren. Want onder een eeuwige, volkomen gelijkvormigheid zou alles in een eeuwige slaap wegzinken.
[13] Alleen moet de mens zijn heil en zaligheid niet in de vorm maar in de realiteit, in de werkelijkheid zoeken. Voor de eeuwige, steeds opnieuw bekorende vormenrijkdom heb Ik al vanaf eeuwigheden gezorgd, en ook daarvoor geldt de basistekst uit het evangelie:
[14] 'Zoek voor alles het rijk Gods en zijn gerechtigheid, al het andere zal jullie erbij geschonken worden'.
[15] Vraag daarom niet aan deze of gene: hoe ziet de hemel eruit en hoe de geestenwereld? Dat is vergeefse moeite! Tracht echter elk woord van Mij door de werken der liefde in jezelf levend te maken; dan hebben jullie al de hemel en alles wat tot de geestenwereld behoort levend in jezelf.
[16] Want niemand zal ooit in een hemel komen die er zal uitzien zoals hij hem, op welke manier dan ook beschreven, met zijn voorstellingsvermogen in zijn geheugen heeft opgenomen. Iedereen draagt zijn eigen hemel en zijn eigen geestenwereld in zich, waarvan de vorm zich altijd zal richten naar de aard van de liefde die in hem is en naar de werken die daaruit zijn voortgekomen.
[17] Iemand wil graag aan een vreemdeling de vorm van een appelboom duidelijk herkenbaar beschrijven en zegt tegen hem: kijk, daar voor ons staat een appelboom; onthoud goed hoe hoog en dik de stam is, waar zijn takken en twijgen zich precies bevinden en hoe de bladeren en de schors eruitzien, en dan zul je elke appelboom die volkomen aan deze vorm beantwoordt, herkennen. Aldus onderwezen, tekent de vreemdeling de vorm van de boom nauwkeurig na en gaat daarmee naar een grote boomgaard die bijna geheel uit appelbomen bestaat. Hij vergelijkt alle bomen met zijn getekende voorbeeld, maar vindt er niet één die er volkomen op lijkt, en daarom staat er volgens hem in deze boomgaard geen appelboom.
[18] Daarom moet ook niemand zich vastleggen op een of andere verschijningsvorm, want dan komt hij altijd bedrogen uit. Als hij het geheel echter vanuit de geest der waarheid beschouwt, dan zal hij onder elke vorm de waarheid vinden en de weg en het leven!
[19] Deze zaak is van het grootste belang. Daarom moet iedereen alles wat hier is gegeven, goed overdenken en nauwkeurig bij zichzelf toetsen, opdat hij vervolgens de ware grondsteen van de wijsheid moge vinden. Zo is het en zal het eeuwig zijn; waar en goed. Om dit allemaal nader te belichten volgen er hierna nog meer voorbeelden!
«« 124 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.