Terugblik op de geschouwde levenssferen van tien geesten

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 123 / 127 »»
[1] De Heer: nu zijn jullie weer hier. Zouden jullie Mij niet in je gemoed willen mededelen wat jullie bij Mijn Johannes allemaal hebben gezien, ervaren en dus hebben geleerd? Jullie staan nu wel vol achting voor Mij en zeggen bij jezelf: wat moeten wij U, o Heer, vertellen, U, voor wie onze gedachten al bekend waren nog voor wij ze gedacht hadden, ja nog eerder dan een zon de stralen uit de wijde oneindigheid naar zich toe trok om deze dan weer met veelvoudig verhoogde kracht te laten uitstralen?
[2] Ja, Mijn lieve kinderen, jullie hebben gelijk, de Vader weet weliswaar alles, maar desalniettemin overlegt Hij graag met Zijn kinderen alsof Hij niet alles zou weten. Ik zie echter een geheime vraag in jullie en die luidt als volgt:
[3] O Vader, eeuwige liefde en waarheid! Onbegrijpelijk groot en wonderbaarlijk, en boven alle menselijke begrippen verheven is datgene wat we nu in de sferen van Uw engelengeesten van de eerste tot en met de laatste hebben gezien, gehoord, ervaren en geleerd. Alleen zouden we nu nog graag een heilig woord van U willen vernemen waaruit we kunnen opmaken of het allemaal werkelijk, dus de volle waarheid is.
[4] Kijk, Mijn lieve kinderen, zo luidt jullie geheime vraag en Ik antwoord jullie daarop het volgende: meteen bij het begin, toen we de wijzerplaat aan de buitenkant van onze klok hebben bekeken, of eigenlijk de buitenste sfeer van de geestelijke zon, heb Ik jullie gezegd dat de hemel en de hele geestelijke wereld zich niet zomaar ergens plaatselijk als verschijningsvorm vertoont, maar dat zij zich in de geesten zelf bevindt. Ofwel: de levenssfeer van een geest is de wereld die hij bewoont.
[5] Om jullie hiervan te overtuigen toonde Ik jullie een gelijkenis waarin jullie een zogenaamd diorama zagen. Aan de hand van deze gelijkenis bracht Ik volgens een bepaalde ordening de hier nog aanwezige tien geesten bij jullie en vertelde jullie daarbij dat jullie daar eveneens een geestelijk diorama zouden aantreffen en in de sfeer van iedere geest een ander beeld van de geestelijke wereld te zien zouden krijgen.
[6] Dat was ook het geval; daarvan hebben jullie je tot nu toe tien keer overtuigd doordat jullie in de sfeer van elk van deze tien engelengeesten de geestelijke wereld telkens in een heel andere vorm zagen. Dat is voor jullie nu overduidelijk en Ik heb er voor jullie nog aan toegevoegd dat jullie dit geestelijke diorama in precies dezelfde geesten herhaaldelijk kunnen doorlopen, waarbij jullie de geestelijke wereld toch weer in een heel andere vorm zullen zien.
[7] Zo kunnen jullie ook in de sferen van weer andere geesten binnengaan, waar jullie weer heel andere vormen van de geestelijke wereld zouden zien, zowel in haar details als in het geheel. In dat licht bezien, kan Ik jullie op jullie vraag ook geen algemeen concreet antwoord geven, maar Ik kan jullie wel zeggen dat alles zich hier als volgt verhoudt: zoals het zaad is, zo is de vrucht; zoals het werk is, zo het loon; en zoals de liefde de basis voor de werken is, zo wordt ook de vorm van de wereld die zij geestelijk in zichzelf schept.
[8] Jullie hebben weliswaar verschillende vormen gezien, maar toch overal een en dezelfde waarheid. Want aan de vorm is niets gelegen, maar alles slechts aan de waarheid.
[9] En zo wilde Ik jullie ook niet laten zien hoe de hemel, de geestelijke wereld of de hel eruitzien, maar alleen hoe dit alles zich ontwikkelt overeenkomstig de geaardheid van de liefde in de geest van ieder mens.
[10] Om die reden hebben jullie in overvloedige mate duizenderlei vormen aanschouwd en bij elke vorm werd jullie de innerlijke waarheid geopenbaard. En dus kan Ik jullie zeggen dat jullie in de sfeer van de waarheid de gehele omvang van het geestelijke leven hebben gezien.
[11] Wat echter de vormen betreft, die gaan natuurlijk zozeer tot in het oneindige dat jullie in eeuwigheden nog niet het geringste deel daarvan volledig zouden kunnen aanschouwen! En daarom kunnen jullie met een volkomen gerust gemoed met deze rijkdom aan waarheid tevreden zijn, vooral wanneer Ik er voor jullie nog aan toevoeg dat zo lang deze aarde door mensen bewoond wordt, de geestelijke levensomstandigheden nog nooit zo omvangrijk en volledig onthuld geopenbaard werden als deze keer.
[12] Wat iemand ook maar zoekt, in welke situatie hij zich ook mag bevinden, in deze openbaring kan hij haarfijn achterhalen hoe het met hem gesteld is.
[13] Wie dit alles met grote oplettendheid en volle aandacht zal lezen, zal de grote overtuigende waarheid niet alleen in deze zonne-openbaring, maar levendig in zichzelf vinden.
[14] Opdat echter eenieder dit alles in zichzelf als volkomen waar moge ervaren, zal Ik er in het korte vervolg nog enkele gelijkenissen en beelden aan toevoegen, die alle geheime hoeken van deze openbaring zullen verlichten. Voor vandaag daarom Mijn zegen en daarmee is het goed!
«« 123 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.