Hemels schoolgebouw voor aardrijkskunde en wereld-geschiedenis

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 69 / 127 »»
[1] Kijk, hier voor ons staat alweer een ander en verreweg groter gebouw; wat wordt hier dan wel onderwezen? We zullen er gauw achterkomen. Jullie weten dat deze kindertjes hun geboorteplaats, de aarde, nooit konden leren kennen omdat ze te vroeg, namelijk direct na hun geboorte, lichamelijk gestorven zijn. Maar om de Heer goed te leren kennen is het ook noodzakelijk de plek die Hij als belangrijkste plaats voor zijn erbarmingen heeft gekozen, nader te leren kennen. Daarom moeten ook deze kindertjes juist deze plaats nader leren kennen om daardoor te kunnen begrijpen hoe en waar de Heer mens is geworden om het hele menselijke geslacht te verlossen en de aarde als leerhuis voor Zijn kinderen in te richten. Zo wordt hier op geheel oorspronkelijke wijze de geografie van de aarde onderwezen en zeker op een meer doelmatige manier dan bij jullie het geval is.
[2] We zullen ons er dadelijk van overtuigen hoe deze geografie van de aarde hier wordt aangereikt. In het midden van de grote zaal waarin we nu zijn, bevindt zich op een groot, prachtig voetstuk een aardglobe, bijna gemaakt op de manier zoals bij jullie op aarde. Jullie moeten dat niet zondermeer aannemen, maar er vast van overtuigd zijn dat er op aarde op geen enkel gebied iets bestaat dat niet reeds lang van te voren in overeenstemmende vorm in de geest aanwezig is geweest. Daarom is ook een globe op aarde volstrekt geen uitvinding die niet van te voren in het zuivere gebied van de geest reeds lang, ja eeuwig lang beschikbaar was.
[3] Dat kunnen jullie ook heel goed inzien, als jullie jezelf de vraag stellen: wat was er eerder, de aarde of een door mensen gemaakte globe, die de tegenwoordige vorm van de aarde maar hoogst gebrekkig en schamel weergeeft?
[4] Ik ben echter van mening, omdat in de geest van de Heer de aarde zeker al heel lang heeft bestaan, dat er ook gegronde redenen voor het bestaan van de afbeelding van de aarde zullen zijn. Daarom kan deze globe hier immers ook geestelijk gezien heel goed op zijn plaats zijn, en is hij waarachtig van beduidend grotere omvang dan hij bij jullie op aarde ooit zal kunnen zijn.
[5] Ga maar dichterbij en bekijk hem. Zijn oppervlak is niet zo getekend als dat op jullie aarde gebruikelijk is, maar het is als het ware een plastische beeldprojectie, te vergelijken met jullie zogenaamde lichtbeelden, die eveneens het allernietigste voorwerp op de kleinste schaal weer tevoorschijn brengen. Het grote verschil echter tussen de aardse, uiterlijke beeldprojectie en deze innerlijke, geestelijke, is onberekenbaar groot, want hier mag namelijk bij de nauwkeurigste beschouwing ook niet één atoom ontbreken en moet de hele natuur van de aarde volkomen nauwkeurig uitgebeeld zijn.
[6] Dat dit hier gerealiseerd is, kunnen jullie bij de eerste aanblik van heel dichtbij reeds zien; want kijk, de beekjes, rivieren en zeeën zijn hier heel natuurlijk; de beekjes en rivieren stromen en de zee neemt hen op.
[7] Kijk eens verder! De bergen die heel getrouw in het klein die van de aarde voorstellen, zijn duidelijk van dezelfde materie. De gletsjers hebben hun sneeuw en ijs, de kalkgebergten hun kalk, de lagere alpen hun weiden en verder naar beneden hun bebossing. En kijk eens heel goed, elke stad en ieder dorp is precies weergegeven.
[8] Daar ligt bijvoorbeeld juist jullie stad. Bekijk haar maar en dan zullen jullie zien dat er niet het geringste aan ontbreekt. Maar kijk ook eens hoe zelfs wolken en nevels voorbijtrekken, precies in die richtingen en in dezelfde vormen als ze zich altijd gelijktijdig op de werkelijke aarde bevinden. Kijk, dat is toch zeker een perfecte globe. Hij is weliswaar tamelijk groot; zijn doorsnede zal naar jullie maatstaven ongeveer twintig klafter zijn.
[9] Maar hoe kan hij dan aan alle kanten te overzien zijn? Heel gemakkelijk, want kijk, in de eerste plaats hangt of beter gezegd rust hij op dit grote voetstuk door middel van een kolossale (horizontale) spil volkomen parallel aan een ronde galerij, die precies tot aan de hoogte van de polen reikt. Op deze galerij bevinden zich onze leerlingen, samen met hun leraren, en bekijken zorgvuldig een hele meridiaan. Hebben zij deze goed in zich opgenomen, dan wordt de globe een meridiaan verder gedraaid en zo maar door, totdat de hele aarde op deze manier bestudeerd is.
[10] Maar is dit de enige globe en hebben de leerlingen met deze studie het geografische leervak beëindigd? O nee! Kijk, daar wat verder voor ons ligt alweer een grote zaal. Daarin bevindt zich een gelijksoortige globe, die de aarde voorstelt zoals ze duizend jaar geleden was, en weer in een aangrenzende grote zaal een, die de aarde nog eens duizend jaar eerder voorstelt en zo gaat dat door tot aan Adam.
[11] Op deze manier leren de leerlingen tijdens de geografie ook tegelijkertijd de wereldgeschiedenis, alleen gaan zij altijd de omgekeerde weg. Ze beginnen bij de tegenwoordige tijd en gaan zodoende van de verschijnselen terug naar de oorzaak, hetgeen zoveel wil zeggen als van buiten naar binnen gaan.
[12] Jullie vragen nu: op aarde vinden echter van jaar tot jaar niet zelden enorme veranderingen plaats; hoe kan men deze dan wel op de grote, steeds duizend jaar omvattende globes bestuderen? Daarop zeg ik niets anders dan: kijk eens wat om je heen en neem alles wat zich in zo'n grote zaal bevindt in ogenschouw. Kijk, op enige afstand staan in elke zaal nog tien wat kleinere globes. Deze stellen de aarde van eeuw tot eeuw voor en wel even levensecht als op de grote te zien is. Achter deze tien globes zullen jullie weer in goede orde een nog groter aantal ontdekken, waarop de veranderingen op de aarde van jaar tot jaar zijn aangegeven, en daarachter, het verst weg, in de laatste rij, ontdekken jullie heel kleine globes met een doorsnee van nauwelijks drie voet, waarop de veranderingen op aarde van dag tot dag staan aangegeven.
[13] In de eerste zaal kunnen jullie zien, dat er volgens jullie berekening elke dag aan deze laatste rij een nieuwe globe wordt toegevoegd, dat wil zeggen in de zaal die jullie huidige millennium voorstelt. Opdat de leerlingen niet te veel met die kleine globes te stellen hebben, wordt hun door de leraren van te voren op de grote globe reeds aangegeven welke veranderingen zich hier of daar op aarde hebben voorgedaan. Daardoor leren de leerlingen alles al kennen en kunnen zich later, ter eigen bevestiging, op de kleine globes van dat alles zelf overtuigen.
[14] Aan het eind van de laatste zaal, waarin de aarde ten tijde van Adam wordt uitgebeeld, bevindt zich ook een opening waardoor onze leerlingen de werkelijke aarde als door een soort verrekijker kunnen bekijken, waardoor zij zich volkomen kunnen overtuigen van alles wat ze in deze zalen over de aarde hebben geleerd.
[15] Hoe lang duurt echter volgens jullie tijdrekening zo'n leerproces? Hoogstens zes à zeven dagen, want jullie moeten hier een verreweg groter en meer onbelemmerd, zuiver geestelijk bevattingsvermogen in aanmerking nemen, waardoor zo'n geestelijk gewekt kind in één minuut meer begrijpt dan jullie op aarde in één jaar. Daarentegen doen zich in het rijk van de onvolmaakte geesten situaties voor, waarbij een geest in honderd jaar minder vooruit gaat dan een mens op aarde in één minuut.
[16] Zo zijn er ook op jullie overeenstemmende aarde en in het bijzonder ook op de maan, onderwijs- en verbeteringsinstellingen voor geesten, waarin ze echt erbarmelijk slecht vooruitgaan. Maar deze horen hier niet thuis omdat de geesten zich hier in hun volmaaktheid en oorspronkelijke zuiverheid bevinden.
[17] Wat leren de kinderen echter na deze cursus? Kijk, voor ons verder naar de middag, staat alweer een enorm groot gebouw. Wat wordt daar wel onderwezen? Ik zeg jullie: niets anders dan de natuurlijke samenstelling van het uiterlijke wezen van de aarde, dus de natuurlijke geologie en het ontstaan van de aarde. Eerst als dit alles aanschouwelijk en terdege is opgenomen, gaat men over naar de geschiedkundige, en van daaruit naar de geestelijke aarde. Jullie zullen je er echter ter plaatse van kunnen overtuigen hoe dat allemaal wordt aangeboden, net als jullie dat tot nu toe hebben gedaan.
«« 69 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.