De drie wijzen uit het morgenland; hun wezen. De grote betekenis van onze aarde

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 15 / 127 »»
[1] Jullie zeggen: het zou weliswaar goed zijn als men maar meteen zou weten aan welk deel van onze liefde of aan welke hemelse streken daarvan men deze wereld nu juist moet toedichten, maar ik zeg jullie, mijn lieve vrienden en broeders: omdat jullie door mijn duwtje het belangrijkste al voor driekwart uit jezelf hebben gevonden, zal het zeker niet zo moeilijk zijn om door hoogstens nog een paar duwtjes ook het vierde kwart te vinden. Ik zal jullie daarom meteen nog een vraag stellen waarop jullie het antwoord op voorhand al weten. De vraag is: hebben jullie nooit gehoord van de zogenaamde oude astrologie? Jullie zeggen: ja zeker, boeken daarover zijn er heden ten dage nog. Maar daar mag men toch niet te veel waarde aan hechten. Ik zeg jullie: op de manier waarop jullie dat plegen te doen zeker niet, want dat zou een absurd bijgeloof zijn en dus zondig. Maar iedere zaak heeft twee kanten, namelijk een licht- en een schaduwzijde. Wij zullen ons daarom niet van de schaduwzijde, maar van de lichtzijde van dit oude mysterie bedienen.
[2] Wat wil dat zeggen? De naam luidt: kennis der overeenstemmingen. Langs de weg der overeenstemmingen heeft elk voorwerp, elke vorm en elke onderlinge verhouding van de vormen en voorwerpen een overeenstemmende geestelijke betekenis. Zo'n betekenis hadden en hebben alle sterren en hun sterrenbeelden nog steeds. Wie derhalve deze beelden van hun lichtzijde kan lezen en begrijpen is ook een astroloog; maar dan geen astroloog die gebruik maakt van de hulp van duistere machten, maar een astroloog uit het rijk van de lichtgeesten, dat wil zeggen dat hij een waarachtige wijze is, zoals de drie sterrenkundigen uit het morgenland. Zij hebben de ster van de Heer herkend, hebben zich door haar laten leiden en hebben door haar de Heer der heerlijkheid gevonden.
[3] Ik zie in jullie nu wel een vraag betreffende de zojuist genoemde drie wijze sterrenkundigen uit het morgenland. Ik weet, dat jullie daarover ook al opheldering hebben gekregen. Maar jullie weten niet, dat vanuit de hemel nu eenmaal geen boodschap volkomen ontsluierd tot de mensen op aarde kan komen, maar dat elke boodschap nog altijd door een huls omsloten is. Want zonder zo'n hulsachtige omsluiting kan geen boodschap, die zuiver geestelijk is, uit de hemelen tot de mensen komen, evenmin als iemand van jullie in staat zou zijn om de etherische voedingsstoffen die voor het lichaam geschikt zijn, zonder toevoeging van grovere materie in zich op te nemen.
[4] Het brood dat jullie eten, bestaat uit louter kleine hulsjes, die de dragers van de eigenlijke voedingsstof zijn.
[5] Wanneer echter dientengevolge het door jullie reeds ontvangen bericht over de drie wijzen uit het morgenland ook nog enigszins verhuld is, dan kunnen we het hier eveneens wel wat onthullen. Er kan uit deze onthulling misschien ook wel zo'n klein duwtje tevoorschijn komen, waardoor onze lichtzijde van de astrologie, die we nu juist nodig hebben, voor ons steeds aanschouwelijker wordt.
[6] Jullie hebben over deze drie wijzen vernomen dat in hen Adam, Kaïn en Abraham aanwezig waren. Dat is juist; maar zouden jullie het geheel letterlijk opvatten, dan zouden jullie je evengoed vergissen als wanneer jullie zouden geloven in het omineuze sterrenbeeld, waaronder jullie volgens de berekening van de kalender zijn geboren. Jullie zeggen: dat kan wel zijn, maar hoe moet men deze kwestie, waarover op meerdere plaatsen met grote stelligheid wordt gesproken, dan opvatten? Ik zeg jullie: dadelijk zal duidelijk worden hoe men zulke zaken moet opvatten.
[7] Jullie hebben toch ook allerlei voorwerpen, zoals mineralen, planten, dieren en mensen om je heen. Zeg eens, wanneer jullie deze voorwerpen willen nemen en begrijpen zoals ze tastbaar voor jullie staan, kunnen jullie deze dan werkelijk doorgronden? Jullie kunnen bijvoorbeeld wel zeggen: kijk, dat is een hoge berg met een heel romantische vorm; zijn gesteente bestaat uit oer-kalk; vanaf zijn hoogste top moet men een prachtig uitzicht hebben en binnenin bevinden zich misschien wel vele metalen. Wanneer jullie dat over de berg hebben gezegd, zijn jullie ook al uitgepraat.
[8] Met planten en dieren zal het jullie geen haar beter vergaan, want jullie kunnen slechts beoordelen, en bovendien nog heel oppervlakkig, wat jullie zintuigen raakt of wat tastbaar voor jullie is. Maar wat de innerlijke, hogere geestelijke ordening betreft, zeg eens, met welke maatstaf willen jullie die meten?
[9] Zo staan hier Adam, Kaïn en Abraham onder het beeld van de 'drie wijzen' uit het morgenland duidelijk voor jullie als gevolg van de boodschap die jullie uit de hemelen ontvingen.
[10] Maar zoals jullie het rijk van mineralen, planten en dieren nog absoluut niet kunnen doorgronden, is dat eveneens het geval met de drie wijzen uit het morgenland.
[11] Ja, Adam, Kaïn en Abraham waren aanwezig. Dat is aan jullie meegedeeld als antwoord op de vraag over de betekenis van de drie wijzen uit het morgenland. Hoe echter waren zij aanwezig? Kijk, dat is een andere vraag! Die hebben jullie niet gesteld; daarom bleef deze vraag ook een huls om de jullie meegedeelde boodschap. Maar nu is het tijd om deze huls te breken omdat we voor ons doel de zuivere waarheid nodig hebben. Weet dus:
[12] Deze drie wijzen waren drie heel gewone priesters van de betere soort uit de streken van Assyrië. Jullie weten dat ten tijde van Salomo de jullie welbekende grote koningin van het Assyrische rijk naar Jeruzalem kwam om Salomo's wijsheid te horen. Zo werd dus al in die tijd ook aan dit heidense volk door het betere deel van zijn priesters de profetie gegeven dat zijn zonen eens een ster zouden ontdekken die voor alle volkeren der aarde op zou gaan. Sinds deze profetie bleef dan ook steeds een deel van het priesterschap van dit volk daaraan vasthouden en observeerde voortdurend de sterrenhemel. Met dat doel reisden deze priesters dan ook naar alle landen waar zich in die tijd ook maar grote wijzen ophielden om van hen zo menige diepere wijsheid, vooral betreffende de leer der overeenstemmingen te leren.
[13] Ten tijde van de geboorte van Christus was het college van deze priesters tamelijk groot geworden, maar op drie na lieten ze zich allemaal door winstbejag meeslepen en dienden aldus de mammon. Slechts drie hielden zich aan de zuivere wijsheid, versmaadden de wereld met haar schatten en zochten het loon voor hun geestelijke arbeid alleen in de geest en in de waarheid.
[14] Wat gebeurde er dan ten tijde van de geboorte van onze hooggeprezen en boven alles geliefde Heer?
[15] Zij ontdekten een ongewoon schitterende, opkomende ster, observeerden haar baan en de sterrenbeelden waaronder ze opkwam en die ze passeerde. Terwijl zij zo met de diepere betekenis van deze ster bezig waren en de ster tegen middernacht precies boven het zenit kwam te staan, verschenen hun drie in het wit geklede mannen, die tegen hen zeiden: kennen jullie die ster? En de wijzen zeiden: wij kennen haar niet. De mannen echter die verschenen waren, zeiden tegen de wijzen: sta ons toe dat wij jullie voorhoofd en borst aanraken, dan zullen jullie onmiddellijk de grote betekenis van deze ster leren kennen. Maar de wijzen zeiden: zijn jullie misschien tovenaars uit Indië, dat jullie dat bij ons willen doen?
[16] Maar de drie verschenen mannen antwoordden: volstrekt niet; we willen jullie niet de macht van de hel openbaren, maar we willen jullie Gods kracht tonen en jullie daarheen leiden waar de eeuwige Heer van hemel en aarde in heel Zijn goddelijke volheid is neergedaald. Een maagd viel de eindeloze genade ten deel: zij heeft ontvangen van de Heer en heeft een Kind aller kinderen, een Mens aller mensen en een God aller goden gebaard! Zie, dat willen we jullie laten zien en laat daarom toe dat we jullie aanraken. En de wijzen zeiden: het zij dan zoals jullie willen, maar zeg ons eerst wie jullie zijn.
[17] En een van de drie die verschenen, zei: hebben jullie ooit gehoord hoe het was bij het begin van de wereld? Zie, mij werd door God een lichaam gegeven; dat droeg ik negenhonderddertig jaar en werd zo geschapen als eerste mens van deze aarde; mijn naam was Adam, de eersteling van God op deze aarde. Na deze woorden liet de oudste zich door de geest van Adam aanraken en toen de geest de oudste aanraakte, werd hij terstond onzichtbaar; maar de oudste was vervuld van de geest van Adam.
[18] En op dezelfde wijze ging het met de twee anderen en de oudere werd vervuld van de geest van Kaïn en de jongere van de geest van Abraham, echter zonder daardoor ook maar iets van hun eigen individualiteit te verliezen. Maar op het moment van deze handeling zagen zij de grote betekenis van deze ster en van de woorden van de profetie die, zoals gezegd, geschiedde ten tijde van de grote koningin van dit land.
[19] Daarom begaven zij zich dan ook vanaf hun observatiepost onmiddellijk op weg, rustten hun kamelen uit en droegen hun knechten op, mirre, goud en wierook te kopen. Dat was namelijk in dit land het gebruikelijke geschenk voor een nieuwgeboren koning: mirre voor het kind, goud voor de koning, die bij hen mens der mensen heette, zoals zo'n koninklijk kind, kind der kinderen werd genoemd. Wierook schonk men de koning eveneens, omdat de koning voor de gezalfde machtsdrager van de Godheid op aarde werd aangezien. Toen dit allemaal was aangedragen, ging de reis ook dadelijk van start. De ster was de wegwijzer en de drie geesten waren de innerlijke gidsen van de ons bekende drie wijzen uit het morgenland.
[20] Kijk, met deze beschrijving is jullie boodschap onthuld en tevens ook de innerlijke waarheid dat juist in deze drie wijzen Adam, Kaïn en Abraham aanwezig waren. Abraham, die zich in zijn geest reeds heel lang verheugde op de dag dat hij Hem mocht zien, zoals de Heer hem zelf had voorzegd, heeft hem ook werkelijk gezien; lichamelijk door de wijzen, geestelijk in zichzelf en hemels in het aanschouwde Kind der kinderen, Mens der mensen en God der goden!
[21] Uit deze beschrijving kunnen jullie ook voldoende opmaken hoe het met de ware astrologie gesteld zou moeten zijn. Wij hebben in ons of aan het firmament van onze geest eveneens een ster van een heel bijzondere soort gezien. Zijn we integere astrologen, dan zullen we ook zeker zonder enige moeite ons laatste kwart vinden en zullen we heel goed inzien waar het eigenlijk met onze ster op uitdraait.
[22] Het is waar, er liggen nog miljarden en miljarden sterren en werelden in jullie, maar uit deze miljarden is er slechts één vrijgekomen. Deze staat voor ons en ligt onder onze voeten als een heerlijk hemels vaderland. Maar wij vragen: waar sta jij, heerlijke wereld, in jouw grote werkelijkheid? Vanuit welke omgeving uit de wijde hemelen trof jouw machtige straal jouw evenbeeld in ons en plaatste dit als een prachtige weerschijn naar buiten? Maar wij weten niet waar jouw straal vandaan kwam!
[23] O vrienden en broeders, zo'n vraag klinkt vreemd als men het werk aan zijn voeten heeft liggen. Hebben. jullie nooit iets gelezen over een grote burcht der geesten en over een burcht der zielen? Kijk, daarin liggen kleine toespelingen op een grote, verborgen waarheid, die echter tot nu toe nog niet ontdekt werd. Maar ik zeg jullie: wie naar de Heer wil, moet ook de weg naar de Heer gaan. Ik zeg jullie er nog iets belangrijks bij: wees bovenmate verheugd, want de Heer heeft uit miljarden het stof, de aarde, uitverkoren; uit alle eindeloze gebieden van de schepping is zij de geboorteplaats geworden van de geesten die naar de Heer willen!
[24] Nu hoeven we niet meer ver te gaan. Kijk naar deze wereld die nu aan jullie voeten ligt; een oud vaderhuis van jullie geest! Grote pracht treffen jullie hier aan en de liefde voor pracht hebben jullie meegenomen naar de aarde. Maar de Heer houdt niet van pracht, en daarom heeft Hij de aarde verdeemoedigd. Weten jullie nu nog niet waar het met deze wereld op uitdraait? Ja, ik zie het al, jullie kunnen de astrologie nog niet goed verteren. Ik zal jullie nu echter ergens op attent maken.
[25] Het was te allen tijde en bij alle volkeren gebruikelijk om te zeggen en er hier en daar ook stellig in te geloven, dat deze of gene ster 'hun ster' was. Letterlijk genomen zou daar weinig reden voor zijn, maar geestelijk genomen des te meer, want waar een geest vandaan komt, daar heeft hij ook zijn liefde vandaan. Nu zijn echter al die myriaden sterren ofwel voormalige, of latere woonplaatsen van geesten. Als dat het geval is, dan is het toch ook duidelijk dat de geest van ieder mens op aarde een ster als vorig woonoord heeft gehad en deze ster is de eerste die bij een innerlijke beschouwing ook zeker het eerst naar boven komt.
[26] Nu moeten jullie de sterrenhemel eens nauwkeurig bekijken en de ster die jullie het beste bevalt en die jullie het behaaglijkst toestraalt, vasthouden. Kijk, dat zal de overeenstemmende ster zijn, door welke deze hier werd opgewekt.
[27] Daarin ligt dan ook het verschil tussen kinderen van de wereld die van beneden komen en kinderen van de aarde zijn, en tussen de kinderen van het licht die van boven komen en kinderen van de zon of kinderen van het licht zijn. Deze zijn derhalve geroepen om de Heer op de een of andere wijze als knechten te dienen en de kinderen van de wereld te verlichten, opdat ook zij gewonnen mogen worden tot kinderen van het licht en waarachtige erfgenamen van het eeuwige leven dat de Heer van eeuwigheden her bereid heeft voor al Zijn geschapen geesten. Te dien einde heeft Hij voor hen in het oneindige scheppingsgebied talloze scholen geschapen voor het verkrijgen van de levensvrijheid. Hij heeft hen zelfs op deze aarde door Zijn kruis een heilig doel gesteld, opdat ze allemaal waarachtige kinderen van Zijn liefde en allerzaligste erfgenamen van Zijn erbarming en genade mogen worden!
[28] Ik denk en ik hoop dat we het vierde kwart nu kennen, maar wanneer we op deze wereld wat rondgekeken zullen hebben, dan zal menig geheim waar jullie en de hele wereld tot nu toe nog nooit van gedroomd hebben, ons als vanzelf nog duidelijk worden.
[29] De Heer heeft echter na Zijn verrijzenis nog heel veel met ons, Zijn uitverkorenen, besproken dat niet opgetekend is; en al zou het ook opgetekend zijn, dan had de wereld de boeken vanwege de hoeveelheid en vanwege de grootte en diepte van de inhoud, niet kunnen bevatten.? Maar nu wordt jullie heel veel daarvan meegedeeld. Daarom moeten jullie in de geest wel goed opletten om het grote geheim des levens en de innerlijke grote wijsheid van de Geest in jezelf te begrijpen.
«« 15 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.