De twaalf pijlers van het leven

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 48 / 127 »»
[1] Jullie hebben al verscheiden zuilen betast. Begeef je dan nu maar naar deze plek hier in het midden waar ik mij bevind, tast daar ook eens wat omhoog en zeg me wat jullie daar gevoeld hebben.
[2] Jullie zeggen: lieve vriend en broeder, als ons gevoel ons niet bedriegt dan voelen we bollen, ongeveer zo groot als een mensenhoofd. Deze zijn aan twee kruisstaven bevestigd en vormen derhalve een gelijkbenig, horizontaal hangend kruis, dat precies zo ver van de vloer is verwijderd dat wij het nog vrij gemakkelijk met onze handen kunnen bereiken. Dat is dan ook alles wat we hier kunnen ontdekken.
[3] Bij het omvatten van de zuilen hebben we ook nog een verder naar boven leidende trap ontdekt, die van een vlakke leuning is voorzien. Hoe men echter langs zo'n onzichtbare trap naar boven kan wandelen, zal in ieder geval een volgende ervaring ons leren. Daarmee is nu alles wat we ontdekt hebben samengevat en jij, lieve vriend en broeder, wilt ons daarover misschien enige uitleg geven, als er tenminste iets over uit te leggen valt.
[4] Wat ons betreft, zijn wij veel eerder geneigd om ons vanaf deze doorzichtige galerij een paar verdiepingen omlaag te begeven, dan ook maar enkele treden omhoog te gaan naar een waarschijnlijk nog doorzichtiger galerij. Maar, zoals gezegd, het komt hier alleen op jou aan. Wij zijn met de beschrijving van deze hoogst onzichtbare gedenkwaardigheden klaar. Maak jij er maar van, wat jou goeddunkt. Je kunt er bij voorbaat van verzekerd zijn dat we voor jou een en al oor zullen zijn.
[5] Goed, mijn lieve vrienden en broeders, jullie hebben de merkwaardige voorwerpen op deze tiende galerij juist beschreven, op enkele flauwe geestigheden na, die hier eigenlijk niet zo te pas komen. Weliswaar is de geestigheid ook een product van de wijsheid, maar ze staat als zodanig op de allerlaagste trap daarvan. Alle zogenaamde satire is voortdurend op bepaalde menselijke zwakheden gericht en is daarom een slechte meester in de strijd, want een held die alleen maar te velde trekt tegen kinderen en zijn kracht wil tonen tegenover deze zwakken, maar bij de aanblik van een echte held zich het liefst achter een berg verschuilt, die verdient deze naam werkelijk niet.
[6] De leeuw is geen muggenjager, maar wie muggen vangt en zich bezighoudt met het wegen van een pluk schapenwol, heeft zeker niet de aard van een leeuw. Zo heeft ook de satire, evenals andere aanverwante geestigheden met de eigenlijke diepzinnigheid van de geestelijke wijsheid bitter weinig van doen. Men zou deze heel goed en zeer typerend een echte parasiet op de boom van diepe innerlijke kennis van het leven kunnen noemen.
[7] Het is dus goed dat jullie dit in je oren knopen, want de dingen die we voor ons hebben, zijn te serieus, groots en verheven van aard om ze bij wijze van spreken met het onbeduidende groen van parasiterende planten te versieren. Hoe groots en betekenisvol deze voorwerpen echter zijn, zullen jullie dadelijk uit mijn volgende uiteenzetting kunnen opmaken. Luister dus:
[8] De zuilen van dit rondeel stellen de levenskrachten van de mens voor. Twaalf zuilen hebben jullie ontdekt. Wanneer jullie het gebied doorlopen van de krachten die het leven uitdrukken, zullen jullie zonder veel moeite ontdekken dat dat gebied eveneens op twaalf soortgelijke pijlers rust.
[9] Hoe heten deze pijlers; welke namen hebben zij? We zullen ze heel in het kort doornemen. De eerste pijler heet: je zult slechts in één God geloven.
[10] De tweede pijler: de naam van God, die heilig is, heilig boven alles, zul je nimmer, noch door woorden noch door gedachten, begeerten of daden ontheiligen.
[11] De derde pijler heet: laat nooit na om rust te zoeken in de Heer en denk daarbij in je hart aan God, jouw Heer en Schepper. Want slechts in deze rust zal de Heer, jouw God, jou aanzien en jouw leven zegenen.
[12] De vierde pijler heet: betuig altijd gehoorzaamheid, liefde en achting aan degenen die jou door de in hen aanwezige kracht van God hebben voortgebracht; dan zul je daardoor Gods welgevallen verwerven en dat zal een sterke basis van welvaart in je leven zijn!
[13] De vijfde pijler heet: heb achting voor het leven in al je broeders; dan zul je de waarde van het eigen leven inzien. Wanneer je echter een van je broeders doodt, dan heb je daardoor je eigen leven een dodelijke wond toegebracht.
[14] De zesde pijler luidt: heb eerbied voor de verwekkende kracht in je, evenals voor de ontvangende kracht in de vrouw, want zie, God de Heer heeft dit almachtige vonkje uit Zijn hoogste en diepste liefde in jou gelegd. Misbruik daarom nooit deze heilige kracht Gods in jou en verstrooi hem niet vergeefs, dan zul je altijd jouw eigen leven en dat van de door jou verwekte kinderen doen groeien.
[15] De zevende pijler luidt: zie, alles wat er bestaat is het eigendom van de Heer, jouw God en Schepper. Wat Hij gemaakt heeft, heeft Hij voor iedereen gemaakt. Wanneer dus je broeder een vrucht van de boom heeft genomen, dan heeft hij haar uit Gods hand genomen en dan moet jij je niet eigenmachtig het recht toe-eigenen om hem, namelijk je broeder, de eenmaal genomen vrucht op welke manier dan ook af te nemen. Het is beter om niets te nemen en niets te hebben dan iets te nemen of te hebben, dat een andere broeder al eerder uit de hand van de Heer ontving, want alleen de Heer is de enige rechtmatige uitdeler van Zijn dingen. Wie zich dus de rechten van God aanmatigt, zondigt tegen de goddelijke erbarming en versteent zijn hart, zodat hij niet meer in staat is het leven op te nemen.
[16] De achtste pijler heet: God is de eeuwige waarheid. In Zijn waarheid sprak Hij Zijn eeuwige woord uit en dat woord zelf is Gods waarheid. Uit dit woord ben jij, mens, voortgekomen; daarom zul je trouw blijven aan deze eeuwig heilige oorsprong en zullen al je woorden altijd even trouw en waar in harmonie zijn met die waaruit je zelf bent voortgekomen. Zo niet, dan dood je het oorspronkelijke woord in jezelf en bijgevolg je eigen leven.
[17] De negende pijler luidt: God, de Heer, heeft jou verschillende zinnen en krachten verleend. Deze zul je in toom houden als een jong boompje in jouw levenstuin, opdat het flink mag uitgroeien tot de reusachtige kracht en sterkte van een machtige boom. Wanneer je echter je zinnen, driften en begeerten in het wilde weg laat opschieten, zal jouw levensboom nooit tot een gebundelde kracht uitgroeien, maar ofwel verdorren of uitgroeien tot nietig struikgewas en kreupelhout waarin zich wel allerlei ongedierte zal ophouden, maar waarin de vogelen des hemels nooit hun nesten zullen bouwen.
[18] De tiende pijler heet: kijk niet met begerige ogen naar een vrouw en beschouw in de begeerte van je hart de vrouw van je buurman of je broeder alsof ze er niet was; dan zal daardoor jouw geest zich vrij kunnen ontwikkelen. En bevind je je in de kracht van je geest, dan zal het gemakkelijk voor je zijn om je met de kracht van de geest in jouw vrouw oprecht te verbinden, hetgeen een waar huwelijk voor God zal zijn. Verenig jij je echter met je vrouw alleen op basis van jouw nog onrijpe begeerte, dan zullen door zo'n vereniging jouw geest en die van je vrouw elkaar gevangennemen, waardoor er dan uit twee geesten een onbeholpen slaaf ontstaat, waarbij de ene geest de andere nooit de heilige levensvrijheid zal kunnen verschaffen; zij zullen echter ook nog de oorspronkelijke levensvrijheid verliezen door de steeds sterkere verstrikking.
[19] Hoe heet dan wel de elfde pijler? Hij heet: God is in Zichzelf de eeuwige en allerzuiverste liefde Zelf. Uit deze oneindige liefde ben jij, mens, voortgekomen. Aldus ben jij een werk van de liefde. Daarom zul je ook God, jouw Schepper, die jou geheel en al uit Zijn liefde gevormd heeft, met heel je liefde omvatten en Hem boven alles liefhebben! Doe je dat, dan grijp je het eeuwige, onvergankelijke leven en leef je daarin eeuwig. Doe je dat niet, dan scheid je je van het leven af en het lot van die scheiding is de eeuwige dood!
[20] De twaalfde pijler tenslotte luidt: kijk mens, evenals jij zijn ook al jouw broeders uit een en dezelfde oneindige liefde van God voortgekomen. Daarom kun je God niet boven alles liefhebben wanneer jij je broeders niet liefhebt, die evengoed als jij in wezen niets anders zijn dan de almachtige liefde van de Heer.
[21] Mijn lieve broeders en vrienden! Ik denk dat ons zuilenrondeel hiermee voldoende is belicht. In het midden hangt een onzichtbaar kruis, dat is samengesteld uit bollen waarvan het aantal gelijk is aan dat van de zuilen die we hier geteld hebben en het kan slechts met het gevoel en niet met het gezichtsvermogen worden waargenomen.
[22] Zien jullie nu het geheim van het geloof? Jullie kunnen niet zien wat jullie geloven, hoewel het jullie eeuwig vast voor ogen staat.
[23] Betast van tevoren de innerlijke levenspijlers in jullie en ga dan in jullie innerlijk; daar zullen jullie alle levenskrachten verenigd in dit heilige teken aanschouwen. Elke levenskracht is een zuil en een bol aan het teken. Daarbij stelt de zuil de kracht voor, en de bol de voltooiing van het leven in elke tak daarvan.
[24] Het kruis dat op jullie aarde is opgericht, is als geheel een beeld van het geloof. Van de aparte delen stelt de rechtopstaande balk, die groter en langer is dan de dwarsbalk, de liefde tot God voor en de dwarsbalk de liefde tot de naaste. Dit horizontaal hangende kruis betekent hier echter de wijsheid, het licht van de geest in zijn voltooiing en de afzonderlijke delen daarvan de zuivere hemelse liefde die gelijk is in God voor God, evenals voor de naaste. Kijk, dat is al diepe wijsheid die besloten ligt in het grote mysterie van het kruis, evenals in de twaalf die de Heer had uitverkoren. Jullie kunnen dit nu allemaal begrijpen; maar hoe? Met de liefde!
«« 48 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.