Robert verklaart het aanschouwde. Eigenliefde en hoogmoed, de diepste wortels van het kwaad. De onveranderlijke Godswil

Jakob Lorber - Van de hel tot de hemel (deel 1)

«« 93 / 150 »»
[1] Op Mijn uitnodiging staat Robert op en zegt: 'O Heer, Gij liefde der liefde, vriend der armen, wijste onder de wijzen uit U! De hele zaak is naar haar uiterlijk voorkomen wel zonder meer duidelijk beschreven, maar omdat Helena zich op het gebied van overeenkomsten nog niet het nodige inzicht eigen heeft kunnen maken, waardoor ze zulke verschijningen zou kunnen begrijpen, is het toch nodig haar deze zaak te verduidelijken.
[2] Dus kijk eens, liefste zuster Helena: alles wat je nu hebt gezien, stelt in het algemeen de hoogmoed voor, die een geest van verdorvenheid is. Daar voor het raam zag je ze strijden, en die harde strijd werd aan beide kanten doordrenkt met wederzijds verraad. Kijk, dat is allemaal het werk van de hoogmoed, wiens geboorteplaats de eigenliefde is. Zoals echter de zuivere Gods- en naastenliefde de oorsprong van alle heil, alle gelukzaligheid en alle eendracht en eensgezindheid is, zo is de eigenliefde niets dan haat tegenover alles wat op haar afkomt, en daardoor de oorzaak van alle verachting en vervolging van datgene wat zich tegen deze kwaadaardige eigenschap wil verzetten.
[3] De zuivere liefde geeft alles, wat ze heeft. Toch kan ze nooit armer worden, maar slechts rijker en machtiger; als ze geeft, ontvangt ze immers honderdvoudig terug wat ze gegeven heeft. De eigenliefde verliest echter steeds honderdvoudig wat ze neemt en rooft. Omdat ze in zichzelf geen kracht of macht bezit, moet ze andere krachten door allerlei haar zelf verarmende middelen te hulp nemen. Hierdoor houdt ze zich in de wereld wel een tijdlang staande, in een schijnglans en in een zekere schijngrootheid. Omdat iets dergelijks echter mettertijd steeds meer kost, verarmt ze uiteindelijk totaal, waarbij ze zich dan als een hongerige worm buigt, strekt en kronkelt. Maar dat baat haar weinig en dient slechts om haar volledige ondergang te bevorderen.
[4] Wie voert er derhalve oorlog? Kijk, de eigenliefde als de moeder van hoogmoed en heerszucht! En wie keert zich tegen haar en overwint haar? Het is de macht der zuivere liefde, die gerechtigheid is en een rechtvaardig oordeel uit God! Wel wendt de eigenliefde van de vijand alle mogelijke middelen aan om zichzelf staande te houden en wraak te nemen op Gods gerechtigheid. Maar dat baat haar niets, omdat ze zichzelf daardoor over de gehele linie geweldig verzwakt, terwijl in dezelfde strijd de zuivere liefde na iedere slag steeds machtiger wordt.
[5] De verschijning met de omgekeerde tiara, die ontstaat uit een moerasplant, toont duidelijk uit welke oorsprong alle aardse heerlijkheid heeft. Dat je haar tenslotte ondersteboven op een driepoot zag staan, gaf duidelijk de positie weer, waarin zich alle aardse macht en pracht, glans en heerszucht ten opzichte van het zuiver hemelse bevindt. De driepoot echter stelt de wankele basis voor waarop dat alles berust. De eigenliefde is de ring van de driepoot; de poten zijn valsheid, list en bedrog. In de tiara zag je bloed en schandelijke wormen, wat je al uitgelegd is. Alleen het zevenkoppige dier is je nog onduidelijk gebleven. Je hoeft echter alleen maar volgens het beginsel van de analogieën te werk gaan en je zult gemakkelijk tot de echte beschouwelijke betekenis komen van wat dit beeld wil zeggen. Probeer het maar, wij allen zullen je er bij helpen!
[6] Als je het ontcijferd hebt, zal de Heer ook het Zijne doen! Ja, ik zeg je: het hangt er nu van af, hoe jij in jouw grote liefde deze dingen zult bevatten. Zoals jij en zoals wij, in overeenstemming met jou, de zaak zullen begrijpen, zo wil en zal de Heer handelen! Voer je opdracht daarom heel goed uit, want het heil van de wereld hangt nu van jouw inzicht af!'
[7] Helena is stomverbaasd, wanneer Robert haar meedeelt, dat het heil van de wereld nu af zou hangen van haar inzicht betreffende het zevenkoppige dier. Ze wendt zich daarom meteen weer tot Mij en vraagt: 'O Heer, mijn hemels zoete liefde, is dat wel waar, wat onze wijze Robert mij daarnet heeft meegedeeld?'
[8] Ik zeg: 'Ja zeker! In een profetie, die zich bevindt in de handen van de Indiërs, een van de oudste volkeren der aarde, staat: 'Zie, gij zondig mensengeslacht! Het was een vrouw die de wereld in het verderf stortte, en ooit zal er weer een vrouw zijn, door wie de wereld een grote genade zal worden gegeven. Tenslotte zal het weer een vrouw zijn, door wie de wereld zal worden geoordeeld. Maar het zal aan die vrouw liggen, en van haar inzicht afhangen, of het voor het leven of voor de dood zal zijn!' En zie, jij bent nu juist die bewuste vrouw, waarover de oeroude openbaring spreekt! Doe daarom dus je best, anders zal het de aarde slecht vergaan!'
[9] Helena zegt: 'Och nee, nee, dat is toch niet mogelijk! Dat zou voor mij ook geen zaligheid zijn, wel echter een grote smart. O Heer, ontsla me er daarom van deze beslissing te moeten nemen, want ik zou er niet voor kunnen instaan of deze goed of slecht uitvalt!'
[10] Ik zeg: 'Liefste Helena, je kent reeds Mijn grote liefde voor jou, maar je weet ook dat er bij Mij, namelijk hier in het rijk van leven, licht en eeuwige onomstotelijke waarheid, niets kan worden afgedongen op datgene wat Ik eenmaal heb uitgesproken. Daarom zul je toch moeten doen wat Ik nu van je verlang. Want zie, als Ik onachtzaam zou zijn in Mijn uitspraken en beslissingen, welk een orde en welk een aanblik zou de hele schepping in korte tijd dan wel niet krijgen?! Als Ik slechts één moment zou nalaten al het geschapene volgens Mijn idee onwrikbaar vast te houden, zou alles uit zijn voegen geraken en alle vormen en gestalten zouden overgaan in wolkachtige, hoogst veranderlijke en snel vergankelijke drogbeelden. Maar juist omdat Ik meer dan jij kunt begrijpen onveranderlijk ben, blijven alle geschapen dingen en wezens in de hele oneindigheid ook altijd datgene waarvoor en zoals ze eens werden gevormd.
[11] Ik heb het echter nu voor deze tijd bepaald en heb jou uitgekozen. Daarom moet je uit zuivere liefde tot Mij dan ook datgene doen wat Ik van jou verlang. Daardoor zul je je dan pas volledig zelfstandig en vrij in jouw levenssfeer ontwikkelen en in het vervolg, als vanuit jezelf, onafhankelijk tegenover alle vreemde invloeden kunnen staan.
[12] Want alles wat Ik hier van jullie verlang gebeurt niet zozeer omwille van de materiële wereld, die toch al geoordeeld is, maar meer voor jullie, opdat jullie allemaal werkelijk vrij mogen worden en in staat zullen zijn om van de hoogste vreugde en zaligheid te genieten! Wel hangt ook alle bedrijvigheid op aarde in elk opzicht van hier af, omdat hier de kern en de wortel liggen van al het ontstaan en zijn. Maar desondanks werken we hier toch niet voor de aarde, maar voor de hemelen.
[13] Dus liefste Helena, begin nu maar met wat broeder Robert je heeft opgedragen!'
«« 93 / 150 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.