Belangrijke wenken voor het leven. Satan, stamvader van de materie en van alle mensenzielen. Gods verlossingsplan.

Jakob Lorber - Van de hel tot de hemel (deel 2)

«« 3 / 153 »»
[1] Ik zeg: 'Beste vriend, jouw hart is goed omdat je een groot medelijden hebt met je broeders - een eigenschap die bij veel van je aardse geloofsgenoten ontbreekt. Maar je inzicht is nog heel gering.
[2] Denk jij soms dat Ik Mij niet meer bekommer om de mensheid op aarde? Of geloof je dat jouw hart meer liefde heeft dan het Mijne? Of dat Ik niet meer kan inzien wat voor de op aarde levende mensheid nuttig is? Kijk, jouw hart is wel goed, maar goed als van een blinde die een gier koestert in de veronderstelling dat het een goedaardige duif is! Weet je wel waar de meeste mensen van de aarde oorspronkelijk van afstammen en hoe zij telkens moeten worden geleid om door allerlei verlossingsmiddelen tot ware vrije mensengeesten te worden opgevoed? Kijk, dat heb je nog nooit geweten en ingezien. Toch wil je Mij heel voorzichtig ervan beschuldigen dat het Mijn schuld zou zijn dat het nu met de mensheid zo slecht en ellendig gaat. Dat is heel ijdel van de wijsheid van jouw hart!
[3] Heb je op aarde nooit gezien hoe allerlei soorten metaal en glas worden gemaakt? Als je ooit in een smeltoven hebt gezien hoe erts begint te gloeien en dan sissend en bruisend in een bekken loopt, wat zou jij dan voelen als je aan de mogelijkheid zou denken dat zo’n materie misschien een of ander primitief gevoel zou kunnen hebben? Wat een pijn moet zij dan ondergaan, als door het geweld van het vuur haar oorspronkelijke vorm totaal vernietigd wordt en zij gedwongen wordt om in een nieuwe over te gaan! Wanneer je het afgekoelde, sterke, blanke en nuttige metaal bekijkt, word je dan daarbij ook zo weemoedig? Kijk, dan beleef je vreugde en prijs je het verstand van de mensen, die door de macht van het vuur zo'n nuttig metaal en zo'n prachtig glinsterend glaswerk vervaardigen.
[4] En zo is het ook bij de vorming van de mens. Wanneer hij ziek is of lam, blind, doof, stom of vol melaatsheid, dan zal een wijze dokter er alles aan doen om de zieke weer gezond te maken. Als de ziekte echter sterke en pijnlijke geneesmiddelen vereist, is het dan verstandig en liefdevol van de dokter om de zieke uit een onrijp gevoel van medelijden die middelen te onthouden waarmee hij enkel en alleen te helpen is?
[5] Wanneer je oren hebt om te horen, luister dan: satan is oorspronkelijk geschapen als een geestmens. Toen hij echter door een wet zijn volledige vrijheid had moeten erkennen en aanvaarden, werd hij onwillig en viel door het verachten van de wet en dientengevolge ook door het verachten van God. Daar hij echter evenals Adam een stamvader van de toekomstige mensen voor de eeuwigheid had moeten worden, droeg hij ook, als een zaadkorrel, aeonen toekomstige mensen in zich en scheurde deze zodoende van Mij, zijn Schepper, los. Het gevolg daarvan was de materiële schepping van alle werelden, hetgeen een noodzakelijk gericht is. Hij kan zelf nog wel lang blijven wat hij is, maar de talloze kiemen van mensen worden hem langs de weliswaar harde weg door de materie ontnomen. Deze kiemen komen voort uit zijn gehele wezen; nu eens uit zijn haren of uit zijn hoofd, dan weer uit zijn hals, zijn tong, zijn tanden, zijn borst, uit zijn ingewanden, uit zijn huid, zijn handen en voeten. En kijk, al naargelang de betreffende mensheid uit het ene of het andere deel van de gevallen satan afkomstig is, moet zij ook in overeenstemming daarmee behandeld en geleid worden om het niveau van ware voleinding te bereiken.
[6] Wanneer men dat weet, heeft men dan nog redenen om Mij iets te verwijten en te vragen: 'Heer, waarom helpt U de ongelukkigen niet, maar laat U hen versmachten en te gronde gaan?' Kijk, Ik laat niemand te gronde gaan, zelfs satan en de puurste duivels niet. Ik kan hen echter niet laten begaan, zoals zij het in hun zelfzuchtige blindheid willen; dat zou in strijd zijn met heel Mijn ordening, waarvan het behoud van alle dingen afhangt. Daarentegen moet Ik op alle mogelijke manieren volgens Mijn ordening ervoor zorgen, dat zij allen tenslotte toch dat doel bereiken dat hun door Mijn ordening voor eeuwig is gesteld.
[7] Of denk je soms dat in deze graven louter arm proletariaat, dat in zekere zin vanwege zijn armoede gedwongen was te zondigen, in het gericht gevangen zit? O, dan vergis je je deerlijk! Kijk, die daar beneden zijn louter vooraanstaanden, louter wezens die in de meest uiteenlopende zaken goed onderricht waren, maar omdat zij alles wat zij wisten en bezaten enkel ten gunste van hun hoogmoed, hun harde onverzoenlijkheid, hun vleselijke wellust, hun nijd en gierigheid gebruikten en daardoor hun zielen te sterk vermaterialiseerden, bevinden zij zich nu ook in de graven van juist dat gericht dat zij zichzelf hebben bereid!
[8] Daar achter het grafmonument zul je een opening ontdekken. Ga erheen, kijk naar binnen en vertel Me wat je ziet. Dan pas zullen wij deze zaak verder met elkaar bespreken.'
«« 3 / 153 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.