Nogmaals verduidelijking van de vraag over het kindschap Gods door Petrus - Zijn kritiek met betrekking tot de bloedschande onder de zonnemensen

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 177 / 204 »»
[1] PETRUS zegt: 'Beste vriend, je hebt als het er op aan komt mijn lezing niet begrepen! Zie, de vraag luidde immers: 'willen jullie - en wel met behoud van alle voordelen van jullie levensomstandigheden, voorzover deze niet door wetten dienaangaande worden beperkt, dat jullie er terwille van het Godsrijk zelf afstand van doen, (het spreekt vanzelf: alleen die levensvoordelen die voor het leven zelf niet absoluut noodzakelijk zijn) - kinderen van God worden gelijk wij zijn, of niet?' Als ik over een voorbehoud spreek, dan geloof ik toch dat je de zaak zo zult begrijpen, als ik ze je heb voorgesteld!
[2] Geloof me, vriend, dat wij in het Godsrijk ook wel zo wijs zijn om in te zien, dat een zon zich niet tot een gewone planeet laat omvormen, als men tenminste een eenmaal vastgestelde ordening van het gehele universum niet wil verstoren! En dat zonnemensen een heel andere natuur en geaardheid hebben dan de mensen van een kleine planeet! Dat alles weten wij even goed als jij, vriend!
[3] Maar jullie hebben bepaalde, door jullie zelf gemaakte wetten die eigenlijk helemaal geen wetten zijn, omdat ze niets anders voorschrijven dan de meest losbandige willekeur in handel en wandel! Op grond van deze wetten zouden jullie ook je oude, wijze oerwetten kunnen verwerpen en de totaal onbeduidende nieuwe in haar plaats stellen. Ik vraag jullie: rekenen jullie een dergelijke willekeur ook onder de eigenlijke voordelen van jullie leven?
[4] Engelen uit de hemel hebben jullie een huwelijk, d.w.z. een rechtmatig verbond van een man met een fatsoenlijke vrouw voorgeschreven. Ze hebben jullie ook de juiste geestelijke verwekking van de kinderen aangeduid, waarnaar jullie tot op heden nog hebben gehandeld. Hoe komt het echter dat nu de vaders gelijk dieren met hun eigen dochters slapen, terwijl ze toch een gebod hebben, dat een vader zelfs niet eens een gééstelijke verwekking bij zijn dochter straffeloos mag overwegen?
[5] Zeg mij, reken je dat ook tot de voordelen van jullie zonneleven, waarvan je niet kunt afzien? Wat is jouw mening daarover?'
[6] DE WIJZE zegt: 'O vriend, dat behoort niet tot de voordelen van ons leven, daar het ons allen de grootste nadelen zowel voor het natuurlijke als voor het geestelijke leven heeft bezorgd! Daarom spreekt het vanzelf, dat wij zulke echte nadelen voor ons leven zelfs buitengewoon goed kunnen laten varen. Onder datgene, wat ik dus eigenlijk 'voordelen van het leven' noemde, versta ik slechts die speciale eigenschap van ons natuurlijk leven, waardoor wij grotendeels heer zijn over de natuur en de gesteldheid van onze wereld!
[7] Zo'n voordeel van ons leven is, dat wij aan de bodem van deze aarde alles kunnen onttrekken wat wij maar willen, zoals heerlijkheden zonder tal en maat - en ook alle denkbare noodzakelijkheden ter verzorging van ons lichaam.
[8] Ik meen dat het verzoek om het toelaten van dergelijke levensvoordelen in de ogen van de Heer toch geen zonde zal zijn, en geen reden ons daarom de opname in Zijn kindschap te weigeren?
[9] Zou echter een dergelijk verzoek voor de Heer een zonde zijn, dan zouden wij er wel op moeten blijven staan, dat ons zou worden toegestaan om liever zo te blijven als we nu zijn, dan dat wij dit zichtbaar zekere met iets hoogst onzekers en moeilijk bereikbaars zouden omruilen!
[10] Zie vriend, dat is mijn mening! Als je het goed vindt, dan zeggen wij allemaal ja op jouw voorstel; stem je er echter niet mee in, dan zeggen wij allemaal nee. Want iets onmogelijks kan de Heer Zelf van ons niet verlangen, - tenzij Hij ons helemaal omvormt en ons leven voorziet van heel andere en tot nu toe onbekende eigenschappen en vaardigheden. Tegen de almacht van de Heer kan geen enkel wezen protesteren, dus ook wij niet!'
«« 177 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.