Een duister Jezuïetenverhaal: De bedrogen vader - De geestelijke kant van de gebeurtenis

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 78 / 204 »»
[1] (BISSCHOP MARTINUS:) 'Een zeer bejaard uitziende vader van een van de H. Hart Dames gaat nu voor de twee mannen staan en zegt op huilerige toon: 'O jullie machtige boden van God, hoe kan dat nu toch, dat ook mijn dochter zich onder deze ongelukkigen bevindt! Zover mij bekend is, leefde mijn dochter streng en uiterst gewetensvol volgens de regels van haar orde en dus ook geheel in de geest van de alleenzaligmakende rooms-katholieke kerk, welke geest toch duidelijk de Heilige Geest moet zijn?
[2] Ten gevolge van zo'n leven en volgens de vele verzekeringen van de kerk zou mijn dochter toch regelrecht ten hemel gevaren moeten zijn. Want behalve haar gewetensvolle strenge leven ontving ze ook van de paus zelf niet slechts één, doch een heel dozijn volle, door Maria zelf geprivilegeerde aflaten, waardoor haar ook het vagevuur helemaal was kwijtgescholden! Hoe gaat het dan hier toe, als een dergelijk leven voor God geen waarde heeft?
[3] Ja, ik kan jullie naar eer en geweten zeggen, dat mijn dochter vanuit de hemel onomwonden tot bruid van Christus werd beroepen door een droomgezicht van een zeer streng levende, vrome Jezuïet. Deze vrome man Gods droomde volgens zijn heel eenvoudige en sobere bekentenis het volgende:
[4] Maria en de heilige Jozef waren hem verschenen in de mooiste, hemelse glans en spraken tot hem: 'Luister naar ons, jij reine broeder der engelen, ga naar N. N.; deze heeft een lief dochtertje, waaraan Jezus groot welbehagen vindt, zodat Hij haar daarom tot Zijn voornaamste bruid wil hebben. Ga haar vragen voor God, jouw Heer en verschaf Hem deze bruid, anders zul je nooit deel hebben aan het hemelrijk!'
[5] Daarop was hij wakker geworden en had er heel erg over nagedacht. Hij had deze droom, die hij driemaal had gehad, gemeld in het kapittel en dit op zijn beurt weer aan de generale overste in Rome. En hoe verrast was de hele kloostergemeenschap, toen men van de generale overste de wonderbaarlijke verklaring ontving, dat ook deze hetzelfde had gedroomd, en toen hij de droom niet wilde geloven, Maria zelfs voor de vierde keer alleen en heel treurig aan hem verscheen en tegen hem zei:
[6] 'O, jij ellendige worm in het stof! Omdat je niet gelooft, zul je zolang met een zware ziekte worden geplaagd, tot het lieve meisje zich in het klooster van de dames van het H. Hart van Jezus bevindt, als bruid van mijn Zoon. Als bewijs van de waarheid zullen drie dagen achter elkaar' s nachts om 12 uur alle klokken van Rome een uur lang uit zich zelf gaan luiden!'
[7] Dit alles is op wonderbaarlijke wijze echt gebeurd en de generale overste heeft toen heimelijk in alle kloosters gebeden verordineerd. En hij heeft vooral de pater die zo wonderbaarlijk over mijn dochter had gedroomd, dringend verzocht om dag en nacht te bidden, opdat mijn dochter in het klooster zou gaan.
[8] Ik voor mij wou echter niet zo gemakkelijk toegeven, want ik was in de wereld heel rijk en van hoge adel. Mijn dochter echter was bijzonder mooi en lief en goed en had wel een heel goede partij kunnen doen. Tenslotte gaf ik toe aan de vele verzoeken van de vrome pater. En daar ook mijn dochter Christus prefereerde boven alle andere bruidegoms, koos ze ook voor de sluier en werd een bruid van Christus. Ach, jij ongelukkige bruid!
[9] O, jullie beide machtige boden van de Heer, zeg mij, arme ongelukkige vader: Wat om Godswil heeft mijn dochter dan misdaan, dat zij zich nu ook onder deze ongelukkige, echte duivelse gedaanten bevindt? Had zij dan geheime zonden? Of was ze een pure huichelares? Of is de roomse kerk bedrog? Zeg mij toch, waarom overkwam mijn dochter dit onuitsprekelijk ongeluk!'
[10] Nu zegt één van de twee: 'O vriend, heb je dan nooit het evangelie van de Heer gelezen?'
[11] De oude man antwoordt: 'Als schooljongen wel, maar later nooit meer; want ik ging immers alle zon - en feestdagen naar de kerk en hoorde daar preken en missen. Bovendien was het lezen van de bijbel voor ons leken door de kerk verboden en ik geloof heel goed gehandeld te hebben, dat ik de kerk in alles gehoorzaamde. '
[12] De ene zegt weer: 'Nu, als de kerk meer gold dan het zuivere woord van God, dan moet je nu de kerk om rekenschap vragen en niet ons, daar wij als uitgesproken protestanten ons nooit aan iets anders hebben gehouden dan aan datgene, wat Christus alleen geleerd heeft! In het evangelie van de Heer staat echter nergens iets over een alleenzaligmakende rooms-katholieke kerk, niets over de paus, niets over Jezuïeten en niets over de dames van het H. Hart van Jezus, maar er staat heel eenvoudig: 'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf! Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.'
[13] Zie, wie alleen vanwege het loon werkt, is een onnutte knecht en is de Heer en zijn loon niet waard, want de Heer zegt: 'Wie zijn vader, zijn moeder, zijn broeder, zijn zuster en anderen meer liefheeft dan Mij, die is Mij niet waard! Als jullie je echter allemaal daaraan gehouden hebt, beken dan dat jullie onnutte knechten waren!'
[14] Zie, dat zijn Gods woorden. Vraag jezelf af, of je dat wist en of jij en je trotse dochter daar ooit acht op hebben geslagen!'
[15] De oude man zegt: 'Ja, als dat werkelijk Gods woorden zijn, wat ze ook wel zullen zijn - vooral die woorden over de wet der liefde die ik dikwijls vanaf de kansel heb gehoord -, dan wordt het mij meer en meer duidelijk, waarom mijn dochter zo iets overkwam. Maar zij is op deze wijze iemand die grof bedrogen is en verdient daarom consideratie en een genadig erbarmen van de Heer!'
[16] De ene zegt weer: 'Vriend, als de Heer niet beter zou zijn dan jij en je dochter Hem kennen, dan zou je je nu samen met je dochter in de hel bevinden. Omdat de Heer echter oneindig veel beter en wijzer is, bevinden jullie je in plaats van in de hel alleen maar in omstandigheden, die jullie noodzaken je inzicht te wijzigen en in het genadebad tot heling van jullie hele wezen!
[17] Weet dan, dat die droom van de Jezuïet puur verzonnen was vanwege je mooie en rijke dochter. Jij werd door toelating van de Heer dáárom schandelijk bedrogen, omdat je je dochter aan niemand anders dan alleen maar aan een prins wilde geven. Dat was echter van jou zeer verkeerd, omdat jij tegen de leer van Christus in, volgens welke alle mensen gelijk zijn, je dochter smadelijk weigerde aan een arme, doch verder eerlijke man en hem voor zijn vrijmoedigheid ook nog liet tuchtigen. Zie, zo' n manier van doen is voor God het meest verwerpelijk!
[18] Er kwam voor jouw dochter evenwel geen prins, doch een sluwe Jezuïet die jou en je dochter te slim af was! Kun je daarom van de Heer, die de hoogste liefde, deemoed en zachtheid Zelf is, rekenschap verlangen, nu je je dochter in plaats van in de hemel hier in deze bedenkelijke toestand aantreft?
[19] Bovendien, vriend, was je dochter trots en hard tegenover haar ondergeschikten, omdat ze als rijkste non al gauw hoofd van deze nieuwbakken orde werd. Ze dacht dat ze een heilige was vanwege haar wonderbaarlijke roeping en nog meer, omdat elke nacht een gemaskerde Heer Jezus haar in hoogst eigen persoon bezocht en zij als zijn bruid hem alles toestond, wat hij na het oplichten van de zogenaamde hemelse sluiers van haar verlangde. Daarover vertelde zij je weliswaar niet alles, doch alleen, dat deze Jezus van jou ten strengste verlangde, dat jij je totale grote vermogen aan het heilig college moest vermaken, wat je in je blinde geloof ook hebt gedaan.
[20] Zie, zo staan de zaken er voor wat jou en je dochter betreft en ze zullen er ook zo voor staan voor je nog op aarde levende vrouw. Wat denk je nu: kan een mens naast de leer van God door middel van een dergelijk leven de hemel verwachten - vooral, toen je dochter al heel gauw wist, wie haar Heer Jezus eigenlijk was? Begrijp je het nu, mijn beste vriend?'
[21] De oude man zet nu zeer grote ogen op en meerdere anderen met hem, en hij wil nu beginnen Rome op een verschrikkelijke manier te vervloeken. Maar de twee verbieden hem ten strengste dat te doen en laten hem zien, dat het oordeel alleen aan de Heer is, doch dat alle mensen de vergeving toekomt, als ze ook vergeving willen ontvangen. Dat stelt onze oude man gerust. En ik zie nu, dat één kikker kleiner begint te worden; dat zal zeker de genoemde 'bruid van Christus' zijn. Broeder, de zaak ontwikkelt zich!'
«« 78 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.