De landbouw op de middengordel. Groentetuin, schapenweide en broodakker

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 16 / 74 »»
[1] Ongeveer drie tot vijf klafter beneden de rij bomen bevindt zich een zogeheten ‘kleine-vruchten-akker’, die aan beide kanten door allerlei vruchten dragende struiken omgeven is. De struiken worden op zijn hoogst anderhalve klafter hoog opgekweekt. De akker is begroeid met allerhande kleine vruchten dragende planten, die ongeveer soortgelijke vruchten dragen als bijvoorbeeld aardbeien, meloenen, zogeheten paradijsappels en dergelijke meer. Maar jullie moeten niet denken dat daar precies zulke vruchten groeien - ze lijken er alleen maar op, gezien het feit dat het kleine soorten planten zijn. Maar voor het overige zijn ze daar van een buitengewoon grote verscheidenheid en komen ze ook als soort, evenals al het andere, bij geen enkel ander huis voor.
[2] Op dit punt hebben jullie al een tijdlang een verborgen vraag in je, namelijk: Waarom zou er eigenlijk niet op de grond van een buurman iets voorkomen, wat ook op de grond van een andere buurman voorkomt? Want wat er uit de bodem van de ene buurman wordt opgekweekt zal zeker ook de bijval van de andere hebben. Waarom zou hij dan niet datgene, wat hem op de grond van zijn buurman bevalt, ook op zijn grond voortbrengen? Want als hij het niet doet, moet een wet dat hem beletten, of hij moet al het andere geringschatten en alleen datgene als heel uitstekend beschouwen, wat hij op zijn eigen grond voortbrengt.
[3] Kijk, deze vraag is de moeite waard en het beantwoorden waardig. Maar voordat er een antwoord gegeven kan worden, moet Ik opmerken dat deze vraag op jullie aarde wel gegrond zou zijn; op de zon slaat hij echter duidelijk de plank mis, en daardoor kan hij niet zomaar beantwoord worden.
[4] Nu vragen jullie alweer: Waarom dan? - En Ik zeg jullie: Pas op dit ‘waarom’ kan Ik jullie antwoorden, en wel als volgt. Bekijk elkaar eens en zeg Mij dan, waarom jullie als broeders van elkaar verschillen als individu en in de gelaatstrekken, zodat niet eens de ene volle bloedbroeder er volkomen hetzelfde uit ziet als de ander, terwijl desondanks toch iedereen een volmaakt mens, tenminste wat zijn gestalte betreft, genoemd kan worden? Kunnen jullie Mij op deze vraag antwoord geven? Want Ik zeg jullie: juist daarin ligt geheel en al het antwoord op jullie ‘waarom’ klaar.
[5] Maar Ik zie dat jullie deze vraag niet zullen kunnen beantwoorden. Daarom zal er wel niets anders overblijven dan jullie te zeggen, dat de reden enkel en alleen gelegen is in de overeenstemmende, bij deze toestand behorende, individuele gesteldheid van de geest, omdat iedere geest behalve het algemeen eigene ook iets heel speciaal eigens is gegeven - als het ware een aan de ene of de andere geest speciaal in eigendom gegeven pond. Door dit pond onderscheidt iedere afzonderlijke geest zich van iedere andere afzonderlijke geest. En dit verschil drukt zich dan ook op overeenstemmende wijze in de uiterlijke vorm uit, wat het duidelijkst blijkt in het gezicht van ieder mens.
[6] Welnu, precies zo is het ook, op uitgebreidere schaal, bij de bewoners van de zon, waar niet alleen de uiterlijke ontwikkeling van het gezicht van de mens, maar tevens alles, wat een zonnemens door zijn wil voortbrengt, de gesteldheid van zijn geest uitdrukt. Zodoende kan een zonnemens dus wel een plant, die hem op de grond van zijn buurman beviel, op zijn eigen grond voortbrengen; maar die zal er niet meer zo uitzien als die op de grond van de buurman. Waarom eigenlijk? - Omdat de buurman er ook niet zo uitziet, lichamelijk noch geestelijk, als zijn andere buurman; en dit verschillende, karakteristieke uiterlijk wordt ook merkbaar in alles, wat hij voortbrengt. Kijk, dat is de eigenlijke reden, waarom bij twee buren niets aangetroffen wordt wat precies gelijk is.
[7] Deze verscheidenheid heeft echter nog een andere reden, namelijk dat een zonnemens, wanneer hij de grond en bodem van een ander heeft betreden, zich onmiddellijk door de een of andere plant bewust wordt, welke geestesgesteldheid zijn buurman (of een andere grondeigenaar) heeft. - Kijk, nu hebben we het complete antwoord wel.
[8] In feite vertoont iets dergelijks zich ook op de planeten, waar iedereen andere planten en bomen in zijn tuin kweekt; en ook bouwt hij een huis, dat er anders uitziet dan dat van zijn buurman. Alleen hebben de verschillen hier alleen betrekking op de manier van aanplanten, maar niet op de individuele vorm van de planten, omdat deze op de planeten uit zaad voortkomen, waarin ze al een bestendige ordening bezitten. Op de zon komen ze echter, zoals bekend, uit de volmaakte wil van de geest voort, en daarom richten ze zich ook naar de orde van de geest, die hen door zijn vrije wil tevoorschijn roept.
[9] Nu kennen we dus de reden van de verscheidenheid en zullen verder een blik werpen om te zien, hoe de grond van een zonnebewoner ingericht is.
[10] Beneden de akker met kleine vruchten bevindt zich een lege cirkel, die niet bebouwd is en alleen maar dient om rondom de akker met kleine vruchten te wandelen. Deze lege cirkel wordt weer begrensd door tamelijk dicht op elkaar staande kleine boompjes, ongeveer op de manier als bij jullie dwergbomen in de tuin worden gekweekt. Ook deze boompjes zijn verschillend, en wel zo, dat er zelden vijf of zeven van één en dezelfde soort zijn; ze dragen dus ook allerhande vruchten op de manier van jullie peren, appels, pomeransen en dergelijke. Alleen is alles daar volmaakt en heeft iedere vrucht een buitengewoon lekkere smaak.
[11] Na deze rij bomen volgt er weer een lege cirkel; deze is echter omgeven door een soort levende haag. Vanaf deze haag strekt zich dan over een breedte van zeven tot tien klafter een weide uit met buitengewoon weelderig gras, waarbij het gras op één erf steeds van dezelfde soort is.
[12] Deze ringvormige grond is bestemd om te schapen te weiden, die bij de zonnebewoners de enige huisdieren zijn, hoewel er op de zon overal een buitengewoon groot aantal dieren van allerlei soort is - met als enige uitzondering de slang, die alleen op enkele planeten inheems is.
[13] Jullie zullen vragen, waarom alleen het schaap een huisdier is? - Ten eerste omdat het onder alle diersoorten het geduldigste en zachtmoedigste dier is. Ten tweede omdat oom de zonnebewoners de melk van dit dier drinken. En ten derde omdat dit dier ook op de zon met zijn rijkelijke en buitengewoon fijne wol de mensen materiaal voor hun kleren geeft. - Kijk, daarom wordt alleen dit dier als huisdier gehouden en wordt er zo’n weide voor gereed gemaakt.
[14] Omdat we zojuist een ontelbaar groot aantal dieren op de zon hebben genoemd, is de vraag: Waar houden deze zich op en waar leven ze van? - Jullie weten dat er op de zon, met name op deze gordel, ook buitengewoon grote, onafzienbare vlakten zijn. Kijk, zoals jullie weten worden deze vlakten nooit door mensen bewoond, en wel om de zeer gegronde reden, die jullie voldoende hebben leren kennen bij de beschrijving van een zonnevlek, of liever de beschrijving van de grote uitbarsting aan de evenaar van de zon. Juist deze vlakten worden nu door talloze dierengeslachten van de meest uiteenlopende soorten bewoond.
[15] Maar nu is de vraag: waar leven ze van, aangezien op de zon de plantengroei alleen door de wil van de mens wordt bepaald? - Niets is gemakkelijker dan antwoord op deze vraag te geven, namelijk, dat ook de vlakten met een overvloedige hoeveelheid van allerlei gewassen begroeid zijn, en wel eveneens als gevolg van de wil van de mensen - maar hier, voor de vlakten, door gebed en eveneens door innige vereniging met de getrouw herkende wil van de grote God. Maar hoe worden deze vlakten dan beplant? - Door de zegen van de hoogste leraar, wanneer zich op de hoogste tempelheuvel een hele gemeenschap heeft verzameld om de grote God in de tempel van 77 zuilen te aanbidden.
[16] Kijk, nu is ook deze vraag voor jullie beantwoord. Maar er klinkt nog een vraag op de achtergrond: Hoe voorkomen de zonnebewoners dat de dieren van de vlakten naar hen toekomen en daar eventueel schade toebrengen aan hun edele stukken grond? - Dat voorkomen de zonnebewoners door bij zo’n gemeenschappelijk werk alle landerijen van de heuvels aan alle kanten met onoverklimbare, levende hagen van de vlakten af te schermen. Deze levende haag bestaat louter uit dicht op elkaar geplaatste, niet zelden duizend klafter hoge, zuilachtige boomstammen, die alleen helemaal bovenaan van dicht bebladerde kronen voorzien zijn, die tevens een groot aantal vruchten dragen, die geschikt zijn als voedsel voor de dieren.
[17] Deze omheiningen lopen niet zelden langs de voet van een hoge heuvel verscheidene honderden mijlen in een rechte lijn door, voor ze in een andere richting buigen. De kronen van deze bomen hebben voortdurend heldergroen blad; de stammen zijn vanaf de aarde donkerrood en worden naar de kroon toe helemaal bleek lichtroze, wat dan ook een buitengewoon mooie, bekoorlijke aanblik geeft.
[18] Nu weten wij hoe er voor de dieren gezorgd is; daarom zullen we dus weer naar ons huiserf terugkeren en daar kijken, wat er na de weide volgt.
[19] Deze weide is aan de laagste kant, voorbij de levende haag, omgeven door een wal, waarop in de richting van de huiszuilen spuitende bronnen zijn gemaakt. Hier zullen jullie ook wel weer vragen: waar halen de zonnebewoners eigenlijk rechtstreeks het water vandaan, om het uit deze wal te laten opspuiten waar ze maar willen? -
[20] Voor de zonnebewoners is niets gemakkelijker dan dat. Ze steken een ongeveer tien klafter lange buis in de grond, zodanig dat de buis nog ongeveer een klafter boven de grond uitsteekt. En onmiddellijk verzamelt zich uit de buitengewoon sappige aardbodem van de zon veel water in de buis. De buis is namelijk, voorzover die in de aarde wordt gestoken, aan alle kanten voorzien van een groot aantal ronde openingen of gaatjes, die gretig de grote hoeveelheid vocht uit de bodem in de hoofdkanaal van de buis laten stromen, en door dit kanaal stroomt dit rijkelijk verzamelde vocht dan als een tamelijk hoog spuitende bron naar buiten ten behoeve van mensen en dieren.
[21] Achter deze wal is dan de zogeheten, ongeveer tien klafter vrede broodakker-cirkel. Waarom wordt die de broodakker-cirkel genoemd? - Omdat op deze akker een soort vrucht groeit, die als enige niet door de menselijke wil wordt gekweekt; maar op deze cirkel is de vrucht, die enigszins op jullie tarwe lijkt, rechtstreeks van de wil van God afkomstig. Daarom wordt deze akker ook als een heiligdom beschouwd.
[22] Hier wordt ook geen zaad gezaaid, maar de akker wordt naar behoefte ingericht, en wanneer hij vrucht moet dragen, wordt daar speciaal om gebeden, wat bij de zonnebewoners altijd gepaard gaat met een buitengewoon groot feest. Na dit feest loopt de huisvader zegenend over deze akker, en al zijn gezinsleden volgen hem in de juiste orde. Zo’n ommegang gebeurt zeven keer. Daarna wordt de grote God een algemeen lof-, prijs- en dankgebed gebracht - en dan is de broodakker in orde gemaakt.
[23] Deze broodakker is helemaal beneden omgeven door een prachtig, kunstig hekwerk; en dit hekwerk is dan ook tegelijkertijd de grens van zo’n stuk grond.
[24] Nu zullen jullie natuurlijk vragen: Maar waarom is deze meest geheiligde akker het verst van het woonhuis verwijderd aangelegd? Want symbolisch zou toch datgene, wat van meer goddelijke aard is, dichter bij de mens moeten liggen dan alles, wat enkel zijn eigen karakter draagt. - Met deze vragen filosoferen jullie weliswaar niet slecht; maar de zonnebewoners filosoferen in dit opzicht nog beter, want daardoor geven ze aan dat het goddelijke niet alleen het centrale punt van de woning omvat, maar ook al het uiterlijke. Op die manier moet ook de mens in zijn innerlijk een troon als woning voor de goddelijke geest hebben opgericht, en door deze geest moet hij al zijn gedachten, begeerten en handelingen laten grijpen, opdat hij daardoor in alle opzichten - zowel innerlijk als uiterlijk - mens is, volkomen in overeenstemming met de wil van de grote God.
[25] Kijk, dit alles zegt niets meer of minder dan dat de mensen volkomen naar Mijn wil moeten leven en handelen, dat wil zeggen: ze moeten zich door Mijn geest laten grijpen en tot in hun diepste innerlijk laten doordringen - echter niet zoals tegenwoordig zoveel ‘betere’ mensen doen, die genoegen nemen met alleen het kennen van Mijn wil, maar wat hun handelingen betreft moet Ik het Mij laten welgevallen dat ze Mij naast hun wereldse bezigheden voorttrekken. Kijk, bij zulke mensen vormt niet deze broodakker de buitenste begrenzing, maar alleen een pure wereldse akker, die geen vruchten van Mijn wil draagt, maar vruchten van eigenbelang, van de wereld, het verderf en de dood!
[26] Aan deze korte beschrijving kunnen jullie nu wel zien, dat de zonnebewoners beslist betere filosofen zijn dan jullie. Want de orde, die zij in hun huiselijk leven in acht nemen, is zelfs symbolisch gezien toch zeker meer in overeenstemming met Mijn orde dan die, welke jullie met betrekking tot jullie huiselijke instellingen en bepalingen hanteren. Weliswaar kan bij jullie op jullie planeet niet zo’n uiterlijke orde in acht genomen worden, en in de grond van de zaak is daar ook niet zoveel aan gelegen. Desondanks laat Ik jullie dit nu toch zien, opdat jullie daardoor je geestelijke basis aan de hand daarvan kunnen inrichten! Dat moeten jullie dus steeds heel goed in het oog houden. En zo zullen wij als volgende onderdeel nog een blik in de verschillende ambtshuizen en tempels werpen en ons daarna naar de algemene en huiselijke regels van de bewoners van deze gordel wenden.
«« 16 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.