Een tempel van het hogere type

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 20 / 74 »»
[1] Wat het tweede type tempel betreft, die wordt door de zonnebewoners gewoonlijk ook de grote tempel genoemd. Waarom deze tempel die naam draagt zullen jullie in het navolgende wel te weten komen.
[2] Deze tempel is wat de bouw en de veelheid aan zuilen betreft weliswaar niet veel voortreffelijker dan die, welke wij hiervoor hebben leren kennen. Hij zou hier en daar misschien wel duizend, soms ook tweeduizend zuilen groter kunnen zijn dan de eerste. Alleen is deze toevoeging niet voldoende voor de bijnaam ‘grote tempel’.
[3] Al heeft hij ook in werkelijkheid meer zuilen, dan staan deze zuilen ten eerste dichter op elkaar en zijn ook niet zo hoog - waardoor dan ook de ruimte, die zo’n tempel inneemt, niet veel groter is dan die van de vorige tempel. Ook zijn de daken lang niet zo hoog.
[4] Het is dus de vraag, waarom deze tempel ‘de grote’ wordt genoemd. - Dat is omdat in deze tempel absoluut geen andere dienst meer wordt geleerd dan alleen het dienen van de grote God! Dat is dus de oorzaak waarom deze tempel de ‘grote’ wordt genoemd.
[5] Wat de inwendige inrichting en ook de uiterlijke omgeving ervan betreft, die zijn op de willekeurige versieringen na hetzelfde als die wij binnen en buiten de vorige tempel hebben leren kennen. Alleen de orkestruimte is in deze tempel nog veel reusachtiger en bestaat uit het dubbele aantal harpen van de vorige tempel. Ook het aantal zangers is groter; dat is evenwel goed te begrijpen, omdat er in zo’n tempel dikwijls vier-, vijf-, zes- tot zevenmaal zoveel leerlingen wonen als in de vorige.
[6] Want in zo’n tempel komen de mensen ook dikwijls uit vier tot zeven tempels van het vorige type bij elkaar om daar het allerhoogste onderricht in het dienen van de grote God te ontvangen. Om deze reden ziet het er in zo’n tempel en ook in de wijde omgeving ervan uiterst levendig uit.
[7] Wanneer soms niet alle mensen in zo’n tempel ondergebracht kunnen worden, worden er iets lager, ongeveer op de plaats waar een vrije wandelweg door het land loopt, kleine woonhuizen met een omvang van ongeveer tien tot twaalf zuilen gebouwd, die op de centrale wenteltrap na, die daar ontbreekt, precies zo zijn ingericht als de woonhuizen, die wij al hebben leren kennen.
[8] Bij sommige tempels van dit tweede type zijn er niet zelden honderden van zulke kleinere woningen. Iedere woning heeft ook een eigen ambtsdrager, die onder de ambtsdragers en derhalve ook onder de hoofdleraar van deze tempel staat. Hij hoeft voor niets anders te zorgen dan voor het in stand houden van de orde.
[9] De grond rondom zo’n tempel is ook evenredig groter en uitgestrekter dan de voorgaande.
[10] Bij deze tempel bevindt zich ook een algemene tijdwachter, en daarom moeten alle tijdwachters van zo’n uitgestrekt tempeldistrict zich naar hem richten. - Waar verblijft deze tijdwachter eigenlijk, in zekere zin in de nabijheid van deze tempel? - Kijk, daar ongeveer duizend klafter buiten de tempel wordt op een kegelvormige heuvel een buitengewoon sterke, soms meer dan vijfhonderd klafter hoge boom opgekweekt. Daar wordt vanaf de top ervan een pendel neergelaten tot bijna aan de voet van de heuvel; want aan de kant van de pendel wordt de heuvel steiler gemaakt dat hij van nature zou zijn. Deze pendel wordt dan door drie mannen in beweging gezet en heeft voor één slingering bijna dertig minuten volgens jullie tijdrekening nodig.
[11] Aan de hand van deze pendel moeten dan alle andere ingesteld worden. Ook zijn die niet even groot en kunnen ze niet dezelfde langzame slingeringen nadoen, moeten hun slingeringen toch zo ingedeeld zijn, dat twee of vier slingeringen precies de tijdruimte vullen, die bij deze hoofdpendel één slingering uitmaakt.
[12] Om die reden zijn er zelfs ook in de kleinere woonhuizen rond deze tempel zogenaamde handpendels, en aan de hand van hun snellere slingeringen worden de hoofdslingeringen van de grote pendel gemeten.
[13] Maar hoe deelt nu de hoofdpendel zijn slingeringen op een goed verneembare wijze mee aan een hele omgeving? - Daar zijn nog speciale ambtsdragers voor aangesteld, die elkaar voor een deel in deze dienst aflossen, en wel van honderd tot honderd slingeringen. Van zulke ambtsdragers zijn er bij zo’n hoofdtijdmeter altijd honderd, waarvan er steeds vier de dienst moeten verrichten.
[14] Deze ambtsdragers of chronologen hebben bij de zonnebewoners ongeveer hetzelfde aanzien als bij jullie de diepzinnige astronomen. Maar dat is nu niet het doel, waarom ze hier worden aangehaald - maar het gaat er hier om hoe zij de tijd aan de hele omgeving meedelen. Kijk, aan vier kanten van de tamelijk uitgestrekte heuvel is een soort klok aangebracht, die er weliswaar niet zo uitziet als een kerkklok bij jullie, maar - in een grote afmeting - zoals bij jullie de kleine klokkenbellen.
[15] Iedere tijdverkondiger is voorzien van een hamer en slaat bij iedere slingering van de pendel eenmaal op de klok. Daardoor wordt aan de hele omgeving wijd en zijd meegedeeld wanneer de ene slingering op de andere volgt. Helemaal bovenop de heuvel logeren echter eveneens twee wachters; dezen tellen de slingeringen en delen het aantal slingeringen met bepaalde afstandssignalen mee aan de tempelwachters.
[16] Dat ook degenen, die het aantal pendelslingeringen meedelen, alsook zij, die de slingeringen bekend maken, elkaar aflossen, spreekt vanzelf. En dus hebben we nu ook deze tweede tempel leren kennen. - Het verschil is alleen gelegen in het doel van deze tempel en in het veel grotere aantal leerlingen.
[17] Bij een eerdere gelegenheid is al eens opgemerkt dat tempels van dit tweede type hoger staan dan de eerste; om die reden is het nauwelijks nodig hier te vermelden, dat zo’n tempel op een nog veel hogere en grotere berg staat dan die van het eerste type.
[18] Wanneer jullie zo’n tempel op de zon lichamelijk zouden kunnen aanschouwen of je zelfs op het uitgestrekte grasland ervan zouden bevinden, zouden jullie de verheven pracht en het buitengewoon prachtige uitzicht naar de verten niet kunnen verdragen. Daarom laat Ik ook zelfs niet toe dat iemand zoiets in een droom zou zien; want reeds die droom zou een dodelijk effect hebben. Want wanneer de geest van de mens zoiets te zien zou krijgen, zou hij onmiddellijk alle ketenen van zijn lichaam verbreken en daarheen vliegen, waar het hem zeker beter zou bevallen dan in zijn onbeholpen lichaam. Om die reden geef Ik zulke pracht ook alleen terloops aan; want als Ik jullie dat, zij het ook alleen in woorden, volmaakter zou beschrijven en jullie fantasie er daardoor een duidelijker beeld van zou geven, zouden jullie het absoluut niet op papier kunnen zetten; want jullie geest zou daarbij zo volkomen in zichzelf keren, dat hij volledig zou vergeten zijn lichaam tot activiteit aan te zetten.
[19] Om deze reden vertel Ik jullie ook niets over het onderricht, dat daar over het dienen van Mij wordt gegeven. Want ten eerste zouden jullie die hoge manier absoluut niet vatten, in de toestand waar jullie je nu in bevinden. Maar als jullie het zouden vatten, zouden jullie ten tweede op datzelfde ogenblik je aardse leven niet meer kunnen behouden; want als jullie ook maar één woord uit Mijn mond volledig in deze hoge zin zouden kunnen aanschouwen, zou op hetzelfde ogenblik jullie hele geaardheid en ook de hele wereld jullie als een uiterst duistere, monsterachtige troep voorkomen - in het bijzonder wanneer het om een woord over de Vader of de eeuwige liefde gaat.
[20] Maar opdat jullie je toch heel voorzichtig ervan kunnen overtuigen wat een woord over de Vader betekent, zeg Ik jullie bij deze gelegenheid alleen maar het volgende: wanneer bijvoorbeeld het woord ‘liefde’ met betrekking op Mij wordt uitgesproken, brengt dat bij deze zonnebewoners zo’n onbeschrijfelijke gelukzaligheid teweeg, dat zij daardoor geruime tijd geen voedsel tot zich nemen. Ja, door bazuingeschal wordt van de hoogste heuvel, waar de laatste tempel zich bevindt, in de wijde omtrek bekend gemaakt dat binnen afzienbare tijd, naar jullie tijdrekening ongeveer een jaar, dit woord met betrekking tot God zal worden uitgesproken. Reeds bij het eerste bazuingeschal vallen alle zonnebewoners van deze gordel op hun aangezichten ter aarde; ze durven van hoogachting voor wat er komen gaat nauwelijks adem te halen en beven van vreugdevolle vrees.
[21] Wanneer nu de tijd nadert, dat de hoogste leraar en priester afdaalt naar deze tweede tempel, om daar uit te spreken: ‘God is de liefde!’, wordt ieder mens zozeer aangegrepen, dat hij het bewustzijn verliest, alsof hij gestorven was. Ja, door dit woord raken al deze mensen in zekere zin, in jullie begrippen uitgedrukt, in een soort allerhoogste staat van geestvervoering, en genieten in die toestand de gelukzaligheid van engelen. Wanneer zij weer tot zichzelf komen, rennen ze onmiddellijk de tempel uit, vallen voor de tempel op hun aangezichten en danken en loven en prijzen de grote God voor de voor hen allerhoogste genade, dat Hij hen door Zijn opperpriester waardig heeft geacht hen dit allerhoogste woord aller woorden weer een keer te laten horen. En nog geruime tijd daarna durft niemand de drempel van de tempel te betreden. Wanneer de tempel echter weer betreden wordt, vindt deze intrede altijd met de grootste deemoed en diep doorleefd plaats.
[22] Uit wat hier gezegd is kunnen jullie je wel een voorstelling maken, van welke aard de wijze van onderricht van deze tempel is, en wat de invloed ervan is. Maar jullie kunnen er ook, om jullie afgestompte zinnen tot leven te wekken, een klein punt van aandacht uit halen en in het oog vatten wat voor achting Ik daarentegen bij jullie geniet; want bij jullie heb Ik niet alleen woord door bepaalde leraren en priesters laten verkondigen, maar heb Ik, de Vader, de allerhoogste liefde zelf, wezenlijk in al Mijn volheid onder jullie geleefd en jullie met Mijn eigen mond de woorden van eeuwig leven geleerd. En toch kunnen de mensen Mij voor een handvol aarde vergeten en Mij veel geringer achten dan al het andere wat om hen heen is. Want als dat niet zo was, hoe zou menigeen dan de hele dag met alle inspanning voor het tijdelijke kunnen zorgen en daarbij nauwelijks een armzalig kwartier per dag aan Mij wijden!?
[23] Waarlijk, Ik zeg jullie: Als Ik op de zon had gedaan wat Ik op aarde deed, zou haar licht van vreugde de hele oneindigheid gevangen genomen hebben! Maar de kinderen van de aarde, die Ik tot kinderen van Mijn hart heb gemaakt, die zijn in staat de Vader te ontvluchten en te verachten!
[24] O, leer dan van de zon, wanneer jullie op aarde niet kunnen leren wie Diegene is, die uit oneindige liefde voor jullie zelfs aan het harde kruis wilde bloeden! - Zie toch eens in, dat de Vader de liefde is!
«« 20 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.