De zuidelijke gordel van het derde gordelpaar - overeenstemmend met de asteroïden

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 35 / 74 »»
[1] De reeds genoemde vier kleine en in zekere zin verstrooide planeten24 kunnen ook dode planeten genoemd worden, aangezien daar nog maar weinig levende wezens meer aanwezig zijn; en die er nog zijn, zijn buitengewoon natuurlijk van aard en staan vrijwel geheel vreemd tegenover het geestelijke.
[2] Deze planeten zijn ook in natuurlijk opzicht zo klein, dat zelfs de grootste ervan niet eens de doorsnede van jullie maan heeft. En hun vegetatie is eveneens buitengewoon armzalig, zodat er behalve slechts enkele kruiden en schraal gevormde struiken niets voorkomt.
[3] Alleen op de grootste komt ook een soort kleine vruchtbomen voor, die echter nauwelijks groter zijn dan de zogeheten dwergbomen bij jullie; en zelfs deze boomsoort levert een magere vrucht op, die ongeveer overeen komt met jullie beukenoten en pijnappels.
[4] De weinige mensen, die heel klein van postuur zijn, voeden zich echter nog heel genoegzaam met datgene, wat hun kleine aarde hun oplevert en kleden zich met de veren van enkele tamme vogels, waarvan zij het vlees eten, en ook met de huiden van enkele huisdieren, die ongeveer op jullie konijnen, ratten en muizen lijken. Dat zijn evenwel tegelijkertijd ook de grootste dieren van deze planeten.
[5] Er zijn nog wel wat wormen, enkele vliegende insekten alsook enkele soorten kikkers en vissen in het water; maar deze dieren worden door de weinige bewoners niet gebruikt.
[6] De woningen van deze mensen bestaan meestal uit gaten in de aarde; de bewoners vullen deze als een vogelnest met allerlei zachte afval, en ze liggen daar bij elkaar als jonge vogels in een nest.
[7] Deze mensen, die nauwelijks twee tot drie span25 lang zijn, hebben vrijwel allemaal met de dieren van jullie aarde de winterslaap gemeen, aangezien de winter op deze vier kleine aarden soms meer dan twee jaar duurt, maar soms ook korter is, al naargelang zo’n planeet als gevolg van zijn onregelmatige baan nu eens minder dicht, dan weer dichter bij de zon komt.
[8] Hoe verschillend en onregelmatig hun baan is, kan jullie duidelijk gemaakt worden door de omstandigheid, dat al deze vier planeten tussen de banen van Mars en Jupiter zodanig rond de zon zwerven, dat de een of andere van deze planeten nu eens dicht bij de baan van Mars komt, dan weer bij die van Jupiter, terwijl deze twee banen toch een flink aantal miljoenen mijlen van elkaar verwijderd zijn.
[9] De reden, waarom deze planeten in zekere zin verlaten in de hemelruimte rondzweven, is het vroegere uiteenvallen van een vroegere planeet26 in vier stukken - bij welke gebeurtenis vele, zeer grote stukken in de grote kosmische ruimte verstrooid werden, waarvan er verscheidene behoorlijke grote stukken op vrijwel alle planeten en ook op de zon zelf vielen. Toch bleven er op deze wijze vier stukken27 als afgeronde planeten met hun wateren achter op de plaats waar ze uiteen waren gevallen, en deze kregen een nieuwe richting in hun baan rond de zon.
[10] De weinige overgebleven mensen samen hun weinige dieren en planten schrompelden toen op deze in zekere zin nieuw gevormde planeten net zo in elkaar als de planeten zelf.
[11] Welnu, het was nodig dit vooraf te vermelden, opdat we de derde zuidelijke zonnegordel des te beter kunnen begrijpen. - Hoe ziet het er daar dan uit?
[12] Deze gordel verschilt enorm van zijn noordelijke tegenhanger. Want ten eerste wordt hij behalve door een hoge ring van bergen ook nog direct door een brede watergordel van de tweede zuidelijke gordel gescheiden. Daarna begint er pas een buitengewoon bergachtig land. Dat uiterst weinig vlakten heeft, en de weinige vlakten zelf zijn nog met water bedekt. Op vier plaatsen wordt dit land door een breed water van de ene ring van bergen tot de andere zelfs zodanig gescheiden, dat het voor de bewoners van het ene land niet mogelijk is om bij de bewoners van het andere land te komen. Want de inham van de eigenlijke ringzee op zo’n plaats is zo groot, dat jullie wereldzeilers daar niet over zouden durven zeilen. - ten eerste vanwege de grote watervlakte, en ten tweede omdat het water van de ringzee met name in deze inhammen voortdurend erg stormachtig is en grote golven vertoont, die soms groter zijn dan de hoogste bergen op jullie aarde; en op zo’n woest wateroppervlak zou ook de allerdapperste schipper van jullie aarde zich niet wagen.
[13] Deze vier landen, dus aldus van elkaar gescheiden zijn, zijn tevens de allerschraalste op de hele zon. Ze worden bewoond door de allerkleinste mensen, die er maar op de hele zon voorkomen. - Pracht is hier nergens te zien, behalve alleen het eigen licht, dat over de hele zon gelijkelijk verspreid wordt.
[14] Ook hier hebben de mensen geen woonhuizen, maar ze graven in de bergen soortgelijke holen als op de asteroïden, waarvan de opening eruit ziet als de doorsnede van een afgeknotte kegel. Zulke holen gaan ongeveer tien klafter diep de bergen in en hebben diep van binnen eveneens een soort nest, dat de bewoners van deze gordel dient om op te liggen en te rusten. Wanneer zo’n nest tamelijk plat gelegen is, wordt het verruild voor een ander.
[15] Even schraal ziet de vegetatie eruit. Die bestaat eveneens uit slechts enkele kruiden en twee struikachtige boomsoorten, waar een tamelijk grote hoeveelheid vruchten aan groeien, die op jullie hazelnoten en amandelen lijken. Sappige vruchten zijn er nergens; alleen de wortels van een kruid, dat ongeveer op jullie knollen lijkt, maar aanzienlijk kleiner is, is het enige sappige voedingsmiddel dat op deze zonnegordel voorkomt.
[16] Al even armzalig is deze gordel van dieren voorzien. De bewoners hebben slechts twee soorten vierpotige huisdieren. De ene heeft ongeveer de gestalte van het sabeldier van jullie aarde, alleen heeft de vacht meer en zachtere wol. Van deze wol maken de bewoners wat armzalige kleding, die ongeveer gemaakt wordt zoals jullie katoenen watten. Ze leggen de wol namelijk op een plat vlak, bijvoorbeeld op een van nature platte steen (want de aardbodem van de zon is hier heel steenachtig). - Op deze plaat drukken ze de wol dan egaal en dan bestrijken ze het oppervlak met een kleverig sap, dat zij uit een wortel verkrijgen. Door dit bestrijken worden de wollen haren met elkaar verbonden, en wel tamelijk duurzaam, zoals wanneer ze bij jullie met een vloeibaar gummi elasticum bestreken zouden zijn. Op deze manier worden tamelijk lange en brede vellen gemaakt. Van deze vellen snijden ze dan een eenvoudig kleed, dat uit niets anders bestaat dan één enkele, enigszins stugge schort rond de lendenen om hun schaamte te bedekken; al het overige is bloot.
[17] De gestalte van deze mensen op zichzelf is niet afstotelijk; met name het vrouwelijk geslacht ziet er toch wel heel lieflijk uit. Alleen zijn de mensen gemiddeld nauwelijks zo groot als vijf- tot zesjarige kinderen bij jullie.
[18] Deze mensen wonen het liefst in tamelijk hoog gelegen streken; want voor het water hebben ze veel angst. Wanneer ze een groot water zien, denken zij ook dat de wereld daar ophoudt en dat het water steeds hoger komt; dat idee krijgen ze door het sterke golven van de grote wateren, en om die reden houden ze zich dan ook, zoals reeds opgemerkt, bij voorkeur op in de hogere gebieden van hun land.
[19] Dat is dus het typerende van het land van deze gordel en de bewoners ervan, wat de mensen betreft. - Daarbij hoeft nauwelijks nog vermeld te worden, dat daar nergens op het land een luchtbewoner te bespeuren is; die zijn er wel boven de wateren, waar ook allerlei dieren in leven.
[20] Nu wij dit allemaal weten, rest ons enkel nog om op de hoogte te raken van de maatschappelijke , huiselijke en religieuze inrichting; en als we dat weten, hebben we tevens alles van deze hele gordel bekeken.
[21] Wat de maatschappelijke inrichting betreft, die bestaat uit niets anders dan dat de weinige mensen zich zoveel mogelijk per familie van elkaar afzonderen, opdat er tussen de ene en een andere familie nooit twisten over eigendom of grenzen kunnen optreden.
[22] In een familie is de oudste in zekere zin een heersend opperhoofd; hij leidt alle overige leden van zijn familie en bestemt het ene voor dit en het andere weer voor iets anders.
[23] Hun gereedschap bestaat enkel uit een kleine handschep, die zij van een soort leem maken. Dit aldus vervaardigde gereedschap wordt op een plaats gelegd, waar de stralen van de zon intenser inwerken; door deze stralen wordt dit gereedschap steenhard en is dan volledig geschikt voor gebruik.
[24] Dit gereedschap wordt het allermeest gebruikt om daarmee hun woonholen in de grond van de bergen te graven. Een tweede gebruik van dit tamelijk scherpe gereedschap houdt in, dat zij daarmee zo goed als het gaat hun kledingstukken bijsnijden of veeleer bijhakken. En ten derde graven zij met dit gereedschap hun kruiden en wortels uit de aarde.
[25] Nog een stuk gereedschap, dat zij op dezelfde manier vervaardigen, bestaat uit een soort kam. Met deze kam rukken zij het bekende dier de wol van het lijf; maar gewoonlijk is deze wol, wanneer die in zekere zin rijp is geworden, er heel gemakkelijk vanaf te halen. Vervolgens gebruiken ze dit gereedschap ook nog voor een tweede, maar sporadischer voorkomend huisdier, dat er ongeveer zo uitziet als een dwergkoe bij jullie, en waarbij er geen verschil is tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Dit dier heeft acht melkspenen aan de buik. Wanneer ze dit dier willen melken, schuiven ze de niet zo grote spenen tussen de tanden van de kam en ‘kammen’ in zekere zin de melk uit de spenen, wat gewoonlijk boven een enigszins uitgeholde gladde steen gebeurt.
[26] Als ze de melk op deze wijze uit de dwergkoe hebben gekamd, laten ze het goedige dier weer zijn voedsel zoeken. Maar zij roeren dan door deze melk stuk gemaakte vruchten van hun dwergbomen en maken op deze wijze een buitengewoon lekker smakende moes klaar, die zij dan met hun handen eruit halen en heel genoeglijk opeten.
[27] Maar dat is dan ook alles, wat hun huishoudelijke inrichting omvat. - En dus hebben we bijna in één klap de maatschappelijke en huishoudelijke inrichting afgehandeld.
[28] Hun religie is al even eenvoudig als hun regelingen van zowel huishoudelijke als politieke aard.
[29] Ze geloven in een God, die volgens hun voorstelling een buitengewoon grote, volmaakte en boven alles machtige mens is, en ze weten ook dat deze buitengewoon volmaakte mens hemel en aarde heeft gemaakt.
[30] Ze zijn uiterst deemoedig en vreesachtig en hebben dus ook een buitengewoon grote vrees voor deze allervolmaaktste mens. Ze zijn ook op de hoogte van hemel en hel en kennen hun onsterfelijkheid.
[31] Voor de hel zijn ze buitengewoon bang; maar voor de hemel beschouwen ze zich voortdurend als te slecht. Om deze reden zijn ze dan ook buitengewoon bang voor de dood van hun lichaam en proberen dus het leven ervan zo lang mogelijk in stand te houden.
[32] Enkele oudsten hebben soms wel zichtbare ontmoetingen met de geesten van gestorven mensen van hun soort. Maar ze beleven er nooit grote vreugde aan, wanneer die aan hen verschijnen; want dat geldt bij hen altijd als een teken, dat zij weldra hun wereld moeten verlaten.
[33] Wanneer zulke geesten hun meedelen, dat die volmaakte Mens hen buitengewoon liefdevol heeft opgenomen, verheugen ze zich daar wel over; maar zichzelf beschouwen ze steeds als buitengewoon onwaardig voor zo’n genade. Want zij zeggen: Wij zijn immers te gering voor zo’n Heer, dat Hij ons zou willen aanzien, laat staan ons opnemen in een hogere genade vanuit Hem!
[34] Daarom bidden ze ook heel ijverig en danken voor alles, wat ze gebruiken, ja zelfs, wanneer ze de magere vruchten van hun kleine boompjes halen, voor iedere vrucht afzonderlijk. Evenzo danken ze heel innig voor ieder afzonderlijk kruid, dat ze uit de grond halen; ze beschouwen zichzelf echter steeds als onwaardig voor zo’n geschenk en kunnen niet begrijpen, hoe deze uiterst volmaakte Mens zo buitengewoon goed aan hen kan denken!
[35] Kijk, dat is de hele religie, zonder enige ceremonie. - Maar wanneer jullie beslist een of andere ceremonie willen hebben, dan bestaat die enkel en alleen in de huwelijksband tussen twee echtgenoten.
[36] Deze echtelijke verbintenis houdt echter weer niets anders in dan dat men elkaar wederzijds omarmt, waarop de zegen van de oudste van een familie volgt; daarna een algemene dankzegging, en tenslotte in de weldra daarop volgende bijslaap, die bij deze mensen tot de grootste en meest verheven feestelijkheden behoort.
[37] Hun doden omwikkelen ze geheel met kruiden, graven dan in een lager gelegen gedeelte een soortgelijk hol in de aarde als hun woning, en leggen hun overledenen in dit open graf. De kruiden leggen ze erbij opdat zij, voor het geval ze eventueel weer zouden ontwaken, direct enige voeding bij zich zullen aantreffen.
[38] Ze bezoeken zo’n graf ook wel met een groepje; maar omdat de lichamen buitengewoon snel ontbinden en zij daarna niets meer van hun overledenen aantreffen, zijn zij de mening toegedaan dat de overledenen ofwel weer wakker zijn geworden en nu ergens ronddwalen, ofwel door geesten zijn opgehaald.
[39] Om deze reden bidden ze dan ook heel vaak voor hun overledenen en wensen hun van ganser harte alle geluk toe.
[40] Nu hebben we alles wel gehad, wat deze gordel betreft. Daarom zullen we ons er nu vanaf keren en de volgende keer de vierde gordel betreden, waar wij wel wat langer moeten blijven, omdat wij daar weer heel grote dingen te zien zullen krijgen. - Genoeg dus voor vandaag!
«« 35 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.