Het winnen en gebruik van metalen, bouwkunst en woonhuizen op het zesde gordelpaar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 46 / 74 »»
[1] Onder de werken van deze mensen worden in het bijzonder hun bouwwerken en hun metaalarbeid verstaan.
[2] Op deze gordel hebben de bergen van de zon een soort metaal, dat er precies zo uitziet als wanneer bij jullie goud met ijzer verbonden zou zijn. Dit metaal komt daar ten eerste heel veel voor, ten tweede is het niet moeilijk te winnen, en ten derde is het heel soepel, daarbij toch heel hard en zodoende geschikt voor allerlei nuttige hak- en snij-instrumenten.
[3] Deze gordelbewoners zijn er heel handig in om dit metaal heel degelijk te bewerken. Voor dat doel hebben ze buitengewoon grote hutten, waarin dit metaal tot allerlei gereedschappen verwerkt wordt. Er zijn verscheidene mensen, die zich uitsluitend aan deze tak van industrie wijden. Weliswaar verlangen ze niets voor hun werk, maar wie daar een of ander stuk gereedschap wil hebben, moet vruchten en etenswaren aan hen geven met hetzelfde gewicht als het gereedschap zwaar is.
[4] Dat deze gereedschappen soms niet al te licht zijn, kunnen jullie je gemakkelijk voorstellen, met name de grote hamerbijlen; want deze zijn niet zelden vijftig tot honderd centenaar40 zwaar. Met behulp van zulke gereedschappen kunnen deze bewoners dan ook heel gemakkelijk de meest reusachtige gebouwen neerzetten.
[5] Er zijn slechts zelden woonhuizen, dat wil zeggen: de woonhuizen liggen niet zo dicht bij elkaar als jullie vooralsnog ouden denken, maar ze liggen in dit land even ver van elkaar verwijderd als de residentiële steden bij jullie. Maar waar zo’n woonhuis staat, houdt dat ook veel meer in dan de grootste stad op jullie planeet en heeft dan ook, in overeenstemming met de reusachtige grootte ervan, een zeer talrijke bevolking. Zo zijn er niet zelden woonhuizen, waar vijf tot tien miljoen mensen wonen.
[6] Uit deze omschrijving kunnen jullie je al een kleine voorstelling maken van hoe kolossaal zo’n woonhuis is. - Het zou jullie minstens tien jaar ijverig schrijven kosten om jullie zo’n huis in bijzonderheden te beschrijven, zonder daarbij nog een gedetailleerd beeld te hebben. - Maar om jullie toch enige voorstelling ervan te geven, zal Ik het jullie zo kort mogelijk schetsen.
[7] Zo’n huis heeft gewoonlijk zeven, maar soms ook tien verdiepingen. - Hoe zijn deze verdiepingen ingedeeld? - Stel je een vierkant vlak voor, waarvan iedere zijde zeventig mijl lang is. Op dit vlak, dat wil zeggen: overal alleen de buitenste rand rakend, verheft zich de eerste verdieping tot een hoogte van dertig klafter. De breedte van de kamers van deze eerste verdieping bedraagt altijd vijftig klafter.
[8] De verdieping - of veeleer dit grote randgebouw - heeft evenals alle andere geen puntdak, maar is helemaal vlak gedekt en aan de randen, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde, van stevige, smaakvolle balustrades voorzien. De muren zijn vlak en op passende afstanden om de vijf klafter van grote ramen voorzien, overal op de manier zoals bij jullie de zogeheten gotische ramen eruit zien. Iedere kamer heeft zeven tot tien van zulke ramen.
[9] Binnen in de kamers wordt de zoldering gedragen door sterke zuilen in de lengte van dit randgebouw. De ramen zelf zijn afgesloten met een soort glas, zoals bij jullie; alleen is het glas niet zo hard en breekbaar als bij jullie, maar meer elastisch en buigzaam, omdat het gemaakt is van het sap van een wortel, die daar in grote aantallen gekweekt wordt. - ongeveer zoals jullie van dierlijk afval lijm maken. Het glas heeft altijd een groene kleur, dat wil zeggen van nature; soms mengen de bewoners er echter andere kleuren door, en zo zijn er dan ook verschillend gekleurde soorten glas, waar de ruiten uit gesneden worden.
[10] De inrichting van de kamers is weliswaar heel eenvoudig, maar absoluut niet smakeloos. Zo zijn ook de muren en het plafond altijd versierd met allerlei verschillende, zij het op zichzelf eenvoudige versieringen. - De vloer van zo’n kamer is gewoonlijk bedekt met vierkante, platte stenen tegels in verschillende kleuren, die allemaal fijn geslepen en gepolijst zijn. Speciale aandacht wijden de bewoners aan het glanzen van de voorwerpen in een kamer.
[11] Rondom de zuilen in het midden van zo’n kamer zijn gewoonlijk grote rustbanken geplaatst, evenals banken in een rechte lijn langs de muren, die voorzien zijn van een dikke bekleding van bomenloof, waar sierlijke dekens overheen gelegd worden.
[12] Als jullie willen weten hoeveel kamers er in één gevel van het gebouw zijn, hoeven jullie alleen maar de onbekende afmeting van de kamers vast te stellen aan de hand van het aantal ramen en de onderlinge afstanden daarvan, en daarna de hele lengte van zeventig mijl door die kamerafmeting te delen, dan kunnen jullie je het grote aantal kamers goed voorstellen. - Iedere kamer heeft bovendien nog zijn eigen ingang, zowel van buitenaf als van binnen. En alle kamers van een verdieping zijn van binnen eveneens door middel van deuren met elkaar verbonden, en wel zodanig, dat men door de kamers alle vier de gevels van een verdieping rond kan lopen. Bovendien leidt er vanuit iedere kamer langs de muur, die dwars door de kamer loopt, een sierlijke en gemakkelijke trap naar het vrije, van balustraden voorziene platte dak van zie verdieping. - En in iedere kamer woont een eigen familie.
[13] Zo kennen we nu dus een gebouw met één verdieping. - Stel je nu weer een vrije ruimte voor, of liever een straat met een breedte van vijftig klafter. Hier begint een gebouw met twee verdiepingen. Dit heeft op zichzelf werkelijk twee verdiepingen, dat wil zeggen dat de eerste gelijk loopt met het buitenste, grote rand van het gebouw en de tweede verdieping op de eerste rust en nog eens zoveel boven de aarde uitsteekt als de eerste. - De indeling en inrichting van de kamers van zowel de eerste als de tweede verdieping is precies hetzelfde als in het eerste randgebouw. Ook hier is het dak vlak, geschikt om vrij rond te wandelen en eveneens voorzien van stevige, sierlijke balustraden.
[14] Stel je nu een straat voor, die in rechte lijn niet veel minder dan zeventig mijl lang is, dan kan het reusachtige van zo’n woonhuis al enigszins duidelijk beginnen te worden.
[15] Laten we nu door dit tweede gebouw heen lopen! Kijk, het gebouw zelf heeft een breedte van vijftig klafter, evenals het eerste. En nu zien we weer een vijftig klafter brede straat.
[16] Hier zien we een gebouw met drie verdiepingen, dat vanaf de grond uit drie verdiepingen bestaat, waarvan iedere verdieping even hoog is als het buitenste randgebouw dat zich, zoals reeds gezegd, dertig klafter boven de grond verheft. - Bij dit gebouw met drie verdiepingen hebben we dus al een hoogte van negentig klafter. - Hier ontdekken we weer geen andere nieuwe dingen dan enkel de derde verdieping, die natuurlijk heel gemakkelijk boven de tweede uitziet.
[17] Laten we dus ook door dit gebouw heen lopen! - Nu komen we opnieuw in een vijftig klafter brede straat; daar zien we een gebouw met vier verdiepingen, dat in alle opzichten volkomen op de eerdere gebouwen lijkt, behalve dat het bij de lagere verdiepingen natuurlijk verhoudingsgewijs sterkere muren heeft. - Ook hier is het dak plat en van stevige, sierlijke balustraden voorzien, en natuurlijk kan men vanaf het dak met gemak over de andere drie etages uitkijken.
[18] Als we nu weer door dit gebouw heen lopen, zien we andermaal een vijftig klafter brede straat en een vijf verdiepingen hoog gebouw, dat natuurlijk iets kortere gevels heeft dan de buitenste; de afstand van deze gevel tot de buitenste rand van het gebouw bedraagt echter nog geen Duitse mijl. - Jullie zouden dus nog verscheidene dagreizen nodig hebben om enkel langs de gevel van dit vijfde gebouw met vijf verdiepingen te reizen. _ Dat ook dit gebouw met vijf verdiepingen gelijk is aan de andere, op de grotere sterkte van de muren na, hoeft nauwelijks meer vermeld te worden.
[19] Als we weer door dit vijfde gebouw met vijf verdiepingen heen gaan, dan opent zich een nieuwe straat van vijftig klafter breed; daar zien we de voorgevel van het zesde gebouw met zes verdiepingen. Dit gebouw verschilt eveneens enkel van de andere in de grotere sterkte van de onderste muren en tevens ook - in kleur.; want vanaf dit zesde gebouw worden de verdiepingen in verschillende kleuren geverfd, en wel in de volgorde van de kleuren van de regenboog, wat natuurlijk een verrassend prachtige aanblik geeft. Het platte dak is hier omgeven door een balustrade van piramiden, waarop grote gouden bollen aangebracht zijn. - Dat is het verschil tussen het zesde gebouw en het eerste, dat we al kennen. - Wat het inwendige van de kamers betreft, die zijn precies zo ingedeeld en ingericht als de kamers van de andere gebouwen, die we reeds kennen.
[20] We gaan dus weer door dit zesde gebouw met zes verdiepingen heen. Hier treffen we plotseling een duizend klafter brede straat aan. Deze straat is doorgaans even glad geslepen en gepolijst als een spiegel bij jullie. - En tenslotte verheft zich in een geweldige zuilenpracht het zevende gebouw met zeven verdiepingen. - Dit gebouw verschilt niet alleen van de vorige door de verschillende kleuren van de verdiepingen, maar ook door de zuilen, die zowel van buiten als binnen iedere afzonderlijke verdieping dragen. Want de eigenlijke muren van dit zevende gebouw staan pas binnen de machtige zuilengalerijen. - Dat de zuilen van de onderste verdiepingen altijd sterker zijn dan die van de bovenste spreekt vanzelf, omdat deze steeds meer de last van de bovengelegen verdiepingen moeten dragen. Iedere zuilenrij heeft een andere kleur, eveneens in de volgorde van de regenboogkleuren. - Het dak is eveneens plat en boven iedere zul verheft zich een obelisk, die bovenaan nogmaals met een grote gouden bol versierd is. Elke obelisk is door een sierlijke balustrade met een andere verbonden en biedt op deze wijze een buitengewoon prachtige aanblik. - Dit zevende gebouw is als gevolg van de zowel naar buiten als naar binnen gekeerde zuilengalerijen, die elk zo’n twintig klafter breed zijn, zoveel breder dan de andere gebouwen, dat de totale breedte van zo’n gebouw honderd klafter bedraagt.
[21] Vele woonhuizen houden hier op - en in dat geval is de nog altijd zeer ruime binnenplaats een algemene prachtige siertuin, ruim voorzien van duizenden soorten kleinere, kunstige bouwwerken alsook veel lanen met vruchtbare bomen. Ook ontbreken daar niet allerlei kunstige waterwerken, waar de bewoners van deze gordel grote meesters zijn, omdat ook de verschillende waterleidingen tot het vak van de bouwkunde behoren.
[22] Sommige woonhuizen hebben echter na dit zevende gebouw nog drie gebouwen, dus met acht, negen en tien verdiepingen, die elk dan weer door een vijftig klafter brede straat van elkaar verwijderd zijn. Alleen zijn deze gebouwen, omdat ze op dat met zeven verdiepingen lijken, elk honderd klafter breed. Daardoor wordt de grote binnenplaats natuurlijk wat kleiner; maar toch nog groot genoeg, zodat jullie nog altijd verscheidene dagreizen nodig zouden hebben om hem helemaal rond te lopen.
[23] Welnu, dat is een woonhuis van deze bewoners van de genoemde gordel. Jullie fantasie is evenwel te klein om je ook maar bij benadering te kunnen voorstellen wat een pracht de aanblik van zo’n woonhuis biedt.
[24] Toch moeten jullie je deze woonhuizen niet als het geweldigste van de bouwkunde van deze bewoners voorstellen. Wanneer wij de geweldige bouw van straten, bruggen en tempels zullen leren kennen, zullen jullie pas in uiterste verwondering de bouwkunst van de bewoners van deze gordel op waarde kunnen schatten. Het geweldigste blijven echter toch hun straten en bruggen; want van iets dergelijks hebben jullie nog nooit gedroomd. En jullie kunnen van tevoren fantaseren zoveel jullie willen, je kunt er zeker van zijn dat de beschrijving van zo’n straat of brug al jullie nog zo geweldige fantasieën ver achter zich zal laten.
[25] Omdat de beschrijving daarvan wat uitgebreider moet zijn - opdat jullie je daar een heldere voorstelling van kunnen maken - zullen we die voor de volgende keer bewaren en ons voor vandaag enkel met de vooraankondiging tevreden stellen.
«« 46 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.