Een tempelcomplex op het zesde gordelpaar. De voorhoven van de tempel

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 48 / 74 »»
[1] Wat de tempel betreft, waarin de bewoners van deze gordel God vereren, die is niet zo uitgestrekt en reusachtig gebouwd als de weg, die we nu kennen. Desondanks is hij toch, wat de kunstige bouwstijl betreft, het meest uitzonderlijke meesterstuk van de hele bouwkunst van de bewoners van deze gordel. - In eerste instantie moeten er twee dingen bij het gebouw van de tempel in het oog gehouden worden, en dat zijn de grootte en de hoogte ervan.
[2] Wat de grootte betreft, zou bijvoorbeeld jullie Hongarije nauwelijks groot genoeg zijn om het hele gebouw van zo’n tempel te kunnen bevatten. - Wat de hoogte echter betreft, zouden jullie hoogste bergen nauwelijks als versieringen op de verschillende hoeken en rondingen van de tempel kunnen dienen.
[3] Is de tempel één gebouw? - O nee, zo’n tempel bestaat net als een woonhuis in zekere zin uit meer gebouwen en lijkt eerder op een reusachtige stad dan op een afzonderlijk gebouw.
[4] De voorhof van zo’n tempel bestaat uit een meer dan honderd klafter hoge ringmuur, die echter niet in een recht vierkant is gebouwd, maar zich altijd richt naar de bodemgesteldheid van het land, waar zo’n tempel gebouwd is.
[5] Op een afstand van ongeveer duizend klafter achter deze muur zijn op regelmatige afstanden torens gebouwd op de manier, zoals jullie je de zogeheten toren van Babylon voorstellen. Deze torens zijn allemaal even hoog en steken met tweederde van hun hoogte boven de ringmuur uit.
[6] Als de bodem binnen de ringmuur niet volkomen vlak is, wordt hij daar waar de laagten zitten opgevuld en vlak gemaakt; want in de ruimte waar de tempel staat mag noch een verhoging noch een laagte voorkomen. En dat wil letterlijk zeggen: de bergen moeten verlaagd en de dalen tot een vlakke weg gemaakt worden.
[7] Waar dienen deze torens voor? - Ze dienen er in zekere zin voor hetzelfde doel als waarvoor de bij jullie de grote tempels van Egypte hebben gediend. Het zijn namelijk grafmonumenten van bewoners van deze gordel, die tot het district van de een of andere tempel behoren. - Zo’n toren is echter niet het grafmonument van één enkel mens, maar hij is gebouwd als begraafplaats voor vele duizenden mensen. Onderaan bedraagt de omvang ervan niet zelden vier Duitse mijl, en de hoogte is iets meer dan driehonderd klafter. Zo’n toren ziet er natuurlijk meer als een gemetselde berg uit dan in feite als een toren. Bij sommige tempels staan er binnen de muur enkele honderden van zulke torens.
[8] Verder naar binnen, ongeveer een Duitse mijl bij de torens vandaan, verheft zich een groot rond gebouw tot een hoogte van duizend klafter. Dit ronde gebouw heeft geen verdiepingen, maar bestaat enkel uit bogen, waar overheen een meer dan tweeduizend klafter brede weg loopt. Deze weg is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde omgeven door de prachtigste en mooi versierde balustraden. Overal waar een boogpijler op de grond staat is er boven de weg nog een soort geweldige triomfboog opgericht, die nog eens een hoogte van vijfhonderd klafter boven de weg heeft.- Door iedere pijler kan men via een wenteltrap in het midden ervan op de weg komen. Vanaf de weg leidt er dan weer in de zijmuur van een triomfboog een tweede wenteltrap naar de hoge galerij van de triomfboog zelf, die van boven plat is en ook daar weer omgeven is door stevige, metalen balustraden.
[9] De weg over de bogen wordt de ‘straat van de goddelijke eer’ genoemd. Op deze weg plegen de mensen van deze gordel een soort processie te houden, tijdens welke wandeling zij de grote macht en eer van God loven.
[10] Met dit gebouw, dat nog altijd een omtrek van twee-, drie- en soms vierhonderd mijl heeft, zijn we klaar. - Nu gaan we weer een Duitse mijl verder. Daar zien jullie nogmaals een ring van hemelhoge torens, die in feite echter meer het uiterlijk van reusachtige obelisken dan van torens hebben.
[11] Op de grond zien jullie even hoge, kegelvormige voetstukken van deze reusachtige obelisken, en elk van deze voetstukken heeft al een hoogte van tweeduizend klafter. Boven deze voetstukken verheffen zich dan de reusachtige obelisken, die evenwel niet vierhoekig maar kegelvormig rond zijn en vanaf de voetstukken een hoogte van vierduizend klafter hebben. Deze ronde obelisken lopen echter niet glad omhoog, zoals een kegel, maar trapsgewijs, en wel zo, dat men vanaf de met sterke balustraden omgeven sokkels langs de buitenkant tot aan de top van de obelisken kan komen. Om te zorgen dat zulke obelisken ook vanaf de grond beklommen kunnen worden, loopt er door ieder voetstuk aan één zijde een wenteltrap tot aan de voet van de obelisk, die op dit voetstuk rust.
[12] Waar dienen deze obelisken eigenlijk voor? - Ze dienen om de mensen de kracht van de goddelijke wijsheid te laten beschouwen. Want de bouwlieden van deze gordel zijn natuurlijk ook goede rekenmeesters, die weten dat in een kegel de grootste geheimen van de meetkunde verborgen liggen, en daarin zoeken zij ook de grondslag van de wijsheid. Om deze reden stellen zij dit monument dan ook op ter ere van de kracht van de goddelijke wijsheid. - Nu hebben we dus ook dit gedeelte van de tempel gezien.
[13] Laten we nu weer ruime een mijl landinwaarts gaan. Hier zien we geen gebouwen, maar een meer dan een Duitse mijl brede groeve, die tot helemaal bovenaan met water gevuld is. Over dit water loopt geen brug, maar men kan er alleen overheen komen met sierlijke bootjes, die in bijna ontelbare aantallen langs de oever aanwezig zijn. De groeve mag evenwel nooit dieper zijn dan dat het water een man overal tot de kin reikt.
[14] Laten we nu dit water oversteken en een Duitse mijl verder gaan! - Kijk, hier komt ons met een huiveringwekkende hoogte reeds de eerste voorhof van de eigenlijke tempel tegemoet. - Een achtduizend klafter hoge muur, helemaal glad en zonder ramen naar buiten toe, staart ons aan. Boven deze muur zien we nog in een blauwige verte regelmatige, witte spitsen als naalden; dit zijn echter eveneens ronde sierzuilen van de bovenste rand van deze muur, die ieder nog tweeduizend klafter hoog zijn en een omtrek van duizend klafter hebben.
[15] Kijk, hier is een ruime boogvormige poort door dit reusachtige gebouw. Maar zo snel als jullie denken zullen we er niet doorheen komen; want de weg door deze poort is zo’n drie uur gaans lang. De poort vormt dus een geweldige tunnel en laat tegelijkertijd de totale breedte van dit reusachtige gebouw zien. Maar kijk eens van binnen en tel alle galerijen en de nagenoeg ontelbare tunnelachtige bogengangen in het inwendige van het gebouw, en zie tegelijkertijd ook, wat een drukte er heerst op deze galerijen, waarvan er wel honderden boven elkaar zijn.
[16] Wat voor doel heeft dit reusachtige gebouw eigenlijk? - Het is de eigenlijke school, waar verschillende klassen zijn, waarin de jonge mensen in alle mogelijke dingen onderwezen worden.
[17] Kijk eens naar de begane grond van dit reusachtige gebouw, hoe daar achterin de grote tunnelachtige gangen vuren laaien, en luister eens hoe het daar knalt en klettert. Kijk, dat is de school van de smeden, waar ze allerlei dingen van metaal leren maken. En zo zullen jullie op iedere galerij iets anders ontdekken.
[18] Nu weten we dus ook waar dit gebouw voor dient. We kunnen dus ook dit gebouw verlaten en onze tempelreis verder voortzetten.
«« 48 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.