Huiselijke betrekkingen, goede sociale leefregels, muziek en muziekinstrumenten op Miron

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 63 / 74 »»
[1] Wat wordt er eigenlijk onder kleine huiselijke betrekkingen verstaan? - Niets anders dan enkel die regels, die in burgerlijk opzicht door ieder huis afzonderlijk in acht genomen moeten worden. - Tot deze regels behoren dus alle vriendschappelijke betrekkingen en de daarvan afgeleide wederzijdse diensten, waarmee de gezinsleden van een huis elkaar over en weer terwille zijn en waarmee het gezin te kennen geeft, dat de gezinsleden in een huis nauw aan elkaar verwant zijn.
[2] De belangrijkste regel luidt dus: Achting om achting, liefde om liefde en vriendschap om vriendschap! - Op deze regel volgt een tweede, en deze luidt: Oog om oog, hand om hand en hart om hart! - Een derde regel luidt: Stap om stap, oor om oor en gang om gang! - Naar deze aangegeven regels richt iedereen in het huis zich.
[3] De ouders zijn het hoofd van het gezin; de vader voor het mannelijke en de moeder voor het vrouwelijke deel. Maar omdat vader en moeder hier werkelijk één lichaam vormen, verenigen deze twee hoogste polen zich tot één pool in hun uitwerking. Wat dus de vader wil, dat wil de moeder ook. En zo heerst er in het hele huis, zowel aan de mannelijke als de vrouwelijke kant, één en dezelfde regel.
[4] Daarom is de regel ‘achting om achting’ algemeen in het hele huis. De huisvader acht zijn vrouw en deze de huisvader, en beiden worden één, doordat alleen uit een dergelijke achting de ware, zuivere liefde kan voortkomen. - Evenzo achten ook de boers hun zusters en de zusters hun broers, en ook in opstijgende lijn de kinderen hun ouders alsook omgekeerd de ouders hun kinderen. En de jongere broer acht de oudere en de oudere de jongere. Zo is het ook tussen de zusters en ook bij de een oudere zuster tegenover een jongere broer en een oudere broer tegenover een jongere zuster.
[5] Zodoende is iedereen op de grondslag van wederzijdse achting door de band van wederkerige liefde verbonden, die zich uitdrukt in wederkerige, buitengewoon zoete vriendelijkheid. - Daarmee is echter ook aan alle overige regels voldaan. Want ‘oog om oog’ wil onder zulke beminnelijke omstandigheden toch zeker zeggen: samen zien, gelijkgezind van hart zijn en elkaar met de handen ondersteunen, en verder ook elkaar graag de voeten lenen, graag naar elkaar luisteren en graag daarheen gaan, waar de ander gaat.
[6] Dikwijls wonen er in een huis niet slechts één, maar vaak drie, vier tot vijf gezinnen, zodat er in zekere zin vijf paar ouders zijn, die allemaal met meer of minder kinderen gezegend zijn. Maar al deze gezinnen in één huis leven zodanig samen, dat er eigenlijk nooit van ruzie sprake is, integendeel, hoe meer gezinnen er in een huis bij elkaar wonen, des te inniger en dus ook gezegender gaat er vaak toe. Deze mensen houden werkelijk zoveel van elkaar, dat ze eerder zichzelf alles zouden aandoen, dan dat iemand in staat zou zijn een lid van het gezin voorbij de grenzen van de achting te na te komen; maar ieder gezinslid - zelfs al de kleinste kinderen, die hun kinderhuis hebben verlaten - zal die achting met de grootst mogelijke tederheid in acht nemen.
[7] Deze mensen houden ook zoveel van muziek, omdat die van alle kunsten en wetenschappen die zij bezitten het meest beantwoordt aan hun innerlijke karakter; de muziek behoort dan ook tot de voornaamste huiselijke bezigheden.
[8] Om ons van deze in de toonkunst bedreven mensen een betere voorstelling te kunnen maken, zullen we eerst hun muziekinstrumenten enigszins bekijken en daarna gaan luisteren naar een kleine muziekvoorstelling.
[9] de muziekinstrumenten hebben absoluut geen gelijkenis met die van jullie; daarom klinkt de muziek daar ook heel anders. - Blaasinstrumenten en ook snaarinstrumenten zijn hier nergens. Maar in plaats daarvan zijn hier een soort klokinstrumenten, schijfinstrumenten en ook bolinstrumenten gebruikelijk.
[10] Het klokinstrument wordt op de volgende manier van een soort zeer welluidend metaal gemaakt: Er worden verscheidene klokken in de vorm van halve bollen gegoten; deze klokken worden vervolgens van groot naar klein op den soort spil bevestigd, nadat ze eerst goed gepolijst en zuiver gestemd zijn volgens jullie chromatische toonladder. Op één spil zitten bij een compleet instrument altijd klokken voor drie octaven, die wat de stemming betreft ongeveer vanaf jullie D in het contraoctaaf beginnen. De tonen worden op twee manieren aan een klok van dit instrument ontlokt, ofwel door er met een zachte hamer op te slaan ofwel door er over te wrijven met de vinger, die eerst in een beetje zout water is gehouden. Dit instrument wordt gewoonlijk door de mannen bespeeld en is geen solo-instrument, maar een harmonisch instrument ter begeleiding van de zang van de vrouwen.
[11] Na dit instrument komt het schijfinstrument. Dit is van het reeds eenmaal genoemde glas gemaakt. De schijven zitten eveneens aan een spil, die evenals de voorgaande gedraaid wordt, en de toon wordt voortgebracht door er met een met hars bestreken vinger over te wrijven. Deze toon is buitengewoon doordringend, en het instrument is overal precies een octaaf hoger gestemd dan het voorgaande en wordt derhalve gebruikt ter versterking van de harmonie van het reeds bekende klokinstrument.
[12] Het meest in het oog springende en tegelijkertijd solo-instrument is dat, wat we al eerder met de naam ‘bolinstrument’ hebben aangeduid. Omdat dit instrument echter nogal wat mechanische voorzieningen heeft, zullen we daar bij de volgende gelegenheid uitvoerig over spreken, en tevens over de manier, waarop dit instrument heel bekwaam door de musici wordt gehanteerd wordt. - Genoeg dus voor vandaag.
«« 63 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.