Over de lusten van het vlees en de zinnen

Jakob Lorber - Aarde en Maan

«« 59 / 80 »»
[1] Men weet dat sommige mensen zeer met vleselijke lusten behept zijn, zowel mannen als vrouwen, terwijl er ook mensen zijn, bij wie het zinnelijk vleselijke bijna helemaal gevoelloos is; zulke mensen doet het niets als ze het meest verlokkende lichaam voor zich zien. Een welige vrouwenvoet, een arm, een borst als de gebruikelijke uithangborden van het vrouwelijke geslacht om de zinnelijke driften bij de man op te wekken, beroeren een niet-zinnelijke vaak evenmin als een houten paal - waartegenover weer anderen bij het zien van de vrouwelijke zinneprikkelende uithangborden helemaal onstuimig worden. Ja, er zijn dwazen die bij het zien van een vrouwenarm zo verliefd worden, dat ze gek zouden worden als ze zo' n vrouw niet tot echtgenote of minstens tijdelijk voor hun zinnelijk genot te pakken konden krijgen.
[2] De reden voor zo'n vleselijke neiging, vooral als deze erg hevig op de voorgrond treedt, ligt gewoonlijk in het bezeten zijn door één of meer geile vleesduivels.
[3] Maar hoe komen deze nu in het vlees van zo'n mens? - Daartoe bieden de mensen zelf gelegenheden te over. Zulke vleesduivels wonen ten eerste in de ophitsende dranken, in wijn, ook in bier en vooral in de gestookte dranken. Als mensen zich met zulke dranken een roes drinken, dan hebben ze door deze dranken zeker één, zoal niet meer vleesduivels in hun vlees opgenomen. Als deze echter eenmaal in het vlees zijn, dan prikkelen en kwellen ze de genitaliën zo sterk, dat de mens er niet onderuit kan zulke prikkels door het zinnelijke genot van het vlees te bevredigen, en wel met vrouwen of soms ook zelfs met dieren. Deze vleesduivels zijn natuurlijk niets anders dan onzuivere zielen van gestorven mensen, die of zich overgaven aan de drank of zeer zinnelijk waren. Ze komen wel om verbeterd te worden in het vlees van een nog levend mens, maar juist omdat het vlees hun element was, gaan ze niet zelden in zulk een mens die ze hebben bezet, nog erger te keer dan vroeger in hun eigen vlees.
[4] Juist deze verdorven vleeszielen veroorzaken meestal, als ze het te ver drijven en vuriger worden in hun onzuivere lust, de afschuwelijke en zeer gevaarlijke zogenaamde syfilitische ziekten, wat door de beschermende engelgeesten wordt toegelaten, opdat de ziel van de eigenlijke mens niet helemaal te gronde zal gaan in de razende woede van haar vlees.
[5] Dus zulke opzwepende dranken zijn de eerste weg, waarop de vleesduivels in het vlees van de mensen komen.
[6] De tweede weg, net zo gevaarlijk als de eerste, zijn de openbare dansgelegenheden. Men kan aannemen dat daar of op een bal zich ook altijd tien keer zoveel onzichtbare, vleeszuchtige, onzuivere zielen bevinden als er gasten op zo'n bal aanwezig zijn. Op zo'n manier komen ze het gemakkelijkst in het vlees, dat hier erg opgewonden wordt en daardoor uitstekend in staat is dergelijk onrein ziele gespuis op te nemen. Om deze reden voelen mensen na zo' n bal voor alles wat hoger en verhevener is, gewoonweg een tegenzin, wat in steden, vooral bij studenten gemakkelijk door iedereen kan worden gezien, omdat niet zelden heel vlijtige studenten na een bal, in plaats van dat ze aan hun boeken denken, voortdurend de witte hals, boezem, arm en ogen van degene met wie ze dansten voor ogen hebben en ze zich met bijna niets anders meer bezighouden dan met degene, die op het bal een zo grote lust bij hen had opgewekt.
[7] Veel studenten bekommeren zich dan helemaal niet meer om hun studie. Menigeen bestudeert daarna in plaats van de wetenschap het brood, om maar zo snel mogelijk met zijn lieflijke danspartner een paar te worden - er mag van komen wat het wil. En wordt zo' n paar dan ook inderdaad een echtpaar, dan is dat een echtpaar dat op een wezenlijk echtpaar net zoveel lijkt als de dag op de nacht.
[8] De eerste tijd wordt door zo'n echtpaar alleen maar in zinnelijke lust doorgebracht, zodat binnen korte tijd bijna alle specifica, die voor de verwekkingskracht bestemd zijn, tot onder nul verbruikt worden. Dan treedt gewoonlijk weldra een geweldige verslapping van het vlees en vooral van de genitaliën op. In zulke gevallen probeert de vleesduivel die in zulke mensen woont, in zoverre een stap terug te doen, doordat hij de ziel, vooral door de nieren, influistert - zoals een huisarts dat doet - ander vlees te zoeken. Daardoor krijgen man' en vrouw afkeer van elkaar. Zij begint zo langzamerhand naar jonge huisvrienden om te kijken, hij echter gaat 's avonds gewoonlijk een luchtje scheppen en als hij meer vermogend is, maakt hij reizen om verandering van lucht te hebben. En zo gaat alles verder, tot ze tenslotte zo genoeg van elkaar krijgen, dat ze zich laten scheiden of ze laten elkaar zonder echtelijke scheiding zitten. Maar in huizen van betere families wordt een overeenkomst getroffen, dat elkeen wat betreft zijn zinnelijke lust doen en laten kan wat hij wil. Dergelijke verschijnselen, die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn, zijn louter produkten van bals en dansgelegenheden en zijn de gevolgen van het bezeten zijn door bovengenoemde boze vleesduivels.
[9] Dit bezeten zijn uit zich weliswaar aanvankelijk niet met de zelfde hevigheid als bij degenen, die door opzwepende dranken dergelijke onreine geesten in zich hebben opgenomen. De geesten uit de ophitsende dranken worden gemakkelijk door een krachtig gebed van de ziel door zijn geest verwijderd, waarop dan weer de normale toestand van het vlees kan intreden. Maar de bezetenheid langs de weg van de openbare dansgelegenheden is niet zo gemakkelijk te herstellen en er zal daarvoor veel vasten, bidden en zelfverloochening nodig zijn, waardoor de ziel zich meer en meer met haar geest verenigt, die het boze tuig dan door middel van haar grijpt en het uit het huis van de ziel verwijdert.
[10] Maar waar vind je zulke dansers of danseressen die dat zouden doen? Gewoonlijk eten ze al tijdens en na de dans nog meer dan daarvoor en willen zich daardoor weer op krachten brengen, wat zoveel wil zeggen als de vleesduivel levenslang pension en onderdak met ziel en bloed garanderen.
[11] Velen die dansen gaan ook wat hun lichaam betreft in korte tijd te gronde als ze teveel van dergelijke gasten in zich hebben opgenomen; want als deze verdorven indringers in het vlees geen plaats vinden in de nieren en in de geslachtsdelen, dan gaan ze ook in de milt wonen of in de lever of de longen. Waar echter zo'n emigrant uit de hel zijn intrek neemt, daar doodt hij als het ware het vlees en de gevolgen daarvan zijn verhardingen van milt en lever en in de longen tuberculose en tering, maar als twee of meerderen zich op de longen hebben geworpen, kan ook de zogenaamde vliegende tering optreden.
[12] Ik zeg jullie, en je kunt het rustig aannemen: De meeste ziekten bij de mensen zijn afkomstig van hun helse inwoners, die ze zelf een toegang in hun vlees verschaften.
[13] Dat zijn dus echte kinderen van de wereld en velen beginnen in hun jeugd al de school van de hel te doorlopen. Opdat ze echter niet zullen merken dat ze in hun vlees vreemde gasten van het slechtste soort herbergen, proberen deze geesten niet alleen het vlees van hun gastheren zo zinnelijk mogelijk te maken, maar ze werken ook in op de ziel, zodat deze zich in allerlei wereldse dingen thuis begint te voelen.
[14] Deze wereldse dingen zijn: mode; het verlokkende vlees moet volgens de mode omkleed zijn, de haren gekruld, de huid met welriekende specerijen ingewreven en bij de mannelijke individuen mag de helse sigaar niet ontbreken en menige jonge modegek verrookt, als hij maar een beetje geld bezit, niet zelden in één dag zoveel, dat hiervoor tien armen ruimschoots genoeg brood zouden kunnen kopen.
[15] Weten jullie echter ook wat deze rookmode betekent? De boze inwoners doen moeite om de ziel al tijdens haar leven aan de helse damp en stank te gewennen, zodat zij na het uitreden uit haar lichaam, hun stinkend gezelschap niet dadelijk opmerkt en het ook niet zo gauw zal voelen, wanneer dit schone gezelschap haar geheel onverwacht in de hel binnenvoert.
[16] Er is al wel gezegd, dat elke ziel na haar dood eerst in het gezelschap van de engelen komt, waar haar slecht gezelschap dadelijk terug moet wijken. Dit gebeurt ook wel in dit geval; maar zo'n ziel blijft niet aldoor in het gezelschap van de engelen, maar wordt door dezen in zo'n toestand verplaatst, waar het voor haar mogelijk is zich aan te vullen, of beter gezegd, ze wordt op zo' n plaats gebracht waar ze door een bepaalde vrije bezigheid de specifica, die ze tot haar completering nodig heeft, omdat ze deze op de wereld verkwistte, weer terug kan krijgen.
[17] Op zo'n plaats kan dan zo'n ziel door het vroegere boze vleesgezelschap onbemerkt benaderd worden. Hoewel deze helse wezens voor een maar enigermate zuivere ziel stinken als de pest en de ziel die tegenwoordigheid gemakkelijk bemerkt, is in dit geval het reukvermogen van de ziel vaak zo bedorven, dat ze een dergelijke benadering niet merkt. Want van zien is toch al geen sprake, omdat de ziel ten eerste veel te weinig licht heeft en het zien van de ziel toch ook van binnenuit gaat en ze daarom alleen maar kan zien wat in haar is en niet wat buiten haar is.
[18] Zulke geesten bevinden zich buiten zo'n ziel, daardoor ziet ze ze niet, maar door haar reukvermogen kan ze hun tegenwoordigheid gewaar worden en hun standpunt precies te weten komen en als ze dat weet, kan ze zich in haar geest terugtrekken, die haar dadelijk verlicht, waardoor ze dan ook meteen kan zien, waar haar vijanden zich bevinden en wat ze willen. En zien de helsen eenmaal het gezicht van de ziel, dan vluchten ze ijlings weg. Want alles kan een helse geest eerder verdragen dan het oog van een zuivere ziel, natuurlijk nog minder dat van een engel. En om ze voor Mijn oog te beschermen, worden er bergen aangeroepen ter dekking.
[19] Hieruit kun je gemakkelijk concluderen, waarom Ik al verschillende keren heb geijverd tegen het hoogst afschuwelijke tabak roken. Tegelijkertijd hebben jullie door deze gedenkwaardigheid gezien, hoe de overmatige vleselijke lust in de mens ontstaat, waartoe ze voert en hoe de mensen zich gemakkelijk daartegen kunnen beschermen. Hierna zullen we weer andere gedenkwaardigheden bezien en de passende lessen er uit leren.
«« 59 / 80 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.