Jakob Lorber - Aarde en Maan

0. Voorwoord
1. Het zwaartepunt van de aarde
2. Het hart van de aarde
3. Positie en veranderlijkheid van het hart van de aarde
4. Het wezen van de materie en de geesten die haar oergrond vormen
5. De inwendige bouw van de aarde
6. Over de zwaartepunten en de sappen van de aarde
7. Voeding en rotatie van de aarde
8. Long en ademhaling van de aarde
9. De milt van de aarde
10. De opbouw van de milt en de vorming van het bloed
11. De lever van de aarde
12. De nier van de aarde
13. De aarde als man en vrouw
14. Mannelijk - vrouwelijke voortbrengselen der aarde
15. Het trapsgewijze opklimmen van de levende wezens
16. Materiaal en constructie van de tweede aarde
17. Het krachtig worden van de aardsappen
18. De aardkorst
19. De voelende huid van de aarde
20. Wezen en bestanddelen van de lucht
21. De inwerking van het licht op de lucht
22. De twaalf tekenen aan de hemel en de invloed die ze uitoefenen
23. De aardatmosfeer en haar neerslag
24. Het oog van de aarde
25. Het wezen van het vuur
26. Verschijnselen in de derde luchtregio
27. Ontstaan en doel van de materie
28. De geesten van de hoogste luchtregio
29. Verblijfplaats van de zuivere geesten en hun zaligheid
30. De tweede luchtregio en haar geesten
31. De bezigheden van de geesten in de tweede luchtregio
32. Geesten nemen bezit van de materie
33. Natuurgeesten en mensenzielen
34. Lucht -, berg - en zwerf geesten
35. Heksen en heksenprocessen
36. Toverbergen
37. Bergen met beruchte namen
38. De eerste, onderste luchtregio
39. De leidende geesten van de laagste luchtregio
40. Het werk van de geesten binnenin de aarde
41. Substantie en materie, kracht en stof
42. Gods werkzaamheid door middel van geesten
43. Indrukken van de materie op ziel en geest
44. Geesten als opzichters in de natuur
45. Mineraal, plant en dier
46. De samenstelling van de intelligentiespecifica in de levende wezens 1
47. De samenstelling van de intelligentiespecifica in de levende wezens 2
48. De grenzen tussen de natuurrijken
49. De dierenziel en hoe deze door geesten wordt beïnvloed
50. Invloed van geesten bij het verwekken van mensen
51. De ontwikkeling van de menselijke lichaamsvrucht
52. Ziel en geest in de mens
53. De ziel van Satana
54. De wet van de zieledeling
55. De teruggeleiding en verlossing van Satana
56. Wezen en naam van Satana
57. Het belang Van het onderscheiden van het kwaad
58. Spoken en bezetenheid
59. Over de lusten van het vlees en de zinnen
60. Over de speelduivel en de moderne opvoeding
61. Het wezen en het gevolg van de woede
62. Het bestrijden van de toorn
63. Over de menselijke eerzucht
64. Allerlei menselijke klachten 1
65. Allerlei menselijke klachten 2
66. De ceremoniële kerk
67. Dromen en hun betekenis
68. Over bijgeloof 1
69. Over bijgeloof 2
70. Het Godsrijk en de wedergeboorte
71. Echte en valse profeten
72. Vergeving van zonden en beeldenverering
73. Over het daadwerkelijk geloof
74. De maan: Wezen en bestemming van de maan
75. De mensen op de maan
76. De dieren op de maan
77. De oppervlakte en de geesten van de maan
78. Vier vragen met betrekking tot de maan
79. Het magnetische fluïdum
80. De torenklok.