Het bestrijden van de toorn

Jakob Lorber - Aarde en Maan

«« 62 / 80 »»
[1] Omdat juist deze woededuivel zo gevaarlijk is als hij zich in het mensenvlees bevindt, is het vaak nodig kinderen te laten sterven, ja niet zelden ook hele generaties door pest en andere rampzalige ziekten lichamelijk te doden, voordat het deze duivel mogelijk wordt om de ziel volledig in zijn wezen op te nemen. Het is dan ook van het grootste gewicht voor elk mens die zijn eigen ziel moet bewaren en als hij vader of moeder is - ook de zielen van zijn kinderen, dat men de juiste leefregels kent en die opvolgt, waardoor niet alleen de ziel gered kan worden, maar ook het lichaam van de mens een zo hoog mogelijke leeftijd kan bereiken voor het eeuwig welzijn van zijn ziel; dat kan echter niet gebeuren als de mensen deze leefregels grotendeels niet kennen en als ze deze al kennen, ze toch niet opvolgen.
[2] Hoe moet een mens zich dan van zijn geboorte af gedragen of hoe moet hij opgevoed worden, opdat hij op rijpere leeftijd die psychische en lichamelijke dieetordening in acht kan nemen, waardoor het hem mogelijk wordt een rustige hoge ouderdom te bereiken en juist door deze hoge leeftijd zijn ziel een waar, vast eeuwig voortbestaan te verzekeren?
[3] Als het in de wieg zich al openbaart, dat het kind een zeer gevoelige natuur heeft en gemakkelijk door allerlei invloeden geprikkeld kan worden, moet het, zolang het nog geen geheugen heeft, door zulke stoffen gevoed worden die het bloed niet verhitten, maar wel zacht afkoelend werken.
[4] Zoogt de moeder het kind, dan moet ze zich onthouden van geestrijke dranken en vooral van gemoedsbewegingen; daardoor brengt ze specifica in haar borst, die voedsel voor deze vuurgeest zijn kort en goed, ze moet zich van zulke spijzen en dranken onthouden die de gal te zeer opwekken of de al opgewekte gal irriteren. Peulvruchten, vooral bonen, zijn niet aan te bevelen, wel echter matig bouillon en gebraden vlees van zuivere dieren, meelspijzen van tarwe, rogge en witte maïs; ook gerst of rijst in niet vette melk gekookt is geschikt.
[5] Als de moeder het kind niet zelf zoogt, maar het aan de borst van een voedster laat drinken, wat eigenlijk nooit erg goed is, dan moet ten eerste wel bekend zijn, wat voor geesteskind deze voedster is en als gebleken is dat ze een goede zachtmoedige ziel is, dan moet ze ten tweede hetzelfde dieet volgen en zichzelf beheersen zoals de moeder werd voorgeschreven.
[6] Zoogt de moeder of de voedster het kind, dan moet het van de borst genomen worden als de eerste tandjes zich vertonen, want met de tanden begint ook het geheugen bij het kind. Het beste zou het echter voor het kind zijn geen borstvoeding te krijgen.
[7] Tarwezemelen gekookt met wat zuivere honing zou in het begin het beste zijn voor zo'n kind met hitsig bloed. Men kan ook gerstewater nemen dat met wat honing of suiker is gezoet; evengoed, en vaak nog beter zijn gekookte vijgen of gekookt johannesbrood.
[8] Bij sommige kinderen, vooral later als ze wat ouder zijn, zou ook licht linzenmoes heel goed zijn.
[9] Melk van dieren is aanvankelijk niet aan te bevelen, omdat veel dieren vaak zelf niet helemaal gezond zijn en daardoor ook geen gezonde melk kunnen geven - wat gewoonlijk 's winters het geval is. Vaak zijn dieren ook volbloedig en hebben een heftig temperament en hun melk zou dan voor zo'n driftig volbloedig kind slecht van pas komen. Pas als kinderen één tot twee jaar oud zijn geworden, kunnen ze lichte met water verdunde melk krijgen.
[10] Het zal echter nooit schadelijk zijn soms gekookte fruitmoes te eten, want vruchten, vooral goede appels en fijnere peren, zijn erg goed om het bloed te reinigen en rustiger te krijgen.
[11] Vlees mogen deze kinderen dan pas krijgen, als ze de tanden gewisseld hebben. Krijgen kinderen, vooral de hierboven genoemde, al vroeg vleesspijzen, dan wordt hun bloed daardoor teveel gevoed en hun vlees te vet en daardoor worden hun transpiratieklieren te slijmerig, waaruit dan voor deze kinderen gevaarlijke ziekten ontstaan.
[12] Als zulke kinderen zover zijn dat ze kunnen lopen en praten, dan moeten ze zich bezighouden met allerlei meer rustige en voor het kinderlijk gemoed nuttige en opvoedende spelletjes en men moet voortdurend daarbij opletten, dat zulke kinderen zich nooit te zeer verhitten, noch door teveel beweging en nog veel minder door een gevoelsaffect; alles wat ze maar in het minst zou kunnen ergeren moet achterwege gelaten worden.
[13] Bemerkt men echter dat niettegenstaande alle omzichtigheid er bij de een of ander toch opbruisingen van het gemoed ontstaan, dan moet men nooit verzuimen een doelmatige straf toe te passen, niet door slaan maar liever, en met meer succes, door doelmatig vasten. Want niets heelt de woede beter dan de honger en hongerenden zijn het minst geneigd in opstand te komen, terwijl ze als ze verzadigd zijn eigenlijk niet te vertrouwen zouden zijn.
[14] Als men door dergelijke oorzaken kinderen moet straffen, is het heel goed dat men hen zegt en laat begrijpen, dat de hemelse Vader hun geen brood heeft gestuurd omdat ze ondeugend waren. Als ze echter weer heel braaf zijn en de hemelse Vader om brood vragen, zou hij hun dat dadelijk weer geven. Daardoor worden zulke kinderen op God opmerkzaam gemaakt en het zal zich steeds dieper in hun jonge zielen griffen, dat deze in alles van God afhangt en dat Hij al het goede en slechte heel trouw vergeldt.
[15] Zijn zulke kinderen dan echt rustig en goed opgevoed, dan moet men ook niet verzuimen hen te tonen hoe de hemelse Vader grote vreugde aan hen heeft en hun daadwerkelijk 's morgens, 's middags, en 's avonds toeroept: 'Laat deze lieve kleinen tot Mij komen!'
[16] Als kinderen zo begeleid worden, dan zal men later weinig moeite met hen hebben. Maar worden ze zo niet begeleid, dan zal het wel wat moeilijker zijn ze later op de rechte weg te brengen en dan zal het spreekwoord in vervulling gaan, dat een oude boom zich niet meer laat buigen, dan alleen door storm en bliksem waarbij zo'n boom er zelden zonder schade afkomt.
[17] Zijn dergelijke kinderen volwassen geworden en hebben ze al een volkomen zelfbewustzijn gekregen - in zoverre men dit begrip op natuurlijk niveau kan ontwikkelen - en tonen zich bij hen nog hier en daar duidelijke symptomen van overdreven geprikkeldheid van het gemoed, dan moet men hen vooral aanraden in alles zeer matig te leven, vroeg gaan slapen, maar nog vroeger opstaan, zich langere tijd van geestrijke dranken onthouden, alsook van vlees van onreine dieren en geen plaatsen bezoeken waar allerlei dwaze stukken, tot slecht vermaak van de toeschouwers worden opgevoerd en in het bijzonder niet die plaatsen waar gedanst en gespeeld wordt. Dergelijke dingen moeten door zulke opbruisende mensen voor geruime tijd worden vermeden, beter nog voor altijd.
[18] Het is voor zulke mensen van beider geslacht ook goed om gauw te trouwen; want de bronst van een driftkop is veel erger dan die van een zachtaardig mens. Naast dit natuurlijk dieet is het allerbelangrijkst dat deze mensen vaak bidden en geestelijke boeken lezen of, als ze zelf niet kunnen lezen, zich laten voorlezen. Dat zal hun ziel sterken en de boeien van hun geest los maken, die dan gemakkelijk geheel vrij wordt wanneer dergelijke mensen Mijn liefde grijpen. Want omdat deze mensen aan sterkere verzoeking blootgesteld zijn dan anderen, zijn ze juist daardoor des te dichter bij Mijn genade als hun verzoeking groot is. Juist deze mensen zijn het, waaruit iets groots kan groeien als ze op de juiste weg zijn geraakt, omdat ze de juiste moed in zich hebben. Uit deze mensen komen, geestelijk genomen, in Mijn rijk schepen en paleizen voort uit eikenhout en marmer vervaardigd; uit zwammen en riet komt niet gemakkelijk iets beters voort dan het in aanleg is.
[19] Het was nodig om deze leefregels toe te voegen aan deze gedenkwaardigheid en nu we het duidelijk uitgelegd hebben, opdat ieder mens het zeker en nuttig kan volgen, kunnen we verder overgaan naar een volgende gedenkwaardig gebeuren.
«« 62 / 80 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.