Voorwoord

Jakob Lorber - Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea

0 / 3 »»
[1] In de brief van Paulus aan de Kolossenzen wordt gewag gemaakt van een brief van deze apostel aan de gemeente van Laodicea, die ook voor de Kolossenzen van belang zou zijn: `En wanneer deze brief door u gelezen is, zorg er dan voor, dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt gelezen en dat u die van Laodicea leest.' (Kol 4: 16)
[2] Deze brief van Paulus aan de Laodicenen zoeken we echter tevergeefs in het Nieuwe Testament. Ondanks ijverige naspeuringen moest hij tot nu toe als verloren worden beschouwd. Men heeft getracht de brief aan Efeze voor het verdwenen geschrift aan te zien, maar deze hypothese is niet houdbaar gebleken.
[3] In het jaar 1844 werd deze verdwenen brief van Paulus door Jakob Lorber via de weg van het Innerlijke Woord terugontvangen. Het is interessant om deze brief aan de gemeente te Laodicea met de andere in het Nieuwe Testament voorkomende brieven van de apostel Paulus op hun taalkundige overeenkomst te vergelijken. Bij een objectieve beoordeling zal men de karakteristieke kenmerken van de bijbelse Paulus brieven hier zonder twijfel aantreffen.
[4] Bij het lezen zal blijken om welke reden deze brief door de kerk van de vroege Middeleeuwen uit de bijbelse geschriften zou kunnen zijn verwijderd. De Laodicenen waren, evenals de Kolossenzen, van het pure christendom in een ceremonieel verwereldlijkt christendom vervallen. Paulus wijst hen in zijn brief in vlammende bewoordingen terecht. De kerk uit de vroege Middeleeuwen kan deze brief als een aanklacht tegen haar eigen wereldlijk optreden hebben gevoeld en hem daarom eenvoudig hebben laten verdwijnen.
[5] Het is zeker niet zonder betekenis dat deze sinds vele eeuwen vermiste brief in onze tijd, aan de vooravond van een nieuw tijdperk, in zijn woordelijke tekst op deze bijzondere wijze weer aan de mensen werd teruggeven. Moge hij daarom de nu overal nagestreefde vernieuwing van het religieuze leven dienen.
[6] "De tijd komt en is nu reeds gekomen, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders." (Joh. 4:33)
[7] De uitgever.
«« 0 / 3 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.