Hoofdstuk 1

Jakob Lorber - Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea

«« 1 / 3 »»
[1] Paulus, door de wil en genade van God een apostel van Jezus Christus, en broeder Timotheüs,
[2] aan de heilige gemeente van Laodicea en al haar gelovige broeders in Jezus Christus en aan de wijzen in Gods geest. Genade zij met u en ware vrede van God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus!
[3] Wij danken, loven en prijzen te allen tijde God, de Vader van onze Heer Jezus Christus en hebben grote zorg over u en bidden voortdurend voor u tot God.
[4] Want we hebben door de geest van de Heer en door broeder Epaphras en door Nymphas vernomen, dat u in vele opzichten afvallig bent geworden
[5] en u een bisschop en een geestelijkheid hebt gekozen en van Christus een afgod wilt maken - en hebt besloten voor een bepaald huis, een vaste dag en versierde klederen
[6] dus, zoals het gedeeltelijk onder de heidenen en Joden was, toen nog voor God de besnijdenis van het vlees gold, die hij onder vader Abraham had voorgeschreven als een teken van de levende besnijdenis van de geest door Jezus Christus in u.
[7] Dit zeg ik u nu, opdat u ervaart welk een strijd ik, die u al dan niet persoonlijk gezien hebt, om uwentwil moet voeren,
[8] en opdat u ernstig in uw hart vermaand zult worden en dan uw liefde zult versterken, in welke alle rijkdom van het zeker weten is om het grote geheim van God de Vader in Zijn Zoon Jezus Christus te verstaan,
[9] waarin toch alle schatten van wijsheid en levende kennis van de geest verborgen zijn.
[10] Ik vermaan u echter daarom, dat niemand u zal verleiden door verstandelijke en mooie redevoeringen en heidense filosofie.
[11] Want het verstand is ook de dieren eigen, evenals de filosofie de heidenen eigen is, die aan dode afgoden offeren.
[12] U echter bent door de dood van de Ene gekocht tot het eeuwige leven in God, de Vader; hoe zou u dan uw hart, dat een woonplaats van de Heilige Geest is geworden, weer aan de geest van de doden wijden?!
[13] Ook al ben ik niet lichamelijk bij u, zo ben ik toch steeds in de geest bij u door de macht van Christus in mij, en zie uw geloof en uw werken
[14] en wil u daarom ernstig vermanen en laten zien hoe zo velen van u, lieve broeders, in een grote dwaasheid vervallen zijn; want hun drogredenen ken ik en ik weet wat ze willen.
[15] Doch het is zo, dat u Jezus Christus moet vasthouden zoals u Hem door mij ontvangen en aangenomen hebt en dus moet leven naar het evangelie, dat ik u getrouw gepredikt heb,
[16] en daarin vast geworteld moet zijn en standvastig zijn in het geloof, dus zoals ik het u geleerd heb in de geest van onze Heer Jezus Christus, de levende Zoon van God,die heerst ter rechterzijde van de Vader in eeuwigheid.
[17] Maar zoals u nu wilt worden en het wilt hebben, bent u tegenstanders van Christus en Zijn Woord! -
[18] Wat wilt u dan? Zou u dan opnieuw weer slaven en kortgehouden knechten van de wet, van de zonde en van de dood willen worden, nadat we van dit alles vrij geworden zijn door Jezus Christus?
[19] Luister naar mij! Ik zeg u: Zie wel toe dat u niet meegesleept en beroofd wordt door uw wereldse wijsheid en inhoudloze leer van diegenen onder u die meer de Romeinen en de blinde Joden vrezen dan de Heer der Heerlijkheid, die ons verlost heeft en door wie hemel en aarde en alle dingen gemaakt zijn!
[20] Toen ik bij u was, vroegen uw wijsgeren mij welk verschil er is tussen God en Zijn Zoon Christus. - Ik zei hen:
[21] `Hoor broeders: God is Eén en Christus is Eén; want als er slechts één God is, dan is er ook één Christus. Welk verschil zou er zijn tussen God en Christus? - God is de Liefde en Christus is de Wijsheid in God of het Licht, de Waarheid, de Weg en het eeuwige Leven!
[22] In Christus woont de gehele volheid van de Godheid zelf en wij zijn volkomen - in Hem; want Hij is het fundament en het hoofd van alle heerlijkheid, van alle macht en kracht, van alle wereldlijke overheden en een vorst van alle vorstendommen der aarde.'
[23] Als ik, Paulus, dit in de geest en in alle waarheid tot u gezegd heb, hoe kunt u zich dan nu door de leer en de wetten van de mensen laten verblinden?
[24] U bent zonder hand en mes besneden door de Heilige Geest, doordat u uw zondige leven hebt afgelegd, dat een krachtige wortel in uw stoffelijk lichaam was; en dat was een ware en levende besnijdenis in Christus!
[25] Want toen bent u in uw zondige vlees met Christus voor de wereld begraven door de doop met de Heilige Geest en daardoor met Christus nieuw opgewekt door het levende geloof en door de liefde tot Hem.
[26] Wat wilt u dan nu weer met de oude besnijdenis, die beëindigd is; wat met ceremonie, die nu zonder waarde is omdat Christus al gekomen en opgestaan is en wij in Hem; wat wilt u met de sabbat, terwijl Christus elke dag gewerkt heeft en nog werkt en daardoor elke dag tot een dag des Heren heeft gemaakt en de sabbat niet gehouden heeft?!
[27] Maar ik ken u, daarom zeg ik u dat Christus, zoals Hij is, arm wil zijn in de wereld; maar u wilt goud! Daarom wilt u een gebedshuis, een feestdag en versierde klederen!
[28] U zegt dat God door Christus, Zijn Zoon, de wetten van Mozes nergens heeft afgeschaft, maar deze in het laatste avondmaal veelmeer bevestigd heeft en er dus ook een offerceremonie zou moeten zijn.
[29] Ik Paulus, een ware door God uitverkoren apostel van de Heer, ben toch vervuld van de Geest van God; hoe komt het dan dat Gods Geest mij dit nog nooit heeft laten weten, terwijl ik toch vóór mijn roeping een hartstochtelijker tempeldienaar en knecht was dan u ooit bent geweest?!
[30] Ik zal u nu dit zeggen: Nadat Gods Geest mij opgewekt had toen ik naar Damascus trok om de jonge gemeente van Christus aldaar te vervolgen, heb ik het eerst - in mijn blindheid zelfs - gezien, dat de Heer in geest en waarheid geëerbiedigd en aanbeden wil worden, maar nimmer in een ceremonie!
[31] Want niemand die Hij tot Zijn dienst geroepen had, heeft Hij eerst blind gemaakt; maar ik moest eerst blind worden, opdat ik alles wat van de wereld is, verliezen zou, alvorens slechts één van zijn geringste dienaars te kunnen worden!
[32] Waarom moest ik eerst blind worden? Omdat mijn hele wezen in de materie van de tempeldienst begraven lag, en opdat dit daarom van mij zou worden weggenomen.
[33] Als de Heer mij echter zonder ceremonie, dus in mijn blindheid geroepen heeft, hoe zou ik dan van het Avondmaal ooit een ceremonie hebben kunnen maken?!
[34] Of is het niet zoals de Geest van God mij altijd geleerd heeft?! -Wie het licht van de ogen heeft, kijkt naar wereldlijke ceremonieën en verlustigt zich daaraan;
[35] maar voor de blinden is de gehele wereld met haar ceremonieën voorbij en ook de oude tempeldienst en alle versierde klederen!
[36] Zo is het een eeuwige waarheid dat de Heer mij niet geroepen heeft voor een hernieuwde instelling van de ceremonie, maar voor het oprichten van de harten, waaromheen de satan duizenden jaren zijn zware kettingen gesmeed had;
[37] en om aan iedereen de vrijheid van de geest te verkondigen, de vrede van de ziel, en daarmee de oude harde banden van de dood in Christus de Heer te verbreken.
[38] Maar wat baat u en mij mijn leer, wat het evangelie van God, indien u zich weer vrijwillig in de oude dood wilt begeven?!
[39] Ik bid u ter wille van uw eeuwige leven: laat los, wat de oude gevangenschap in Babel aan alle Joden als een zware erfenis heeft nagelaten!
[40] Zie Babel, de grote hoer van de wereld, werd door de Heer vernietigd; want zij bracht vele volkeren de dood! Wat zult u echter winnen, indien u van Laodicea een nieuw Babel wilt maken? Daarom laat datgene los wat opnieuw de gruwel der verwoesting zou kunnen veroorzaken, - waarvan Daniël geprofeteerd heeft, toen hij op de heilige plaats stond!
[41] Maar Christus heeft u levend gemaakt toen u dood was in uw zonden en in de voorhuid van uw vlees, en heeft u alle zonden kwijtgescholden die u steeds, zowel in de tempel als in uw voorhuid, begaan hebt.
[42] Hij wiste het bloedige handschrift uit, dat tegen ons allen getuigde en dat ontstaan is door wereldlijke leerstellingen, en onze namen waren met dit handschrift geschreven in het boek van de wereld, in het boek van het oordeel en in het boek van de dood, maar Hij nagelde deze aan het kruis.
[43] Waarom wilt u nu dit door God Zelf uitgewiste, aan het kruis van het gericht, van de smaad, van de vloek, van de dood vastgespijkerde bloedschrift er weer afhalen en uw nieuwe namen in Christus verwisselen voor de oude, welke met het bloed geschreven waren in het boek van het gericht?
[44] O, gij blinde dwazen van alle dwaasheid! In Christus bent u vrij geworden - en wilt nu weer slaven en knechten worden van de zonde, van het gericht en van de dood! Hebt u dan niet gehoord dat diegene vervloekt is, die aan het kruis geslagen wordt?!
[45] Maar Christus heeft uw schande, uw smaad, uw zonde, uw gericht en uw dood op Zich genomen en liet Zich voor u als een vervloekte aan het kruis slaan om u allen de volle vrijheid in God te schenken; en opdat u in ere zult leven, nam Hij al uw schande en smaad mee aan het kruis.
[46] O, wat heeft u er toch toe verleid, u die levend geworden bent in Christus, zich nu weer opnieuw in de dood te begeven?
[47] Waarmee zal ik u vergelijken, dat u zou kunnen treffen zoals een goede worp het doel? Ja, u bent gelijk een wulpse hoer die in een stad woont en toch een dochter van goede huize is!
[48] Luister naar mij en knoop het in uw oren! Wat baat een hoer haar goede afkomst als toch haar vlees geiler is dan het vet van een gemeste zondebok?
[49] Zal ze niet in haar vertrek brandend van hartstocht op en neer rennen en dan bij het ene, dan bij het andere raam haar halve lijf naar buiten steken en haar wellustige blikken naar alle kanten laten schieten om te kijken of zij degene ziet voor wie haar lichaam van begeerte brandt?!
[50] En ziet ze hem, dan zal ze hem door de schalkse gloed in haar ogen laten merken wat ze wil en zal zo door haar begeerte tienmaal meer met hem zondigen dan een hoer met haar minnaar in het bed der schande.
[51] O Laodicenen, zie, dat is uw beeld! - Weet u echter wat de eerlijk menende bruidegom met zulk een hoer zal doen als hij haar huis voorbij gaat en haar schandelijk gedrag ziet?
[52] Hij zal haar onmiddellijk uit zijn hart en zijn mond bannen en haar voortaan niet meer aanzien, ook al zou zij in de grootste nood geraken!
[53] Evenzo zal ook de Heer met u doen, want Hij heeft een nieuwe levende tempel in uw hart opgericht, alwaar u verlangend naar Hem zult uitzien; maar u versmaadt deze tempel, dat heilige vertrek, en rent van louter wereldse lust naar het venster van het gericht om u daar vanwege het goud, het aanzien en de heerszucht te verlustigen aan de wereld, omdat u naar dit alles begerig bent!
[54] Maar ik zeg u: De Heer zal Zich terugtrekken en zal u in allerlei hoererij, in het oude gericht en de oude dood laten vervallen, indien u niet onmiddellijk omkeert en volledig uw zelfgekozen geestelijkheid, uw tempel, uw feestdagen en uw versierde klederen loslaat; want dit alles is voor de Heer een gruwel als van een wellustige hoer, die in haar hart erger is dan tien hoeren van Babel!
1 / 3 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.