Hoofdstuk 2

Jakob Lorber - Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea

«« 2 / 3 »»
[1] Laat daarom door niemand of niets meer uw geweten bezwaren, noch door een niet (d.w.z. door God) geroepen bisschop en priester, noch door een feestdag, noch door de oude sabbat en nieuwe maan,
[2] noch door een tempel, noch door een plechtige offerande en versierde klederen en evenmin door spijs en drank!
[3] Wees matig met eten en drinken, want dat is goed voor geest, ziel en lichaam en is aangenaam voor de Heer;
[4] maar indien iemand spreekt, leert en eist: `Deze en die spijs mag niet gegeten worden omdat ze volgens Mozes onrein is!' -
[5] dan zeg ik daarentegen: Mozes en de profeten zijn in Christus vervuld en bevrijd; maar ons heeft de Heer geen spijzen verboden, terwijl Hij Zelf met zondaars en tollenaars at en dronk
[6] en uitgeroepen heeft: `Wat gij eet verontreinigt u niet; maar wat uit uw hart komt, zoals boze taal, boze begeerten, gierigheid, jaloersheid, doodslag, toorn, vreet- en zwelgpartijen, hoererij, echtbreuk en dergelijke, dat is wat de mens steeds verontreinigt!'
[7] Daar wij echter van Hem Zelf, de enige Heer van alle heerlijkheid, zulk een evangelie hebben, hoe grote dwazen zouden wij dan moeten zijn indien we ons opnieuw vrijwillig onder het oude harde juk zouden begeven?
[8] Wat betekent nu nog datgene wat voor Mozes gold als een voorafschaduwing van hetgeen voor onze ogen is gebeurd, voor ons, die immers met Christus en in Christus tot één lichaam zijn geworden?
[9] Ik vraag en bezweer u zelfs: Richt u niet naar iemand die uit eigenmachtige keuze rondloopt in alle nederigheid en algehele vergeestelijking als van de engelen in de hemel, waarvan hij echter nooit iets heeft gezien of gehoord, en die daarom alleen maar opgeblazen is in zijn vleselijke gezindheid,
[10] en zich niet houdt aan het hoofd, van waaruit het gehele lichaam door ledematen, gewrichten en pezen daadkracht verkrijgt, deze wederzijds in stand houdt en samenbindt, en zo tot een verheven wasdom komt,
[11] maar zich slechts houdt aan zijn zinnen, die vol zijn van vuil, van eigenbelang, bedrog en leugens, heerszucht, gierigheid en jaloezie!
[12] En zo is het ook precies met degene die zich bij u wil opwerpen alsof hij geroepen zou zijn door de Heer en door mij en vervolgens door u uitgekozen!
[13] Maar Ik zeg hier tot u allen: Deze heeft de geest van de duivel in zich en verkeert onder u als een wolf in schaapsklederen en als een hongerige, brullende leeuw, die zeer naarstig probeert u op te slokken!
[14] Verdrijf hem daarom spoedig van zijn plaats en wend u weer tot Nymphas, wiens huis een ware gemeente van Jezus Christus is!
[15] Want u allen bent voor de wereld en haar verordeningen immers gestorven met Christus; om welke redenen zou u zich dan nu weer laten vangen door wereldse statuten, alsof u nog in de wereld zou leven?!
[16] Het huis van mijn goede broeder Nymphas is getrouw gebleven in zijn vrijheid, zoals ik die hem gegeven heb door Jezus Christus, de Heer der eeuwigheid.
[17] Nymphas heeft de wolf herkend, zoals ik hem herkend heb door de geest van God, die in mij is en mij steeds drijft, trekt en leert inzake de verschillende dingen van de enige ware wijsheid in God, net als ook broeder Nymphas.
[18] Daarom vermaan ik u dan ook met alle kracht in een ware ijver voor Christus de Heer, dat u naar Nymphas gaat en weer met zijn huis één gemeente wordt
[19] en niet luistert naar degenen die met een huichelachtig, vroom gezicht zeggen: `Raak dit niet aan, eet dat niet, neem dat niet ter hand en doe dit of dat niet!' - welke dingen steeds onder de handen afbreken en op zich niets anders zijn dan menselijke leerstellingen;
[20] maar luister naar wat ik u zeg uit Christus' Geest, die in mij is, opdat u weer vrij mag zijn en zult worden tot waarachtige mede-erfgenamen van Jezus Christus in het Rijk Gods dat in u leeft!
[21] O broeders, bedenk wat diegenen u zullen baten, die de schijn van wijsheid hebben en een door henzelf gekozen huichelachtige en schijnheilige geestelijkheid en nederigheid,
[22] en die zeggen: `Indien u een vrouw aanziet, hebt u reeds gezondigd; indien u onreine, door Mozes verboden spijzen eet, bent u de hele dag onrein; en als u een heiden aanraakt en meer dan drie woorden met hem spreekt, dan moet u dit aan de priester in de tempel melden, opdat hij u voor God zal reinigen'.
[23] Maar op zich zijn zij vol vuiligheid, vol gierigheid en hoererij en drijven in het geheim handel met alle heidenen en stellen alles in het werk om de geheime vriendschap met hen niet te bederven!
[24] Ik zeg: Het lichaam heeft evenals de geest het zijne nodig; want het heeft immers zijn behoeften en eisen. Daarom moet u het in de juiste mate geven wat God ervoor bestemd heeft en u voeden met dat wat verkrijgbaar is; want het lichaam heeft zijn verzorging nodig zoals de geest haar vrijheid. Daarom wees vrij en geen slaven van de blinde dwazen wereld!
[25] Waarop kan iemand zich wel beroemen als hij met zijn maag gevast heeft, maar zijn hart heeft volgestopt met boze gedachten, wensen en begeerten?!
[26] Zou het dan niet veel wijzer zijn in het hart te vasten dan met de maag?! Hoe kunt u zo dwaas zijn en u laten wijsmaken dat het de Heer aangenamer zou zijn als iemand vis in olie zou eten dan het vlees van een warmbloedig dier en diens vet in plaats van olie?!
[27] Ik zeg u: Eet met mate te allen tijde wat u smaakt en wat goed is voor uw gezondheid. Drink wijn met water, zoals ik ook doe wanneer ik het kan krijgen, en maak er geen gewetenszaak van; dan zult u ook in dit opzicht goed handelen!
[28] Want de Heer heeft geen vreugde in het vasten van de maag, maar wel aan dat van het hart; als u dag en nacht in het hart vast, zult u in geest en waarheid vasten!
[29] Maar zoals U zou willen vasten, naar de huichelachtige leer van degene die doet alsof hij nog maar met een voet op de aarde staat en met de andere al in de hemel, zo vasten ook alle heidenen, die op hun feestdagen de fijnste lekkernijen eten en daar meer op gebrand zijn dan op een gewone dag, waarop zij hun dagelijkse kost krijgen.
[30] Maar omdat u nu met Christus opgestaan bent, wat maakt u zich dan druk om wat op aarde is en waarom tracht u aan de wereldlijke statuten te voldoen, die toch mensenwerk zijn?!
[31] Zoek wat boven is, waar Christus ter rechterzijde van de Vader zit, - dat past u beter dan alle waardeloze dwaasheid der wereld!
[32] Bent u in de geest opgewekt en opgestaan met Christus, dan bent u immers van boven en niet van beneden; dus zoek dan ook wat boven is, maar niet wat beneden op de aarde is!
[33] Want u bent voor de wereld gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
[34] Wanneer echter Christus, die nu uw leven is, zich zal openbaren, dan zult ook u met Hem in heerlijkheid verschijnen!
[35] Dood daarom opnieuw uw wereld, die in vele geledingen op aarde is, zoals de leden van uw lichaam, waarmee u bedreven hebt en opnieuw weer wilt bedrijven hoererij, onzuiverheid, schandelijke hartstocht, boze lusten, heb-zucht, jaloezie en gierigheid; uit dat alles bestaat echter steeds de ware afgoderij van de heidenen.
[36] En vermijd in het bijzonder de leugen, want zij is de naaste afstammeling van de satan! Leg de oude mens af en trek de nieuwe in Christus aan, die dan vernieuwd zal worden tot kennis van Diegene die hem heeft geschapen, en wel naar Zijn evenbeeld!
«« 2 / 3 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.