Joram erkent het Jezuskind als de Messias en smeekt Hem om raad. Hij vraagt uitleg van de teksten Jesaja 52:14 en 53:3. Jezus' uitvoerige antwoord.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 27 / 33 »»
[1] Joram zei: 'Wel, lieve jongen, het spijt ons echt heel erg als wij Je hebben beledigd, en we vinden het erg jammer dat Je ons al zo gauw gaat verlaten! Luister nog naar mij, beste goddelijke Jongen, alsjeblieft! Ik heb er namelijk behoefte aan om heel openlijk nog een paar woordjes tegen Je te zeggen. Ik geloof dat Je dat mij niet kwalijk zult nemen. En als ik Je nog om een advies vraag, zal Je Je mond vast niet voor ons en voor mij gesloten houden?'
[2] Ik antwoordde: 'Zeg maar op, alhoewel Ik al weet wat u zult gaan zeggen en ook welke raad u nodig hebt; maar vanwege de anderen moet u maar luidop zeggen wat u te zeggen hebt, want voor hen is het belangrijker dat te horen dan voor ons beiden!'
[3] Daarop kwam Joram naar Mij toe en zei: 'Dat Jij feilloos degene bent die ons beloofd is, en op wiens komst alle joden zitten te wachten, en de andere volkeren met hen, daarover zijn bij mij alle twijfels nu wel geweken; en wat mij de ogen nog het meest heeft geopend, dat was Jouw uiterst exacte kennis van wat in het binnenste van de tempel van oudsher aan misdadigheden bedreven wordt!
[4] Want zo is het, en zo is het allang; en omdat het helaas zo is heeft de belangrijke landstreek Samaria zich indertijd volledig van ons afgescheiden. Dat was de enige ware reden. En met Galilea staan we er nu ook al niet veel beter meer voor dan met Samaria! Geest is er bij ons niet meer te vinden! Het is slechts door ons politiek bedrijven dat wij nog iets kunnen ophouden van wat je het aanzien van de tempel kunt noemen.
[5] Weliswaar moest ik zelf ook meedoen met die duistere praktijken binnen 'Salomo's muren, maar alhoewel ik het kwade karakter ervan goed inzag, kon ik er als eenling niets tegen doen, omdat bij ons elk effectief besluit van de Grote Raad afhangt, waar meerderheid van stemmen steeds bepalend is voor de keurige uitslag. Met mijn stem als eenling was ik weliswaar nooit voorstemmer in gevallen als welke Jij voor ons uit de doeken hebt gedaan, altijd tégen, maar dat heeft de veroordeelden niets kunnen helpen !
[6] Ik zie maar al te goed in, dat de tempel het zo geen zeven decennia lang meer zal kunnen uithouden, hetgeen niet wegneemt dat het voor dit oude eerbiedwaardige instituut eeuwig jammer is, dat het klaarblijkelijk te gronde zal moeten gaan. Dat zal nu wel des te zekerder het geval zijn, doordat zowel de Essenen als de Sadduceeën ons danig over het hoofd beginnen te groeien!
[7] Hier moet wel zeer ernstig de vraag worden gesteld, welke raad er nog te geven zou kunnen zijn om de tempel nog voor de eerstvolgende eeuwen te behouden! En nu schijnt in jou, goddelijke jongeling, die wijsheid volledig voor handen te zijn, die in dit geval, naar mijn mening als enige, een toereikend advies zou kunnen verstrekken?
[8] En tenslotte nog dit: waar jij dus -en zoals gezegd: persoonlijk heb ik daar niet de geringste twijfels meer over -de beloofde Verlosser moet zijn, iets hoogst merkwaardigs nog over de Messias in eveneens de profeet Jesaja!
[9] Kijk, hier in hoofdstuk 53 staat iets heel merkwaardigs over de verheven Messias, die identiek is met Jehova, een en hetzelfde Wezen! Er wordt hier gewag gemaakt van Zijn menselijk voorkomen, en het heet dan dat velen zich aan Zijn gestalte zullen ergeren, omdat Zijn gestalte lelijker is dan die van andere mensen, en Zijn gelaat lelijker dan dat van andere mensenkinderen! (Jes. 52:14)
[10] En hier, kijk, wat verderop heet het weer: 'Verdacht en door de mensen verstoten, Man van smarten, met lijden bezocht, voor Wie wij ons het gelaat bedekken, Die wij versmaden en verachten!' (Jes. 53:3)
[11] En als ik dan zie hoe optimaal gezond jij eruit ziet, hoe bijzonder innemend, en als ik dan voorts ook nog zie hoezeer je wordt geacht, klopt daar niets van bij de profeet! Of wat zou de profeet hiermee anders willen hebben zeggen?'
[12] Ik antwoordde: 'ja, dat zal het uiteindelijke volledig ware teken zijn, dat juist Ik de Beloofde Verlosser ben! Want aan Mij zal dat alles bijna letterlijk worden voltrokken! Overigens heeft die uitspraak van de profeet over Mijn lichaamsgestalte niet daarop betrekking, maar daarmee geeft de profeet slechts uitdrukking, door middel van een vergelijkend beeld, aan de totaal foutieve instelling en denkwijze van de huidige mensheid, die zich namelijk onderscheidt tegenover Mijn Instelling en Mijn Denkwijze als ware het een wangedrocht, dat is weggekwijnd door velerlei ziekten en lijden.
[13] Om die reden zal Ik dan ook ten zeerste veracht worden door de aanzienlijken en door de rijken dezer wereld; daarom ook zal men voor Mij op de vlucht slaan als voor een stinkend kadaver! En omdat zulks van Boven zal worden toegelaten, zal men Mij vervolgen als ware Ik een ernstig misdadiger, zoals trouwens reeds op in het oog lopende wijze hier bij u allen te zien was. Want als ik, toen ik als een gewoon mensenkind tegenover u allen stond, niet onder de bescherming van de Romein had gestaan, en als de tijd zou zijn aangebroken van de beslissing over de toelating van Mijn buitenmenselijk bestaan, zou Ik nooit levend uit uw handen gekomen zijn!
[14] En zoals het grootste deel van uw gezelschap nu is, zo zult u allen ook blijven totdat te zijner tijd het grote oordeel over u allen zal worden geveld, waarover de profeet Daniël voorspellingen heeft gedaan, toen hij op de Heilige Plaats stond!
[15] Maar dat alles zou ook anders kunnen gaan indien u uw grote vergissingen zoudt erkennen, gij zoudt dan boete moeten doen en u van gans er harte moeten bekeren! Maar bij u zal dat helaas moeilijk het geval zijn, zodat de raad die Ik u geven wil en die hiermede reeds gegeven is, vruchteloos is! U hecht immers veel te veel aan wereldlijk aanzien en ook aan uw aardse schatten, en die zijn het, die de veroordeling van u ten gevolge zullen hebben! Want niet Ik zal het zijn Die de staf over u breken zal -alhoewel ik dat met Mijn macht best zou kunnen -maar u allen zelf zult dat doen, door uw wereldse gezindheid!
[16] Gij zijt nu echter de mening toegedaan, dat Ik u nu slechts een opdracht zou mogen geven, waarna gij dan wel zelf een raadsvergadering zult houden om vast te stellen, hoe u dan het beste een en ander aan het volk op min of meer 'geruisloze' wijze kunt bijbrengen? Ja, ja, ulieden zoudt dan wel vergaderen, maar daarbij zoudt gij in een confrontatie met .uw geldschatten en uw reputaties toch tot de conclusie komen: 'Wij blijven liever wat we zijn, we willen liever eerst nog afwachten of die veroordeling inderdaad wel ooit over ons zal komen; want een zo oude en gevestigde instellingen behoeft zich toch zeker geen vrees te laten aanjagen door een jongen uit Galilea!' Met meerderheid van stemmen zou Mijn raad dan worden verworpen, en gij zoudt inderdaad blijven zoals ge zijt, eigenlijk nog veel slechter!
[17] Doet dus afstand van uw massa's goud en zilver; weg met uw vele en zeer kostbare edelstenen en uw hoeveelheden parels! Verdeelt een en ander grotendeels onder de armen; wat daarna nog overblijft, zoudt u de keizer kunnen aanbieden, die als enige het recht heeft om wereldse schatten te verzamelen, die hij dan in tijden van nood zal kunnen gebruiken. Gij behoort uitsluitend te leven van hetgeen Mozes voor u heeft bestemd! Ge moet spijt hebben van uw vele misdaden en door werken van naastenliefde zoudt ge uw grote zonden moeten uitboeten! Voor het volk zoudt ge geen geheimen moeten willen hebben, maar ge moet waarheidslievend zijn, trouwen eerlijk in alles wat ge zegt en doet, en daarin moet ge blijven volharden, zonder daarbij halsstarrig te worden tegenover mensen die door Gods Geest zijn gewekt. Dan zal de straf worden uitgesteld en kan de tempel tot aan het einde van de wereld blijven voortbestaan!
[18] God de Heer wil van Zijn mensen geen machines maken die door Zijn Almacht worden voortgedreven; neen, Hij wil hen uitsluitend als vrije, zelfstandige, zelfwerkzame kinderen! Aan uw offers heeft Hij in eeuwigheid geen behoefte, maar Hij wil dat gij Hem in uw harten erkent; Hij wil dat gij Hem boven alles liefhebt en arme naasten gelijk uzelf! Ge moet voor hen al datgene doen, wat ge redelijkerwijs zoudt mogen wensen dat zij voor u zouden doen, dan zult gij weer volledig in genade door God worden aangenomen, zodat ge aan Hem weer aangenaam zult zijn, zoals waarlijk lieve kinderen dat zijn voor hun moeder; dan zal Hij u beschermen zoals een leeuwin haar welpen beschermt; en Hij zal voor jullie zorgen, zoals een kloek zorgt voor haar kuikens!
[19] Zoudt gij dat wel kunnen? -O zeker zoudt ge dat kunnen, als ge maar zoudt willen; maar het ontbreekt u aan goede wil en daaraan heeft het bij u steeds ontbroken, zodat Ik nu, zoals alle profeten en zieners die Mij zijn voorafgegaan, heb gesproken voor dovemansoren en heb aangeklopt bij gesloten harten!'
«« 27 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.