Andermaal wenst de jeugdige Jezus een antwoord te krijgen op Zijn openingsvraag over de tekst van Jesaja 9:5-6.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 4 / 33 »»
[1] Nu zei Ik weer: 'O ja, wat u daar zo heel juist hebt uiteengezet, dat heb Ik altijd wel geweten, zodat u zich de inspanning om dat Mij uit de doeken te doen wel gevoeglijk had kunnen besparen! Laat Mij daarbij maar eens even blijven stilstaan, en ondertussen de maagd Maria niet uit het oog verliezen.
[2] Waarom dan dit: de profeet (Jesaja 9:5-6) zegt: 'Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij is op Zijn schouders gelegd. Zijn naam is: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Vader voor alle eeuwen, Vredevorst; grote Macht zal Hij brengen en eindeloze vrede aan Davids Huis en Zijn Rijk. Hij zal het steunen en stutten met Recht en Gerechtigheid, nu en voor altijd. De IJver van Jahweh der Heerscharen brengt dat tot stand!'
[3] Wat is dat voor een Kind, en wat voor een Zoon, die aan ons is gegeven? Zou dat dan toch niet die knaap zijn, die te Bethlehem in 'n stal geboren werd ? Immers, er staat ook: 'Te Bethlehem in een stal zal voor de joden een Koning worden geboren; Hij zal een nieuw rijk stichten, waaraan in eeuwigheid geen einde zal komen !' Hoe legt u, als kabbalist, dit alles uit?'
[4] Verward zagen allen elkaar aan en zeiden onder elkaar: 'Waar haalt die jongen toch die geweldige schriftkennis vandaan? Alles bij elkaar bestaan er maar zeer weinig afschriften van, misschien amper tien; waar die zijn, dat weten we precies; en er is geen leek die daar bij kan komen! Weliswaar is er nog een elfde exemplaar in bezit van de Samaritanen, maar dat is niet zuiver, en dat bevat een massa toevoegingen, die puur oosterse verdichtsels zijn.'
[5] Een echte scherpslijper vroeg Mij nu: 'Geef jij mij nu eens antwoord op deze vraag: waar vandaan en sedert wanneer heb jij je de volledige kennis van de Schrift, en met name van de profeten eigen gemaakt?'
[6] Ik zei: 'U hebt net zo min het recht Mij daarover vragen te stellen, als Ik om u te vragen hoe het komt dat u als priester! -de Schrift nog helemaal niet machtig bent, noch wat betreft de tekst en nog minder in daden! Geeft u Mij maar liever antwoord op wat Ik vraag, daarvoor wordt u immers betaald! Over de rest behoeft u zich geen zorgen te maken, want dat heeft u niets gekost, noch moeite, noch tijd, noch ook maar de geringste zorg of een of ander offer!
[7] Overigens strekt het uw status als leraar geenszins tot eer, dat u zich hier in Jeruzalem genoopt ziet zo grote bewondering op te brengen voor de kennelijke ontwikkeling van een jongen uit Galilea. Daarmee geeft u er blijk van dat jullie jongens hier, wat hun vorming betreft, maar nauwelijks die van het rijk der dieren overtreffen!'
[8] Op deze, ietwat overdreven opmerking van Mij volgde een luid lachen van de kant van de Romeinse rechter-commissaris, terwijl ook Simon zijn lachen maar ternauwernood kon inhouden. Maar de scherpslijper droop af en nam zeer teleurgesteld plaats op een bank ergens op de achtergrond.
[9] Een opperpriester van de synagoge van Bethlehem, die ook bij het examineren van de jongens was ingeschakeld, meende nu: 'Ik denk dat ik hier nu wel genoopt ben om raad te verschaffen, anders komen we nooit klaar met deze knaap. Met dit gekochte spreekrecht kan hij ons wel een week lang blijven ondervragen. We zullen hem dus zinnig te woord moeten staan, of we willen of niet! Als hij ons al zoveel last veroorzaakt met deze openingsvraag, mogen we wel bijzonder kien zijn als ie straks met zijn volgende vragen en hoofdvragen op de proppen komt!
[10] Hij heeft er verstand genoeg voor, en ook volop gezonde humor; en als wij niet willen doen wat hij wil, komen we er met hem niet uit! Hij wil nu eenmaal een juiste uiteenzetting over die geboorte, twaalf jaar geleden van een knaapje in een schaapsstal te Bethlehem, en die kan ik hem geven, want toen was ik al wat ik nu nog ben: de overste van de synagoge aldaar!'
«« 4 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.