Rede van de overste van de synagoge te Bethlehem en het antwoord daarop van de jeugdige Jezus. Mislukte poging van een oude, trotse farizeeër om de zaak in de war te sturen.

Jakob Lorber - Drie dagen in de tempel

«« 5 / 33 »»
[1] Die overste wendde zich nu tot Mij en zei: 'Is 't niet zo, dat jij alle feiten weten wilt en alle verdere gegevens over die merkwaardige geboorte te Bethlehem?'
[2] Ik nu weer: 'O neen, wat dat betreft kun u zich óók de moeite en de inspanning wel besparen, want dat is Mij exacter en juister bekend dan aan wie ook van u, blijkbaar! Ik wil van u, na alles wat zich indertijd te Bethlehem heeft toegedragen, alleen maar weten of u vindt -en zo ja, hoe -dat dit in verband staat met de uitspraken van alle profeten, en met name van die van Jesaja! Daar gaat het over, heren ouderlingen, en over niets anders!'
[3] De overste uit Bethlehem nam nu opnieuw het woord: 'Maar beste jongen, nu vraag je van ons toch wel uitspraken die wij je niet gemakkelijk, misschien wel helemaal niet kunnen geven !
[4] Inderdaad is het zo, dat er iets van samenhang te zoeken en ook te vinden is tussen de profetieën van Jesaja en deze geboorte die twaalf jaar geleden plaats heeft gevonden in een stal te Bethlehem, welke plaats inderdaad door een profeet genoemd is; máár, mijn beste, wat is er niet alle maal sedert de tijd van de profeet Jesaja gebeurd, en toch is er van enige Emanuel nog geen enkel spoor!
[5] Judéa was, om maar iets te noemen, al meermalen zonder koning, terwijl ook heel wat meisjes in de buurt van Bethlehem ergens in een stal een jongetje ter wereld hebben gebracht, en -alhoewel toevallig - zelfs wel eens met groot ceremonieel omdat dat een op zichzelf staand natuurverschijnsel was!
[6] Domme en bijgelovige mensen, waarbij zich op winstbejag beluste magiërs uit India en Perzië voegden, alsook enkele sterrenwichelaars -aan welke wij nog nooit gebrek hebben gehad -hebben daar allemaal een slaatje uit geslagen! Vertrouwd als die zijn met profetische uitspraken, weten zij uit dergelijke buitengewone gelegenheden steeds hun voordeel te trekken, waarbij ze de blinde joden dan met serieuze profetenblik op de mouw wisten te spelden, dat de verhoopte Messias nu stellig ter wereld was gekomen!
[7] Maar de tijd, die onverbiddelijke verwoester van alle mensenwerk, van alle sagen en alle verdichtsels, heeft aan hun nakomelingen steeds weer iets anders, iets beters geleerd! Het is allemaal verzonken in de bodemloze diepte van steeds grotere vergetelheid, terwijl ons niets anders overbleef dan een ijdele sage temidden van de grootst mogelijke verwarring! De profetische uitspraken zijn mysterieuze beeldspraak, waar aan de mensen nog wel honderden jaren zullen blijven tornen; het lijkt niet waarschijnlijk dat er op deze aarde ooit een volk tot een echte oplossing komt!
[8] Zó, lieve jongen, is het nu ook gesteld met die twaalf jaar geleden plaats gehad hebbende, wonderlijke geboorte te Bethlehem. Die plaats ken ik helaas maar al te goed, omdat de profeten haar zo hebben uitgescholden, omdat die plaats steeds wordt bezocht door allerlei magiërs, zieners en sterrenwichelaars die erop speculeren dat daar mogelijk iets zou kunnen gebeuren dat zij zouden kunnen uitbuiten ten eigen voordele. Zo was die geboorte van twaalf jaar geleden nu een verkwikkend forse regenbui op hun uitgedroogde speculatie-akkers !
[9] Die drie magiërs uit Perzië hebben voor de geschenken, die zij de maagd hebben cadeau gedaan, zoals ik mij dat voorstel ongetwijfeld van de herders grote hoeveelheden schapen, kalveren, koeien en ossen in ruil gekregen, zodat zij hun reis ook zeker niet zonder profijt hebben gemaakt! Maar inmiddels is dat allemaal twaalf jaar geleden, en er is nu geen mens meer die nog aan die geschiedenis terugdenkt !
[10] Dat jij ons vanuit dat dweepzieke Galilea die geschiedenis nog eens opnieuw voorschotelt, verwondert mij overigens helemaal niét, want Galilea is altijd al een land van fantasten geweest. Dat is dan ook de reden dat het al in vroeger tijd een land werd genoemd, van waaruit nooit een echte profeet kan opstaan !
[11] Hiermee, beste jongen, denk ik tegelijk ook jouw inleidende vraag helemaal te hebben beantwoord! Het is natuurlijk mogelijk dat jehova van de nu toch wel heel erg verdrukte joden eens een held zal verwekken, die hen dan weer tot een vrij volk zal weten te verheffen. Maar als je de natuurlijke situatie in aanmerking neemt is daar vandaag de dag beslist geen kijk op !
[12] Want, wat voor een geweldenaar zou dat wel moeten zijn, en waar zou die dan wel vandaan moeten komen, wil hij het ooit kunnen opnemen tegen de enorme macht van de Romeinen? Zoiets kan misschien eenmaal in de duizend jaar gebeuren, als toevalligerwijs tegelijk met Rome alle andere grootmachten van de wereld zouden verzwakken en uiteenvallen, maar daar is nu nog lang geen uitzicht op. Daarmee komt ook jouw aan de orde gestelde vraag kennelijk helemaal in de lucht te hangen, hetgeen betekent: die gaat nergens over en die slaat ook nergens op! Ben je nu eindelijk in het reine met de eerste vraag?'
[13] Ik antwoordde: 'ja ja, als je alles beoordeelt naar de maatstaven van deze wereld, zou u wel eens gelijk kunnen hebben. Maar hier geldt slechts een geestelijke maatstaf, en daarvan hebt u geen idee, naar het schijnt; dat betekent, dat u met heel uw redevoering, die kennelijk van erg grote ervaring moest getuigen, tenslotte met betrekking tot mijn voorvraag toch ook zo goed als niets heb gezegd!
[14] Want als de Messias komen gaat, zal Hij geen materieel, geen stoffelijk rijk stichten op aarde, maar een puur geestelijk rijk, en aan dat rijk zal geen einde komen in eeuwigheid, zoals eveneens door de profeet Jesaja over de komende Heiland voorspeld is.
[15] Maar wat is een geestelijk rijk op aarde? Dat is niet een rijk met uiterlijk vertoon, pracht en praal; het zal zich in het innerlijk van de mens moeten openbaren! En iemand die tot dit ware Godsrijk onder de mensen op aarde zal ingaan, die zal pas waarlijk leven; hij zal de dood niet zien of voelen, noch smaken in eeuwigheid, zoals voorspeld is door David, Daniël en Jesaja!
[16] Als het dus zó, en onder geen beding anders kan gaan met betrekking tot de beloofde Messias, op grond waarvan en hoe zou die toch alleszins wonderbare geboorte te Bethlehem dan niets te betekenen kunnen hebben?
[17] God heeft dat Kind op wonderbaarlijke wijze beschermd tegen Herodes' moordplannen; Het leeft heden ten dage, zij het uiterst teruggetrokken; en Het is waar Het zijn moet, met een kracht, die alle elementen bij machte is te gebieden, zoals dat slechts aan een God alleen mogelijk is. Voor Hem kan niemand zich verbergen, maar als Hij Zichzelf voor de andere mensen verborgen houdt, is niemand in staat Hem eerder te vinden dan wanneer Hij Zich vrijwillig wil láten vinden!
[18] Lezen en schrijven heeft Hij nooit geleerd, en toch is er op de hele wereld geen geschrift dat Hij niet zou kunnen lezen! Hij schrijft in alle talen. Hij is bedreven in alle kunstvormen die op aarde maar denkbaar zijn; Hij heeft een kracht waarvoor de bergen beven, en waarvoor de machtigste ceders hun kruinen ter aarde buigen; zelfs de zon, de maan en de sterren schijnen aan Zijn wil te gehoorzamen ! Wat Ik u hier en nu vertel is geen overdrijving, maar de volledige en letterlijke waarheid!
[19] Als dit nu de feiten zijn en niet anders, zou het naar Mijn mening voor u toch zeker de moeite waard moeten zijn om daarover nadere informaties in te winnen, en om in de profeten na te gaan, of de voorspelling van Jesaja niet toch een bevestiging geeft over die ouders in kwestie, over dat Kind zelf, over Diens geboorte, over de plaats van de geboorte, over de tijd, over Zijn momentele verblijfplaats, en over de vele tekenen waarmee Hij Zich tot nu toe reeds heeft gemanifesteerd!
[20] Deze toch bepaald niet onbelangrijke aangelegenheid zou door u, de priesters, de wijsgeren, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk, toch niet zo totaal veronachtzaamd moet blijven: u bekleedt immers bij dit volk de posities, waarvan het volk terecht en uitsluitend een openbare aankondiging, een officiële publicatie van de aankomst van de hen Beloofde verwachten mag. Ik zeg dit op grond van mijn duurbetaalde spreekrecht, en niemand heeft het recht Mij het zwijgen op te leggen. Alleen de Romeinse rechter daar zou daartoe het recht hebben!'
[21] Ik zou dit beroep op de rechter niet hebben gedaan, als niet een oude, bijzonder trotse farizeeër Mij midden in Mijn rede zou hebben gemaand tot zwijgen over zaken, waarover een wijsneus van een varkenshoeder uit Galilea géén mening zou mogen hebben.
[22] Maar de rechter, die op Mijn hand was, maakte deze farizeeër een ernstig verwijt over zijn grofheid, en hij verbood hem in zijn aanwezigheid andermaal met dergelijke gemene en heerszuchtige taal op de proppen te komen! Want Mijn bericht over die bij Nazareth wonende wonderjongen zou -óók voor de Romeinen wel eens belangrijker kunnen blijken te zijn dan hun achterhaalde en tot op de draad versleten joden-nering! Droog zei hij tegen deze farizeeër:
[23] 'Jullie leer behoeft, meer dan welke andere ook ter wereld, totale revisie, anders houdt die beslist geen vijftig jaren meer stand! Want zoals het er met jullie Godsleer en jullie Eredienst vandaag de dag voorstaat, daarmee vergeleken zijn de bacchanalen van Rome nog waren 'zonnen van licht'. En dat terwijl je toch zou moeten zeggen, dat die, als verering van een hoger goddelijk wezen, eerder een aanfluiting van het menselijk verstand zouden moeten worden genoemd!
[24] Praat jij, beste jongen, dus maar heel rustig verder hoor! Niemand wage het nog jou te beledigen, want in jou schijnt meer verstand te steken dan in deze hele tempel hier! Vooruit, beste jongen, ga door!'
«« 5 / 33 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.